Vyhláška č. 274/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-274
Čiastka 121/2002
Platnosť od 06.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002
Aktuálne znenie 01.07.2002

274

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 6. mája 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 37 ods. 12 a § 39 ods. 7 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) druhoch leteckej dopravnej činnosti,

b) kategorizácii lietadiel určených na leteckú dopravu,

c) náležitostiach žiadosti o udelenie licencie na vykonávanie leteckej dopravy tuzemským leteckým dopravcom (ďalej len „licencia"),

d) udeľovaní licencií,

e) spôsobe preukazovania finančnej spôsobilosti leteckého dopravcu,

f) udeľovaní povolení zahraničným leteckým dopravcom.

§ 2

(1) Leteckí dopravcovia môžu vykonávať tieto druhy leteckej dopravnej činnosti:

a) vnútroštátnu pravidelnú leteckú dopravu,

b) vnútroštátnu nepravidelnú leteckú dopravu,

c) medzinárodnú pravidelnú leteckú dopravu,

d) medzinárodnú nepravidelnú leteckú dopravu.

(2) Leteckú dopravu možno vykonávať ako

a) pravidelnú leteckú dopravu letmi

1. podľa zverejneného letového poriadku alebo

2. pravidelnými a frekventovanými tak, že vytvárajú série letov, z ktorých každá sa uskutočňuje tak, že pri každom lete je sedačková kapacita lietadla k dispozícii zákazníkom na individuálny nákup priamo od leteckého dopravcu alebo od jeho oprávnených zástupcov, a slúži na prepravu medzi tými istými dvoma alebo viacerými miestami,

b) nepravidelnú leteckú dopravu, pri ktorej nemožno jasne rozpoznať splnenie kritérií podľa písmena a),

c) medzinárodnú leteckú dopravu, ktorá je vykonávaná medzi miestom alebo miestami na území Slovenskej republiky a miestom alebo miestami na území iného štátu, alebo medzi miestami iných štátov,

d) vnútroštátnu leteckú dopravu, ktorá je vykonávaná medzi dvoma alebo viacerými miestami na území Slovenskej republiky.

(3) Pravidelná letecká doprava podľa odseku 2 písm. a) zahŕňa aj doplnkové lety vykonávané na účely uspokojovania zvýšeného dopytu po leteckej doprave.

§ 3

Leteckú dopravu možno vykonávať lietadlami týchto kategórií:

a) lietadlami s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 000 kg alebo s kapacitou najviac 20 cestujúcich,

b) lietadlami pre 21 a viac cestujúcich, alebo ak ide o prepravu nákladu vrátane pošty, lietadlami s maximálnou vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac.

§ 4

Licencie na vykonávanie leteckej dopravy sa udeľujú leteckým dopravcom podľa druhov leteckej dopravnej činnosti a podľa kategórií prevádzkovaných lietadiel uvedených v § 2 a 3.

§ 5

(1) Žiadosť o vydanie licencie obsahuje

a) požadovaný druh leteckej dopravnej činnosti a kategóriu lietadiel,

b) obchodné meno žiadateľa, trvalý pobyt, identifikačné číslo a živnostenské oprávnenie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, vlastnícku štruktúru a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike doložené výpisom z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu (ak ide o skupinu právnických osôb, informácie o ich vzájomnom vzťahu),

c) zakladateľské listiny a ďalšie listiny, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa § 37 ods. 2 písm. d) a ods. 6 leteckého zákona,

d) organizačnú štruktúru leteckého dopravcu, miesto hlavných prevádzok, oprávnenia a povinnosti zodpovedných vedúcich pracovníkov, ktoré dokumentujú schopnosť udržať požadovanú odbornú starostlivosť o prepravovaných cestujúcich, bezpečnosť a poriadok v jeho zariadeniach a na palube lietadiel,

e) mená a priezviská osôb odborne spôsobilých na výkon činností v leteckej doprave oprávnených konať v mene žiadateľa, rozsah ich oprávnení a podpisové vzory, doklady o ich odbornej spôsobilosti a o minimálne trojročnej praxi,

f) prepravné podmienky vrátane reklamačného poriadku a kompenzácie cestujúcim v prípade odmietnutia vziať cestujúceho na palubu,

g) vzory prepravných dokladov,

h) opis pozemného zabezpečovania leteckej dopravy a údaje o domovskom letisku a jeho priestoroch, ako aj opis zabezpečenia odbavovania cestujúcich, batožiny a nákladu, a tiež pozemnej obsluhy a kópie zmlúv s týmito činnosťami spojenými,

i) vypracovaný systém riadenia kvality vykonávania leteckej dopravnej činnosti, spôsob oboznamovania používateľov leteckej dopravy s letovým poriadkom, tarifami a prepravnými podmienkami,

j) plán obchodnej činnosti a preukázanie finančnej spôsobilosti.

