Vyhláška č. 28/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-28
Čiastka 14/2002
Platnosť od 25.01.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.02.2002 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.
Znenie 01.02.2002

28

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 10. januára 2002

o priemyselnej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Štátny orgán, v pôsobnosti ktorého je utajovaná skutočnosť a ktorý odôvodnene potrebuje túto utajovanú skutočnosť postúpiť na právnickú osobu,

a) vyžiada si písomný súhlas na postúpenie utajovanej skutočnosti od ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého utajovaná skutočnosť patrí,

b) dohodne s právnickou osobou rozsah činností s utajovanou skutočnosťou v podmienkach právnickej osoby; vyplnené tlačivo podľa prílohy č. 1 je súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti,

c) predloží úradu materiály na bezpečnostnú previerku1) štatutárneho orgánu právnickej osoby.

(2) Ak sa bezpečnostná previerka štatutárneho orgánu právnickej osoby už vykonala, zasiela štátny orgán úradu kópiu záznamu určenia štatutárneho orgánu právnickej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, kópiu údaja o dobe platnosti a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti.

(3) Po vykonaní alebo overení platnosti bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu právnickej osoby zasiela vedúci štátneho orgánu úradu žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa prílohy č. 2.

(4) V žiadosti podľa prílohy č. 2 štátny orgán uvedie

a) dôvody postúpenia utajovaných skutočností na právnickú osobu, napríklad pripravované vykonávanie výskumnej úlohy, pripravovaný akvizičný projekt, realizácia akvizície, pripravovaná výroba,

b) predpokladané obdobie od postúpenia utajovanej skutočnosti štátnym orgánom právnickej osobe do vrátenia utajovanej skutočnosti štátnemu orgánu,

c) rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, a to

1. určenie pracovísk a miest na prácu s utajovanou skutočnosťou,

2. definovanie technických informačných prostriedkov, prostriedkov fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a šifrovej ochrany nevyhnutných na ochranu utajovanej skutočnosti,

3. vymedzenie okruhu osôb a rozsahu ich oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou,

4. vymedzenie zodpovednosti osôb za ochranu utajovanej skutočnosti,

5. vypracovanie systému kontroly na dodržiavanie prijatých opatrení v súvislosti s utajovanou skutočnosťou,

6. časový plán realizácie opatrení na ochranu postúpenej utajovanej skutočnosti, definovanie materiálnych a finančných potrieb.

(5) V potvrdení podľa prílohy č. 3 o pripravovanej spolupráci s právnickou osobou štátny orgán uvedie skutočnosti potvrdzujúce realizáciu spolupráce, napríklad schválený akvizičný projekt, schválené obstaranie výskumnej úlohy, schválený plán opráv.

(6) Bezpečnostný dotazník vyplnený podľa prílohy č. 4 spolu s potrebnými prílohami slúžiacimi ako podkladový materiál na vyhodnotenie bezpečnostnej previerky právnickej osoby predkladá právnická osoba štátnemu orgánu v obálke zabezpečenej tak, aby sa štátny orgán nemohol oboznámiť s jej obsahom.

(7) Priemyselnú bezpečnosť je oprávnený zisťovať určený zamestnanec úradu na základe písomného poverenia riaditeľom úradu.

§ 2

(1) Ak sa bezpečnostnou previerkou právnickej osoby preukáže2) priemyselná bezpečnosť, úrad vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti štátnemu orgánu, ktorý o vydanie potvrdenia požiadal.

(2) Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti obsahuje

a) identifikačné údaje právnickej osoby,

b) označenie stupňa utajenia,

c) dobu platnosti,

d) rozsah činnosti s utajovanými skutočnosťami,

e) podpis riaditeľa úradu,

f) odtlačok okrúhlej pečiatky úradu,

g) dátum a miesto vydania a číslo potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.

§ 3

(1) Ak sa bezpečnostnou previerkou právnickej osoby nepreukáže3) priemyselná bezpečnosť, úrad zašle oznámenie o nesplnení podmienok priemyselnej bezpečnosti štátnemu orgánu, ktorý o vydanie potvrdenia požiadal.

(2) Oznámenie o nevydaní potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby obsahuje

a) identifikačné údaje právnickej osoby,

b) označenie stupňa utajenia,

c) podpis riaditeľa úradu,

d) odtlačok okrúhlej pečiatky úradu,

e) dátum a miesto vydania.

§ 4

(1) Žiadosť o predĺženie platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podáva štátny orgán, ktorý pôvodne požiadal o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby.

(2) Na predĺženie platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby sa primerane vzťahuje § 1.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Ján Mojžiš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 28/2002 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 28/2002 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 28/2002 Z. z.

Príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 28/2002 Z. z.

Príloha 04-1

Príloha 04-2

Poznámky pod čiarou

1) § 17 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 44 zákona č. 241/2001 Z. z.

3) § 44 zákona č. 241/2001 Z. z.