Zákon č. 263/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-263
Čiastka 114/2002
Platnosť od 24.05.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.06.2002 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.
Znenie 01.06.2002

263

ZÁKON

zo 16. mája 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. a zákona č. 400/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 74 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Vojenské rozkazy nepreskúmavajú súdy.".

2. V § 110 ods. 1 sa slovo „oddych" nahrádza slovom „odpočinok".

3. V § 110 odsek 2 znie:

(2) Prestávka na odpočinok a jedenie poskytnutá podľa odseku 1 sa nezapočítava do času zamestnania.".

4. V § 129 ods. 6 sa za slová „cestu sa" vkladajú slová „na účely zamestnania nadčas podľa § 111".

5. V § 134 ods. 2 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

6. V § 144 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) V súvislosti s účasťou na preventívnej rehabilitácii patria profesionálnemu vojakovi náhrady podľa osobitného predpisu.70a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

70a) § 41 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z.".

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

7. V § 162 ods. 1 sa slová „o spôsobe náhrady škody" nahrádzajú slovami „o náhrade škody a spôsobe jej náhrady (ďalej len „dohoda o náhrade škody").".

8. V § 163 odsek 1 znie:

(1) Ak vojak riadne neplní dohodu uzavretú podľa § 162 alebo odmietne takúto dohodu uzavrieť aj napriek tomu, že za škodu spôsobenú inak ako trestným činom zodpovedá, služobný orgán je povinný rozhodnúť o náhrade škody vydaním rozhodnutia o povinnosti vojaka nahradiť škodu.".

9. V nadpise nad § 164 sa vypúšťa slovo „profesionálneho".

10. Za § 172 sa vkladá § 172a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠172a

Náhrada škody a jednorazové mimoriadne odškodnenie

(1) Na účely náhrady za stratu na zárobku vojaka podľa ustanovení osobitného predpisu sa nemocenským74a) rozumie aj náhrada nemocenského74b) a náhrada služobného príjmu.74c)

(2) Pri poškodení zdravia, ku ktorému došlo pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním bez zavinenia vojaka, patrí vojakovi, ktorý sa stal invalidným alebo čiastočne invalidným, okrem náhrady škody podľa osobitného predpisu74d) aj jednorazové mimoriadne odškodnenie až do sumy päťdesiatnásobku služobného príjmu74e) dosiahnutého v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom došlo k úrazu.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa možno poškodenému vojakovi alebo pozostalým po vojakovi priznať finančný príspevok na zmiernenie škody až do sumy 50 000 Sk.

(4) Podrobnosti o poskytovaní jednorazového mimoriadneho odškodnenia a finančného príspevku na zmiernenie škody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 74a, 74b, 74c, 74d a 74e znejú:

74a) § 200 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

74b) § 12 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.

74c) § 5 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

74d) § 195 až 209 zákona č. 311/2001 Z. z.

74e) § 34 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení zákona č. 563/2001 Z. z.".

11. § 181 vrátane nadpisu znie:

㤠181

Použitie ustanovení Zákonníka práce

(1) Na služobný pomer profesionálneho vojaka sa použijú aj ustanovenia § 1 ods. 2, § 15, 17, 18, § 19 ods. 1, § 20, 32, § 34 až 38, § 39 ods. 3 a 4, § 85 ods. 2, § 98, 134, § 152 ods. 1 až 4, § 166 až 170, § 192 až 209, § 211 až 213, § 214 ods. 1, 3 a 4, § 216 ods. 2 a 3, § 217 až 222, § 253 zákona č. 311/2001 Z. z.

(2) Na vojenskú službu vojakov povinnej vojenskej služby, vojakov prípravnej služby a mimoriadnej vojenskej služby sa použijú aj ustanovenia § 1 ods. 2, § 15, 17, 18, § 19 ods. 1, § 20, 32, 34, 38, § 39 ods. 3 a 4, § 134, § 192 až 209, § 211, 213, § 214 ods. 1, 3 a 4, § 216 ods. 2 a 3, § 217 až 222 a § 253 zákona č. 311/2001 Z. z.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.