Zákon č. 209/2002 Z. z.Zákon o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-209
Čiastka 87/2002
Platnosť od 23.04.2002
Účinnosť od 15.05.2002
Aktuálne znenie 15.05.2002

209

ZÁKON

z 5. apríla 2002

o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Názov „Trenčianska univerzita v Trenčíne"1) sa mení a znie „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne".

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V prílohe č. 1 sa slová „Trenčianska univerzita v Trenčíne" nahrádzajú slovami „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne.