Nariadenie vlády č. 303/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-303
Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002 do14.05.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do14.05.2004
Zrušený 308/2004 Z. z.
Znenie 01.07.2002

303

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Výrobca alebo dovozca môže na požiadanie orgánu podľa osobitného predpisu2) predložiť protokol vypracovaný autorizovanou osobou o zhode elektrického zariadenia.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad § 5 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".

3. V § 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dovozcu".

4. V § 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo dovozcu".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.