Vyhláška č. 235/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-235
Čiastka 101/2002
Platnosť od 08.05.2002 do31.08.2008
Účinnosť od 08.05.2002 do31.08.2008
Zrušený 342/2008 Z. z.
Znenie 08.05.2002

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 30. apríla 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Žiadosť o poskytnutie investičných stimulov (ďalej len „žiadosť") obsahuje

a) obchodné meno príjemcu investičných stimulov, ktorý o poskytnutie investičných stimulov žiada (ďalej len „žiadateľ"), jeho sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,

b) údaje uvedené v písmene a) o príjemcovi investičných stimulov, ktorým je iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ zabezpečí v súvislosti s vydaním rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov a v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej osoby (ďalej len „iná právnická osoba"), ak príjemcom investičných stimulov nebude žiadateľ,

c) mená a priezviská členov štatutárneho orgánu žiadateľa; ak príjemcom investičných stimulov nebude žiadateľ, žiadosť obsahuje aj meno a priezvisko fyzickej osoby a jej trvalý pobyt, alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, a obchodné meno a sídlo právnickej osoby, s ktorými žiadateľ založí inú právnickú osobu,

d) investičný stimul, o ktorého poskytnutie sa žiada (§ 2 ods. 1 zákona),

e) hodnota jednotlivých druhov investičných stimulov v členení podľa § 2 ods. 1 zákona v súlade s osobitným predpisom,1)

f) odôvodnenie, a to najmä

1. údaje o plánovanej sume finančných prostriedkov určenej na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku v prvých troch rokoch po vydaní rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov v členení na jednotlivé roky a účel ich použitia,

2. spôsob finančného zabezpečenia investície,

3. údaje o predpokladanom náraste pracovných miest, požiadavkách na rekvalifikáciu, predpokladaných nákladoch na rekvalifikáciu a na vytvorenie nových pracovných miest v členení na jednotlivé roky čerpania investičných stimulov,

g) údaje o umiestnení investície (katastrálne územie, parcelné číslo, výmera, druh pozemku a vlastnícke alebo iné právne vzťahy k pozemkom),

h) údaje o existujúcej prevádzkarni, stavebných objektoch výroby alebo služieb a o výrobe alebo službách v nich prevádzkovaných (katastrálne územie, parcelné číslo, výmera pozemku, popisné číslo, zavedená technológia, vybavenie strojno-technologickým zariadením a sortiment vyrábaného tovaru alebo poskytovaných služieb), ak ide o investíciu do modernizácie existujúcej prevádzkarne na účely zavedenia novej výroby alebo nových služieb alebo do rozšírenia existujúcej výroby alebo existujúcich služieb, alebo do zmeny sortimentu vyrábaných tovarov, alebo do zásadnej zmeny výrobného procesu, alebo ak ide o investíciu do kúpy podniku alebo časti podniku od podnikateľa v ťažkostiach, s uvedením vlastníckych alebo iných právnych vzťahov vlastníkov alebo iných osôb k týmto stavebným objektom a prevádzkovým celkom,

i) údaje o plánovanej výstavbe nových stavebných objektov a prevádzkových celkov alebo o predpokladanom novom využití existujúcich stavieb a prevádzkových celkov po ich rekonštrukcii, alebo o zavedení nových technológií s uvedením vlastníckych alebo iných právnych vzťahov príjemcu investičných stimulov k týmto stavbám alebo prevádzkovým celkom,

j) ďalšie technicko-ekonomické údaje o plánovanej investícii potrebné na posúdenie splnenia podmienok na poskytnutie investičných stimulov podľa § 2 ods. 2 zákona, časovo rozlíšené na jednotlivé roky,

k) označenie údajov v žiadosti alebo v jej prílohách, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.2)

(2) Prílohou k žiadosti je

a) výpis z obchodného registra žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľom zahraničná právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky nepodniká, k žiadosti sa pripojí výpis z obchodného registra alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má žiadateľ sídlo,

b) doklad preukazujúci finančné zabezpečenie investície, napríklad záväzný prísľub banky o poskytnutí úveru, výpis z účtu žiadateľa s potvrdením viazanosti prostriedkov žiadateľa na účel uskutočnenia investície, záväzné vyhlásenie žiadateľa, že disponuje dostatočnou sumou finančných prostriedkov na uskutočnenie investície, s uvedením pomeru vlastných a cudzích zdrojov, a že tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na uskutočnenie investície,

c) časový plán obstarávania hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku a uskutočnenia investície od začatia obstarávania až po kolaudáciu a uvedenie stavby alebo technológie do trvalej prevádzky,

d) výpis z katastra nehnuteľností preukazujúci údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a i),

e) predpokladané náklady investície v členení na stavebnú časť a strojno-technologickú časť podľa stavebných objektov a prevádzkových celkov; pri strojoch a technologických zariadeniach sa uvedie, či ide o nové stroje a technologické zariadenia, alebo o stroje a technologické zariadenia už prevádzkované v Slovenskej republike alebo mimo Slovenskej republiky vrátane uvedenia roku ich výroby a roku ich uvedenia do prevádzky,

f) prehľad o druhoch, formách a výške štátnej pomoci poskytnutej žiadateľovi za posledné tri kalendárne roky pred podaním žiadosti,

g) záväzné vyhlásenie žiadateľa o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľubomír Harach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.

2) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 432/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 28/2002 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti.