Oznámenie č. 224/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-224
Čiastka 95/2002
Platnosť od 30.04.2002 do14.07.2007
Zrušený 316/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 472/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 31/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. februára 2005.

Pôvodný predpis 30.04.2002

224

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 3, § 7 ods. 5, § 12 ods. 2 a § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

výnos z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín.

Výnos upravuje podrobnosti o

a) vedení evidencie o spotrebe a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín,

b) odskúšavaní, posudzovaní účinných látok a prípravkov, ich registrácii vrátane zoznamu povolených účinných látok a zoznamu zakázaných účinných látok,

c) preberaní výsledkov biologickej účinnosti prípravkov,

d) používaní, balení, obchodnom skladovaní prípravkov a ich dovoze vrátane malospotrebiteľského balenia,

e) kontrole účinných látok a zhode vlastností registrovaných prípravkov,

f) kvalifikácii, vedení evidencie právnických osôb a fyzických osôb, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie prípravkov do obehu, a o vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.33/1999 Z. z. o prípravkoch na ochranu rastlín.

Výnos je uverejnený v čiastke 9/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.