Nariadenie vlády č. 300/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-300
Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002
Aktuálne znenie 01.07.2002

300

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov sa mení takto:

V § 2 odsek 1 znie:

(1) Odvod sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.