Vyhláška č. 253/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, iných štátnych orgánov a niektorých inštitúcií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-253
Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002 do14.05.2005
Účinnosť od 01.06.2002 do14.05.2005
Zrušený 189/2005 Z. z.
Znenie 01.06.2002

253

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 15. mája 2002,

ktorou sa vyhlasuje štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, iných štátnych orgánov a niektorých inštitúcií

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

(1) Pre potreby štatistických zisťovaní a informačných systémov sa vyhlasuje štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, iných štátnych orgánov a niektorých inštitúcií (ďalej len „číselník").

(2) Číselník je uvedený v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike v znení opatrenia č. 291/2000 Z. z. a opatrenia č. 263/2001 Z. z.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2002.


Peter Mach v. r.


Príloha k vyhláške č. 253/2002 Z. z.

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, INÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV A NIEKTORÝCH INŠTITÚCIÍ

Číselný kód Úplný názov
01 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
02 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
03 Úrad vlády Slovenskej republiky
04 Kancelária verejného ochrancu práv
05 Ústavný súd Slovenskej republiky
06 Najvyšší súd Slovenskej republiky
07 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
08 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
09 Slovenská informačná služba
10 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
16 Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky
18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32 Štatistický úrad Slovenskej republiky
33 Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky
35 Úrad pre finančný trh
36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
39 Úrad pre štátnu službu
40 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41 Národný bezpečnostný úrad
42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
51 Slovenská akadémia vied
52 Slovenský rozhlas
53 Slovenská televízia
54 Tlačová agentúra Slovenskej republiky
55 Národná banka Slovenskej republiky
57 Fond národného majetku Slovenskej republiky
58 Slovenský pozemkový fond
59 Matica slovenská
61 Krajský úrad v Bratislave
62 Krajský úrad v Trnave
63 Krajský úrad v Trenčíne
64 Krajský úrad v Nitre
65 Krajský úrad v Žiline
66 Krajský úrad v Banskej Bystrici
67 Krajský úrad v Prešove
68 Krajský úrad v Košiciach
71 Sociálna poisťovňa
72 Všeobecná zdravotná poisťovňa
73 Spoločná zdravotná poisťovňa
75 Národný úrad práce