(2) K žiadosti o prvé udelenie licencie treba priložiť originály alebo overené kópie všetkých dokladov a zmlúv podľa odseku 1 v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku.

(3) K žiadosti o zmenu licencie treba priložiť úradne overené doklady a zmluvy, pri ktorých došlo k zmenám oproti pôvodným dokladom a zmluvám doloženým podľa odseku 1.

(4) K žiadosti o predĺženie platnosti licencie treba priložiť zaktualizované doklady podľa odseku 1 a ich zmeny.

§ 6

(1) Licencia sa prvýkrát udeľuje na jeden rok.

(2) Platnosť licencie možno predĺžiť až o päť rokov, ak letecký dopravca trvalo dosahuje štandardnú úroveň v kvalite prepravy cestujúcich a nákladu, v oblasti bezpečnosti letovej prevádzky, dbá o bezpečnosť a poriadok vo svojich zariadeniach, prihliada na záujmy používateľov leteckej dopravy, a ak sa u neho neprejavuje nepriaznivý vývoj vo finančných podmienkach.

(3) Licencia sama osebe neumožňuje prístup leteckého dopravcu k leteckým trasám alebo trhom.

§ 7

(1) Finančnú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o licenciu alebo letecký dopravca dokladovaním schopnosti plniť svoje obchodné záväzky vzhľadom na predložený plán obchodnej činnosti. Plán obchodnej činnosti obsahuje opis predpokladaných činností leteckého dopravcu v určenom období, hlavne vo vzťahu k očakávanému vývoju trhu a investícií, ktorý zahŕňa finančné a ekonomické dôsledky týchto aktivít. Plán obchodnej činnosti obsahuje najmä potrebné obchodné a finančné informácie, finančné prehľady aj o iných obchodných aktivitách a ďalšie údaje o predpokladanej prevádzke, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že sú dostatočné na jej posúdenie.

(2) Žiadateľ o licenciu tuzemského leteckého dopravcu na vykonávanie leteckej dopravy kategóriou lietadiel podľa § 3 písm. b), ktorému sa licencia udeľuje po prvýkrát, predkladá

a) plán obchodnej činnosti vykonávania leteckej dopravy a preukazuje schopnosť plniť svoje obchodné záväzky1) (okamžitá likvidita počas 24 mesiacov a okamžitá likvidita počas 3 mesiacov bez započítania príjmov),

b) ďalšie písomné informácie, najmä

1. vyjadrenie banky o jeho finančnej situácii,

2. plánovaný zisk alebo stratu na najbližšie dva roky,

3. úhrnné informácie o plánovaných výdavkoch a príjmoch v takých položkách, ako sú palivo, tarify a príjmy z predaja prepravy, mzdy, údržba, odpisy (amortizácia), letiskové poplatky, poistenie, zohľadnenie kolísania menových kurzov, odhad objemu prepravy a obratu,

4. informácie o počiatočných nákladoch v období od podania žiadosti po začiatok prevádzky a zabezpečenie ich financovania,

5. informácie o existujúcich a navrhovaných zdrojoch financovania,

6. plánovaný tok finančných prostriedkov a plán likvidity na prvé dva roky prevádzky,

7. informácie o financovaní nákupu alebo prenájmu lietadla, v prípade prenájmu termíny a podmienky zmluvy.

(3) Držiteľ licencie na vykonávanie leteckej dopravy kategóriou lietadiel podľa § 3 písm. b), ktorý žiada o zmenu licencie, predĺženie licencie, alebo ktorý plánuje podstatné zmeny v rozsahu svojich aktivít, napríklad štrukturálne zmeny, zavedenie novej leteckej trasy alebo nepravidelnej leteckej dopravy do inej zemepisnej oblasti, ako je v licencii vymedzená, alebo zmenu typu lietadla, okrem plánu obchodnej činnosti, preukazuje okamžitú likviditu počas 12 mesiacov a okamžitú likviditu počas 3 mesiacov bez započítania príjmov a informácie podľa odseku 2 písm. b).

(4) Žiadateľ o licenciu na vykonávanie leteckej dopravy kategóriou lietadiel podľa § 3 písm. a) preukazuje svoju finančnú spôsobilosť podľa § 37 ods. 5 písm. c) leteckého zákona.

(5) Letecký dopravca každoročne predloží do 31. mája ministerstvu overenú ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci rok.

