Oznámenie č. 25/2002 Z. z.Oznámenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o určení právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-25
Čiastka 12/2002
Platnosť od 23.01.2002
Pôvodný predpis 23.01.2002

25

OZNÁMENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 6 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a na základe splnenia ustanovení § 6 ods. 3 uvedeného zákona určil rozhodnutím predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 12. januára 2000 č. 1/2000 o určení právnickej osoby Slovenský ústav technickej normalizácie so sídlom Karloveská č. 63, 842 45 Bratislava, IČO 31753990, na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem.