Zákon č. 207/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-207
Čiastka 87/2002
Platnosť od 23.04.2002
Účinnosť od 23.04.2002
Aktuálne znenie 23.04.2002

207

ZÁKON

zo 4. apríla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) pôdohospodárstva.".

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ľudských".

3. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Podrobnosti o veciach upravených aproximačným nariadením môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy5) alebo Národná banka Slovenska.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.".

Poznámka k odkazu 5 sa prečísluje na poznámku k odkazu 6.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.