§ 8

(1) Držiteľ licencie môže na pokrytie zvýšených prevádzkových potrieb používať aj iné typy lietadiel rovnakej kategórie, ktoré nie sú zapísané v jemu vydanom osvedčení leteckého prevádzkovateľa, majú však rovnakú alebo nižšiu sedačkovú kapacitu alebo prepravnú hmotnosť ako lietadlá zapísané v osvedčení leteckého prevádzkovateľa za predpokladu, že preukáže leteckému úradu spôsobilosť vykonávať prevádzku týmito lietadlami.

(2) Ak sa zmenili skutočnosti podľa § 5 a 7, oznámi ich letecký dopravca bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Zmenu vlastníckych práv majiteľov leteckého dopravcu oznámi, ak ide o zmenu najmenej 10 % vlastníckych práv tohto leteckého dopravcu alebo jeho materskej spoločnosti, alebo ak by mala zmena vlastníckych práv vplyv na ustanovenie § 37 ods. 2 písm. d) leteckého zákona.

(3) Ak letecký dopravca nevykonáva leteckú dopravu počas šiestich mesiacov, alebo nezačal vykonávať leteckú dopravu do šiestich mesiacov od udelenia licencie, môže požiadať opätovne o udelenie licencie, ak túto činnosť plánuje vykonávať.

(4) Ak letecký dopravca nevykonáva pravidelnú leteckú dopravu v rozsahu schválených letových poriadkov, predloží aktualizáciu plánu obchodnej činnosti a letové poriadky na schválenie.

§ 9

(1) Na vydanie povolenia zahraničný letecký dopravca preukáže, že

a) je držiteľom licencie vydanej iným štátom alebo iného dokladu oprávňujúceho vykonávať leteckú dopravu, vydaného príslušným orgánom civilného letectva cudzieho štátu,2)

b) má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla na území a vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky a zmluvu o poistení zodpovednosti dopravcu zo zmluvy o preprave (škody spôsobené cestujúcim, na ich batožine a náklade).

(2) Žiadosť o povolenie na pravidelnú leteckú dopravu, ak to nie je upravené v medzinárodnej zmluve, alebo medzinárodná zmluva nie je uzavretá so štátom, ktorý zahraničnému leteckému dopravcovi vydal licenciu, ďalej obsahuje

a) obchodné meno žiadateľa, trvalý pobyt, doklady osvedčujúce oprávnenie podnikať, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, doklady osvedčujúce oprávnenie podnikať a doklady o vlastníctve a výlučnej kontrole spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,

b) navrhovaný letový poriadok, plán trás, typy a kapacitu lietadiel plánovaných na výkon leteckej dopravy vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky,

c) prepravné podmienky,

d) doklad o určení žiadateľa príslušnými orgánmi civilného letectva cudzieho štátu na vykonávanie leteckých dopravných služieb na určených trasách.

(3) Žiadosť podľa odseku 2 predkladá zahraničný letecký dopravca najmenej 60 dní pred predpokladaným začatím prevádzky. Žiadateľ prikladá úradne overené doklady a zmluvy v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku.

(4) Žiadosť o povolenie na nepravidelnú leteckú dopravu viac ako 10 cestujúcich alebo nákladu, ak to neustanovuje medzinárodná zmluva, alebo medzinárodná zmluva nie je uzavretá so štátom, ktorý zahraničnému leteckému dopravcovi vydal licenciu, ďalej obsahuje

a) obchodné meno a adresu prevádzkovateľa lietadla, jeho trojpísmenový kód pridelený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva,

b) typ lietadla a jeho poznávaciu značku,

c) sedačkovú kapacitu a maximálnu vzletovú hmotnosť lietadla,

d) číslo letu, deň odletu, predpokladaný čas odletu a letisko odletu,

e) predpokladaný deň a čas pristátia a letisko pristátia,

f) účel letu, počet cestujúcich alebo druh a množstvo nákladu prepravovaného do Slovenskej republiky alebo zo Slovenskej republiky,

g) obchodné meno a adresu objednávateľa prepravy,

h) pri nepravidelnej nákladnej doprave miesto určenia nákladu,

i) v prípade turnusových letov podrobnosti týkajúce sa programu,

j) v prípade série nepravidelných letov väčšej ako tri lety zmluvu o preprave.

(5) Žiadosť podľa odseku 4 predkladá zahraničný letecký dopravca písomne primerane včas.


§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Jozef Macejko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 37 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.

2) Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o pravidelných leteckých dopravných službách (oznámenie č. 37/1999 Z. z.), Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o leteckej doprave (oznámenie č. 238/1996 Z. z.).