Oznámenie č. 248/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-248
Čiastka 107/2002
Platnosť od 17.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 18 dohoda nadobudla platnosť 23. marca 2001.

Pôvodný predpis 17.05.2002

248

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. marca 2001 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.

V súlade s článkom 18 dohoda nadobudla platnosť 23. marca 2001.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, podpísanej v Prahe 29. októbra 1992 (oznámenie č. 104/1994 Z. z.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

usilujúc sa o rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti školstva a vedy,

majúc na zreteli článok 14 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci, podpísanej v Bratislave 23. novembra 1992,

vychádzajúc z Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne, podpísaného v Lisabone 11. apríla 1997,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody sa pojmom

a) „doklad o vzdelaní" rozumie vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, absolventský diplom, diplom, doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent", doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor" a doklad o udelení vedeckej hodnosti v Slovenskej republike a vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o absolutóriu, vysvedčenie o absolutóriu s diplomom, vysvedčenie o diplomovej skúške s diplomom, vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške, diplom o udelení vedeckej hodnosti, doklad o udelení titulu „docent" a doklad o udelení titulu „profesor" v Českej republike,

b) „vysoká škola" rozumejú všetky štátom uznané vysoké školy, ktoré patria k systémom vysokého školstva v Slovenskej republike alebo v Českej republike,

c) „základná škola" a „stredná škola" rozumejú všetky základné školy a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl v Slovenskej republike,

d) „základná škola", „stredná škola" a „vyššia odborná škola" rozumejú všetky základné školy, stredné školy a vyššie odborné školy, ktoré patria do siete škôl v Českej republike.

Článok 2

(1) Vysvedčenia a iné doklady o ukončení vzdelávania na základných školách a štúdia na stredných školách vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia a iné doklady o ukončení vzdelávania na základných školách a štúdia na stredných školách vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

(2) Absolventské diplomy vydané strednými školami v Slovenskej republike a doklady o vzdelaní vydané vyššími odbornými školami v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné, ak boli dĺžka štúdia a zameranie rovnaké alebo podobné.

Článok 3

Diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení bakalárskeho štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia v bakalárskom študijnom programe na vysokej škole v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 4

Diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení magisterského štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorského štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia v magisterskom študijnom programe na vysokej škole v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 5

Diplomy vydané po vykonaní rigoróznej skúšky na vysokých školách v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky na vysokých školách v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 6

Diplomy vydané po ukončení doktorandského štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia v doktorskom študijnom programe na vysokej škole v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 7

Diplomy vydané po ukončení doktorandského štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a diplomy o udelení vedeckej hodnosti „kandidát věd" (skratka „CSc.") vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 8

Diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor vied" (skratka „DrSc.") vydané v Slovenskej republike a v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 9

Doklady o udelení vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" vydané v Slovenskej republike a doklady o udelení titulu „docent" vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 10

Doklady o udelení vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor" vydané v Slovenskej republike a doklady o udelení titulu „profesor" vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 11

V oblasti vysokého školstva a vedy je platná táto rovnocennosť priznávaných titulov a hodností:

Slovenská republika Česká republika
„bakalár“ („Bc.“) „bakalář“ („Bc.“)
„bakalár“ („Bc.“) v oblasti umenia „bakalář umění“ („BcA.“)
„inžinier“ („Ing.“) „inženýr“ („Ing.“)
„inžinier architekt“ („Ing. arch.“) „inženýr architekt“ („Ing. arch.“)
„doktor medicíny“ („MUDr.“) „doktor medicíny“ („MUDr.“)
„doktor veterinárskej medicíny“ („MVDr.“) „doktor veterinárni medicíny“ („MVDr.“)
„magister“ („Mgr.“) „magistr“ („Mgr.“)
„magister umenia“ („Mgr. art.“) „magistr umění“ („MgA.“)
„doktor práv“ („JUDr.“) „doktor práv“ („JUDr.“)
„doktor filozofie“ („PhDr.“) „doktor filozofie“ („PhDr.“)
„doktor pedagogiky“ („PaedDr.“) „doktor filozofie“ („PhDr.“) v oblasti pedagogiky
„doktor prírodných vied“ („RNDr.“) „doktor přírodních věd“ („RNDr.“)
„doktor farmácie“ („PharmDr.“) „doktor farmácie“ („PharmDr.“)
„doktor teológie“ („ThDr.“) „licenciát teologie“ („ThLic.“)
„doktor teológie“ („ThDr.“) „doktor teologie“ („ThDr.“)
„philosophiae doctor“ („PhD.“) „doktor“ („Ph.D.“)
„artis doctor“ („ArtD.“) „doktor“ („Ph.D.“) v oblasti umění
„philosophiae doctor“ („PhD.“) v oblasti teológie „doktor teologie“ („Th.D.“)
„philosophiae doctor“ („PhD.“) „kandidát věd“ („CSc.“)
„artis doctor“ („ArtD.“)
„doktor vied“ („DrSc.“) „doktor věd“ („DrSc.“)
„docent“ „docent“
„profesor“ „profesor“

Článok 12

(1) Tituly, akademické tituly, vedecké tituly, vedecko-akademické hodnosti a umelecko-akademické hodnosti, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly priznané v štáte jednej zmluvnej strany uvedené v tejto dohode môžu ich držitelia používať i v štáte druhej zmluvnej strany.

(2) Držitelia titulu „diplomovaný specialista v oboru" („Dis.") vydaného v Českej republike môžu tento titul používať v Slovenskej republike.

Článok 13

Všetky doklady o vzdelaní uvedené v tejto dohode sú platné na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky bez ďalšieho úradného overenia.

Článok 14

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o zmenách vo vzdelávacích sústavách svojich štátov a budú si vymieňať vzory dokladov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Článok 15

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu alebo na účely výkonu povolania a odbornej činnosti sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 16

Na vyjasnenie všetkých otázok vyplývajúcich z tejto dohody, ako aj na účely riešenia otázok vyplývajúcich zo zmien vzdelávacej sústavy a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán vrátane podávania návrhov na doplnky a úpravy tejto dohody sa zriaďuje spoločná komisia odborníkov, ktorá sa bude schádzať najmenej raz za rok. Členov komisie vymenujú ministri školstva štátov zmluvných strán. Miesto a termín stretnutia sa dohodnú diplomatickou cestou.

Článok 17

Doklady o vzdelaní, priznané tituly, hodnosti a stavovské označenia získané na území štátov zmluvných strán počas trvania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jej právnych predchodcov pred nadobudnutím platnosti tejto dohody zostávajú touto dohodou nedotknuté a uznávajú sa v štátoch zmluvných strán za rovnocenné.

Článok 18

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Článok 19

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, podpísanej v Prahe 29. októbra 1992.

Článok 20

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. V takom prípade sa platnosť tejto dohody skončí dvanásť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Prahe 23. marca 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Ftáčnik v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Eduard Zeman v. r.