Zákon č. 176/2002 Z. z.Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-176
Čiastka 74/2002
Platnosť od 10.04.2002
Účinnosť od 10.04.2002
Aktuálne znenie 10.04.2002

176

ZÁKON

z 13. marca 2002

o ochrane a rozvoji územia Bardejov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je utvorenie podmienok na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva,1) najmä na zachovanie urbanistického jadra Bardejova, zachovanie existujúcich architektonických, umeleckohistorických pamiatok v ich pôvodnom prírodnom prostredí a na zabezpečenie obnovy a oživenia stredovekého historického mesta Bardejov pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti a celistvosti.

§ 2

Vymedzenie územia

Tento zákon sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Bardejov, na ktorom sa nachádzajú historické pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva.2)

§ 3

Správa územia

Správu vymedzeného územia3) vykonáva mesto Bardejov, ako aj miestne orgány štátnej správy podľa osobitných zákonov.4)

§ 4

Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia

(1) Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu a rozvoj vymedzeného územia, najmä

a) napomáha pri zachovávaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Bardejova v rámci Slovenskej republiky,

b) prerokováva a schvaľuje programy podpôr na obnovu a oživenie historického jadra Bardejova, na záchranu a zachovanie historických architektonických pamiatok, na ochranu pôvodného prírodného prostredia vymedzeného územia, ako aj na budovanie potrebnej technickej a sociálnej infraštruktúry (ďalej len „podporný program").

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a s mestom Bardejov vypracováva podporné programy podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu a kontrolu uskutočňovania. Na plnenie tejto úlohy môže minister kultúry vymenovať svojho splnomocnenca.

(3) Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri vypracovaní podporných programov a technicky, organizačne a ekonomicky sa podieľajú na ich plnení.

(4) Mesto Bardejov okrem povinností uvedených v osobitnom zákone5) zabezpečuje, aby

a) stavebná činnosť na území mesta Bardejov zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedzenom území zapísanom v Zozname svetového dedičstva, pričom sa táto činnosť musí vykonávať na vysokej architektonickej a technickej úrovni a musí zachovávať historický charakter prostredia. Nová výstavba musí harmonicky dotvárať pôvodný historický, architektonický, krajinný a urbanistický výraz Bardejova. Kompozičné a výškové usporiadanie novej výstavby nesmie v diaľkových pohľadoch rušivo ovplyvňovať panorámu a siluety dominánt pamiatkovej rezervácie,

b) hospodárska činnosť v Bardejove svojím charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akýmkoľvek znečisťovaním prostredia rušivo nevplývala na krajinný, architektonický a urbanistický ráz mesta,

c) príprava a uskutočnenie všetkých terénnych úprav, dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných a ostatných stavieb a prevádzka inžinierskych sietí nenarušila architektonický výraz jednotlivých pamiatkových objektov i pamiatkovej rezervácie ako celku.

(5) Mesto Bardejov dbá na to, aby stavebná a hospodárska činnosť na vymedzenom území neohrozovala zachovanie podstaty historických pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva a rušivo nevplývala na ich historický vzhľad.

§ 5

Finančné zabezpečenie

Ochrana a rozvoj historického jadra mesta Bardejov zapísaného do Zoznamu svetového dedičstva sa finančne zabezpečujú z týchto zdrojov:

a) z rozpočtu mesta Bardejov,

b) z rozpočtov ústredných orgánov štátnej správy, rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ako právnických osôb štátu v súlade so schválenými podpornými programami a s osobitným predpisom,6)

c) z dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu,

d) z darov, dotácií a grantov neštátnych inštitúcií, právnických osôb a fyzických osôb,

e) z finančného pokrytia programov Európskej únie a medzinárodných fondov podporujúcich ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

§ 6

Kontrola

Kontrolu ochrany a starostlivosti o územie zapísané v Zozname svetového dedičstva vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, Okresným úradom Bardejov v rozsahu svojej príslušnosti a pôsobnosti podľa osobitných predpisov7) a s mestom Bardejov v rozsahu svojej právomoci.8)


§ 7

Záverečné ustanovenie

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).

2) Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 30. novembra 2000.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 596/2001 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.