Oznámenie č. 256/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-256
Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 7. februára 2000.

Pôvodný predpis 22.05.2002

256

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. februára 2000 bol v Moskve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky.

V súlade s článkom 7 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 7. februára 2000.

PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany"),

vychádzajúc zo vzájomného želania rozvíjať obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

na základe ustanovení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. marca 1993 a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci z 26. augusta 1993,

berúc na vedomie Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dlhodobých dodávkach ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky zo 16. decembra 1994 a Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky zo 14. januára 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany, berúc do úvahy stanovené priority v oblasti obchodno-hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, budú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch zmluvných strán vytvárať podmienky na dlhodobé zabezpečenie tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky.

Článok 2

Slovenská strana vytvorí podmienky na zabezpečenie tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín magistrálnym ropovodom DRUŽBA cez svoje štátne územie v objeme tranzitnej kapacity ropovodu.

Článok 3

Gestormi tohto protokolu sú:

- za slovenskú stranu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

- za ruskú stranu Ministerstvo palív a energetiky Ruskej federácie.

Článok 4

Tranzit ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky sa bude vykonávať na základe zmlúv uzavretých medzi slovenskými a ruskými hospodárskymi subjektmi (právnickými osobami).

Článok 5

Tarify za tranzit ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky sa určia v zmluvách, berúc do úvahy vzájomne výhodný ekonomický záujem.

Článok 6

Zmluvné strany nebudú prijímať žiadne jednostranné opatrenia na zmenu režimu tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky.

Článok 7

Tento protokol nadobudne platnosť dňom podpisu a jeho ustanovenia sa budú vykonávať do 31. decembra 2014.

Každá zo zmluvných strán môže protokol písomne vypovedať. Platnosť tohto protokolu sa skončí posledný deň šiesteho mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Záväzky k dátumu skončenia platnosti tohto protokolu už plnené a ešte neskončené sa budú riadiť jeho ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

Dané v Moskve 7. februára 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ľubomír Harach v. r.

Za vládu Ruskej federácie:

Alexander Viačeslavovič Kočnev v. r.