Vyhláška č. 2/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-2
Čiastka 2/2002
Platnosť od 11.01.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 15.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.
Znenie 15.01.2002

2

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

zo 17. decembra 2001

o personálnej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9 a § 31 ods. 5 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, pred zmenou pracovného zaradenia alebo pred zánikom oprávnenia1) osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, vedúci vyhodnotí predložené podkladové materiály.2) Po podpísaní vyhodnotenia vedúcim musí byť navrhovaná osoba oboznámená s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností, musí podpísať záznam o určení navrhovanej osoby pre stupeň utajenia Vyhradené podľa prílohy č. 1 a vyhlásenie o mlčanlivosti podľa prílohy č. 2. Záznam o určení navrhovanej osoby a vyhlásenie o mlčanlivosti sa zakladajú do osobného spisu.3)

(2) Pri vzniku služobného pomeru4) musí byť oprávnená osoba oboznámená s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností, musí podpísať záznam o určení navrhovanej osoby pre stupeň utajenia Vyhradené a vyhlásenie o mlčanlivosti. Záznam o určení navrhovanej osoby a vyhlásenie o mlčanlivosti sa zakladajú do osobného spisu.3)

(3) Ak je osoba navrhovaná na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, zasiela sa úradu5) žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa prílohy č. 3 spolu s vyhodnotenými podkladovými materiálmi.2) Bezpečnostný dotazník osoby je uvedený v prílohe č. 6. Doplnkovú časť bezpečnostného dotazníka vypĺňa len osoba navrhovaná na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné.

(4) Žiadosť a podkladové materiály6) na vydanie vyjadrenia pre vedúcich štátnych orgánov7), ktorých do funkcie vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra ústredného orgánu štátnej správy, zabezpečí tento ústredný orgán.

(5) Po prijatí vyjadrenia úradu musí byť oprávnená osoba oboznámená s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností, musí podpísať záznam o určení navrhovanej osoby pre príslušný stupeň utajenia podľa prílohy č. 1 a vyhlásenie o mlčanlivosti podľa prílohy č. 2.

(6) Vyjadrenie úradu, záznam o určení navrhovanej osoby pre príslušný stupeň utajenia a vyhlásenie o mlčanlivosti sa zakladajú do osobného spisu.3)

(7) Na vydanie nového vyjadrenia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3, 5 a 6.

(8) Ak sa oprávnenej osobe zmení rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, vyhotoví sa záznam o určení s novým rozsahom. Záznam o určení s novým rozsahom sa zasiela úradu do 30 dní od vyhotovenia len pri utajovaných skutočnostiach stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné.

(9) Ak úrad vydáva vyjadrenie v súvislosti s výmenou utajovaných skutočností8) a medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, žiadosť o vydanie vyjadrenia obsahuje

a) meno a priezvisko osoby,

b) dátum, miesto narodenia a rodné číslo,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) vymedzenie požadovaného stupňa utajenia,

e) kópiu vyjadrenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostnú previerku pri stupňoch utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,

f) záznam o určení navrhovanej osoby pri stupni utajenia Vyhradené.

(10) Žiadosť podľa odseku 9 sa zasiela na každú osobu samostatne.

§ 2

(1) V zázname o zániku oprávnenia9) osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa prílohy č. 4 sa uvádza

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) dátum a číslo vyjadrenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky pri stupňoch utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,

d) dôvod a dátum zániku oprávnenia, v prípade smrti sa uvedie dátum úmrtia a v prípade vyhlásenia za mŕtveho sa uvedie číslo rozhodnutia,

e) dátum a číslo protokolu o odovzdaní utajovaných skutočností,

f) podpis vedúceho a osoby, ktorej oprávnenie zaniklo.

(2) Ak oprávnená osoba odmietne podpísať záznam o zániku oprávnenia, vykoná sa o tom do záznamu o zániku oprávnenia zápis, ktorý podpíše vedúci.

(3) Záznam o zániku oprávnenia vedúcich štátnych orgánov7) zasiela úradu príslušný ústredný orgán štátnej správy.

(4) Záznam o zániku oprávnenia sa zakladá do osobného spisu.3)

§ 3

Oznámenie o oprávnených osobách s osobitným postavením obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia a rodné číslo,

c) funkciu,

d) dátum vzniku oprávnenia.

§ 4

(1) V štátnom orgáne alebo v inej právnickej osobe môže úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností vykonávať bezpečnostný zamestnanec,10) len ak má osvedčenie úradu o absolvovaní školenia o ochrane utajovaných skutočností.

(2) V žiadosti o vydanie osvedčenia zasielanej úradu sa uvádza názov a sídlo štátneho orgánu alebo inej právnickej osoby, meno a priezvisko bezpečnostného zamestnanca, rodné číslo a číslo vyjadrenia úradu.

(3) Žiadosť o vydanie osvedčenia pre bezpečnostného zamestnanca v právnickej osobe zasiela úradu príslušný štátny orgán.

(4) Osvedčenie úradu o absolvovaní školenia o ochrane utajovaných skutočností sa zakladá do osobného spisu.3)

§ 5

(1) Evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a evidencia osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, obsahujú

a) osobný dotazník,

b) životopis,

c) výpis z registra trestov,

d) súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené podľa prílohy č. 5,

e) kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,

f) kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby pre stupeň utajenia Vyhradené,

g) ďalšie doklady, napríklad zmenu rozsahu, oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti, záznam o zániku oprávnenia,

h) vyhodnotenie bezpečnostnej previerky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na oprávnené osoby podľa ustanovenia § 1 ods. 2.

(3) Zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné obsahuje

a) meno a priezvisko oprávnenej osoby,

b) funkciu,

c) dátum a číslo vyjadrenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky,

d) rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.

(4) Zoznam osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, obsahuje

a) meno a priezvisko osoby,

b) stupeň utajenia, pre ktorý bola oprávnená osoba určená,

c) dátum vzniku oprávnenia,

d) dátum a dôvod zániku oprávnenia.

(5) Evidencia osôb oslobodených od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach obsahuje písomný doklad s určením účelu, rozsahu a lehoty platnosti oslobodenia. Evidencia sa vedie podľa príslušného stupňa utajenia.11)


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2002.


Ján Mojžiš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 2/2002 Z. z.

(VZOR)

ZÁZNAM o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 2/2002 Z. z.

(VZOR)

VYHLÁSENIE O MLČANLIVOSTI

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 2/2002 Z. z.

(VZOR)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia pre stupeň utajenia

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 2/2002 Z. z.

(VZOR)

ZÁZNAM O ZÁNIKU OPRÁVNENIA

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 2/2002 Z. z.

(VZOR)

SÚHLAS s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 2/2002 Z. z.

(VZOR)

BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK OSOBY

Vzor 06

Poznámky pod čiarou

1) § 76 ods. 5 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 17 zákona č. 241/2001 Z. z.

3) § 29 zákona č. 241/2001 Z. z.

4) § 32 ods. 2 zákona č. 241/2001 Z. z.

5) § 18 písm. b) zákona č. 241/2001 Z. z.

6) § 17 zákona č. 241/2001 Z. z.

7) § 28 ods. 4 zákona č. 241/2001 Z. z.

8) § 56 ods. 7 zákona č. 241/2001 Z. z.

9) § 40 zákona č. 241/2001 Z. z.

10) § 10 ods. 3 zákona č. 241/2001 Z. z.

11) § 41 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 241/2001 Z. z.