Oznámenie č. 254/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Republiky Burkina Faso o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vodného hospodárstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-254
Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

Memorandum o porozumení nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 1. marca 2002.

Pôvodný predpis 22.05.2002

254

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. marca 2002 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Republiky Burkina Faso o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vodného hospodárstva.

Memorandum o porozumení nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 1. marca 2002.

Do textu memoranda možno nazrieť na odbore zahraničných vzťahov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.