Nariadenie vlády č. 293/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-293
Čiastka 130/2002
Platnosť od 18.06.2002 do10.08.2007
Účinnosť od 01.07.2002 do10.08.2007
Zrušený 79/2006 Z. z.
Znenie 01.07.2002

293

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 2 a dopĺňa sa odsekom 1, ktorý znie:

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.".

2. Slovo „dovozca" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádza slovami „jeho splnomocnenec" v príslušnom tvare.

3. V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona".

4. V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo slovenskou technickou normou vhodnou na posudzovanie zhody".

5. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri kotloch a základných komponentoch, ktoré sa uvádzajú na trh samostatne, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu pojem „skúška typu" nahrádza pojmom „ES skúška typu" a pojem „certifikát typu" sa nahrádza pojmom „ES certifikát typu".".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

6. V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Na kotly alebo základné komponenty, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia, sa vyhlásenie o zhode nahrádza ES vyhlásením o zhode, v ktorom sa uvedie, že kotly alebo základné komponenty sú v zhode s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a že zodpovedajú technickým požiadavkám; na kotol alebo základný komponent sa umiestňuje označenie CE podľa § 21 zákona doplnené o posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo označenie CE umiestnené. Súčasne sa v ES vyhlásení o zhode definujú parametre, ktoré umožnia, aby základné komponenty po montáži kotla, pre ktorý sú určené, dosiahli požadovanú úroveň účinnosti uvedenú v § 4 ods. 1.".

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

7. V § 8 ods. 2 úvodná veta znie: „Na kotly a základné komponenty, ktoré sa uvádzajú na trh samostatne, sa vypracúva vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona, ktoré obsahuje".

8. V § 8 ods. 2 písm. e) sa slová „slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody" nahrádzajú slovami „iných technických noriem".

9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.".

10. V prílohe č. 3 bod 2 znie:

2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe, ktorú si vyberie".

11. V prílohe č. 3 bod 2.1 znie:

„2.1. Identifikačné údaje, v prípade splnomocnenca aj identifikačné údaje o výrobcovi.".

12. V prílohe č. 3 bode 3 písmeno d) znie:

d) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem použitých úplne alebo čiastočne a opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tam, kde uvedené normy neboli použité,".

13. V prílohe č. 3 bodoch 4.1 až 4.3 sa vypúšťajú slová „alebo slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody".

14. V prílohe č. 3 bode 4.5 sa v druhej vete vypúšťajú slová „alebo dovozcovi".

15. V prílohe č. 3 bode 4.5 posledná veta znie:

„Ak autorizovaná osoba odmietne výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi vystaviť certifikát typu, uvedie podrobné dôvody takého odmietnutia v správe, ktorú mu odovzdá.".

16. Príloha č. 3 sa dopĺňa bodmi 6 a 7, ktoré znejú:

6. Autorizovaná osoba musí oznámiť dôležité informácie týkajúce sa vydaných a zrušených certifikátov skúšky typu a dodatkov k certifikátom iným autorizovaným osobám.

7. Autorizovaná osoba môže dostať kópie certifikátov typu alebo jeho dodatkov. Dodatky k certifikátom musia byť k dispozícii všetkým autorizovaným osobám.".

17. V prílohe č. 4 bode I bode 3 druhá veta znie:

„Autorizovaná osoba odoberie vhodnú vzorku hotových výrobkov na mieste, vykoná skúšky definované v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách alebo ekvivalentné skúšky a overí zhodu výrobku s požiadavkami príslušného nariadenia.".

18. V prílohe č. 4 bode II bode 3.2 písmeno a) znie:

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vo vzťahu ku kvalite zariadení,".

19. V prílohe č. 4 bode II bode 3.2 písm. b) sa slová „postupov riadenia" nahrádzajú slovom „kontroly" a za slovo „zabezpečovania" sa vkladá slovo „technickej".

20. V prílohe č. 4 bode II bode 3.2 písmeno e) znie:

e) prostriedkov, ktoré umožňujú monitorovať dosiahnutie požadovanej kvality zariadení a účinné fungovanie systému kvality.".

21. V prílohe č. 4 bode II bod 3.3 znie:

„3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej harmonizovanej slovenskej technickej norme. Postup zahŕňa aj posudzovanie na pracoviskách výrobcu. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi správu. Správa obsahuje výsledky posudzovania vzťahujúce sa na kotly a na základné komponenty, ktorých sa týka, s odôvodneným rozhodnutím.".

22. V prílohe č. 4 bode II bode 3.4 sa v poslednej vete slovo „posúdenia" nahrádza slovami „skúšky a dôkladné posúdenie".

