Nariadenie vlády č. 299/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-299
Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do30.04.2004
Zrušený 220/2004 Z. z.
Znenie 01.07.2002

299

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Odvod za odňatie je príjmom štátneho rozpočtu. Odvod za odňatie sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.".

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi" nahrádza citáciou „Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 20 ods. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb." nahrádza citáciou „Zákon č. 223/2001 Z. z.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.