23. V prílohe č. 4 bode II bode 4.2 sa slová „kotlov alebo základných komponentov" nahrádzajú slovom „zariadení".

24. V prílohe č. 4 bode III bod 1 znie:

1. Posudzovanie systému kvality výrobkov je postup, ktorým sa výrobca alebo jeho splnomocnenec spĺňajúci ustanovenia bodu 2 presvedčuje a vyhlasuje, že kotol alebo základné komponenty sú v zhode s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá písomné vyhlásenie o zhode.".

25. V prílohe č. 4 bode III bode 3.2 sa vypúšťajú slová „alebo slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody".

26. V prílohe č. 4 bode III bode 3.2 písmeno a) znie:

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vo vzťahu ku kvalite zariadení,".

27. V prílohe č. 4 bode III bod 3.3 znie:

„3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality výrobkov, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri systémoch kvality výrobkov, ktoré zodpovedajú harmonizovanej slovenskej technickej norme. Postup zahŕňa aj posudzovanie na pracoviskách výrobcu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec dostane správu. Správa obsahuje výsledky posudzovania s ich vyhodnotením vzťahujúce sa na kotly alebo základné komponenty, ktorých sa týka.".

28. V prílohe č. 4 bode III bode 3.4 posledná veta znie:

„Správa obsahuje výsledky posudzovania a odôvodnené rozhodnutie.".

29. V prílohe č. 4 bode III bode 4.2 sa slová „kotlov alebo základných komponentov" nahrádzajú slovom „zariadení".

30. V prílohe č. 4 bode III bode 4.2 písmeno c) znie:

c) záznamy o kvalite, napríklad kontrolné protokoly, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.".

31. Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 a 6, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

1. Autorizovaná osoba, jej zamestnanci, riaditeľ ani osoby zodpovedné za vykonávanie skúšok nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi ani inštalatérmi kotlov alebo základných komponentov, na ktorých vykonávajú kontrolu, ani ich splnomocnencom. Nemôžu byť zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnenec na návrhu, konštrukcii, predaji alebo údržbe týchto kotlov alebo základných komponentov. To nebráni možnosti výmeny technických informácií medzi výrobcom a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci musia kontrolovať a skúšať na úrovni najvyššej profesionality a technickej kvalifikácie a nesmú byť pod nijakým nátlakom a stimulom, osobitne finančným, ktorý môže ovplyvniť ich posudzovanie výsledkov kontroly, hlavne od osôb alebo skupiny osôb, ktoré majú záujem na výsledkoch kontroly.

3. Autorizovaná osoba musí mať k dispozícii potrebný personál a vybavenie, ktoré jej umožnia riadne vykonávať administratívne a technické úlohy, ktoré sú spojené s kontrolovaním. Musí mať tiež prístup k zariadeniam, ktoré sú požadované pri špeciálnych kontrolách.

4. Osoby zodpovedné za inšpekciu musia mať

a) technické a profesionálne zaškolenie,

b) dostatočnú znalosť požiadaviek na vykonávané skúšky a primeranú prax pri vykonávaní týchto skúšok,

c) schopnosť vypracúvať certifikáty, záznamy a správy požadované na overenie vykonávania testov.

5. Nestrannosť autorizovanej osoby musí byť zaručená. Odmeňovanie zamestnancov nesmie závisieť od počtu vykonaných skúšok ani od ich výsledkov.

6. Autorizovaná osoba musí mať poistenie zodpovednosti za škodu podľa osobitných predpisov, ak takéto poistenie nie je priamo zabezpečené štátom.

7. Zamestnanci autorizovanej osoby musia byť viazaní povinnosťou mlčanlivosti (s výnimkou zodpovedných správnych štátnych orgánov) v rámci tohto nariadenia alebo akýchkoľvek opatrení vyplývajúcich z národného práva, ktoré majú na ňu vplyv.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponujú nasledujúce smernice:

1. Smernica Rady č. 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné palivá alebo plynné palivá.

2. Smernica Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice č. 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), č. 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), č. 89/106/EHS (stavebné výrobky), č. 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), č. 89/392/EHS (strojové zariadenie), č. 89/686/EHS (osobné ochranné prostriedky), č. 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činnosťou), č. 90/385/EHS (implantovateľné zdravotnícke pomôcky), č. 90/396/EHS (spotrebiče plynných palív), č. 91/263/EHS (telekomunikačné zariadenia), č. 92/42/EHS (nové teplovodné kotly spaľujúce kvapalné palivo alebo plynné palivo) a č. 73/23/EHS (elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia).

3. Revidovaný preklad Smernice Rady č. 92/42/EHS a Smernice Rady č. 93/68/EHS sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.