Nariadenie vlády č. 156/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-156
Čiastka 65/2002
Platnosť od 28.03.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 28.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 212/2004 Z. z.
Znenie 28.03.2002

156

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. marca 2002

o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 118/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je ustanoviť odbornú spôsobilosť pracovníkov v zdravotníctve pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri výkone činností potrebných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Odborná spôsobilosť

(1) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania získaním požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii pracovníkov v zdravotníctve.

(2) Pracovník v zdravotníctve s výnimkou iného zdravotníckeho pracovníka1) a iného odborného pracovníka v zdravotníctve2) je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností získaním požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii pracovníkov v zdravotníctve, absolvovaním nástupnej odbornej praxe a získaním osvedčenia o overení vedomostí a zručností nadobudnutých počas nástupnej odbornej praxe na výkon odborných pracovných činností (ďalej len „osvedčenie o nástupnej odbornej praxi").3)

(3) Iný zdravotnícky pracovník a iný odborný pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností splnením podmienok uvedených v odseku 2, absolvovaním prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.4)

(4) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon špecializovaných pracovných činností, ak je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností, absolvoval špecializačnú prípravu na výkon špecializovaných pracovných činností a získal diplom o špecializácii.5)

(5) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon certifikovaných pracovných činností, ak je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností, absolvoval prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a získal na túto činnosť certifikát.6) Lekár, zubný lekár a farmaceut môžu získať certifikát až po získaní diplomu o špecializácii.

§ 3

Stupeň vzdelania

(1) Stupeň vzdelania zdravotníckeho pracovníka7) je získanie vzdelania v študijnom odbore, ktorý je uvedený v prílohe tohto nariadenia.

(2) Stupeň vzdelania iného odborného pracovníka v zdravotníctve je získanie vzdelania v inom študijnom odbore, ako je uvedený v prílohe tohto nariadenia, ktorý súvisí s činnosťami potrebnými na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(3) Stupeň vzdelania pomocného pracovníka v zdravotníctve8) je získanie základného vzdelania.9)

§ 4

Odborná zdravotnícka prax

(1) Odborná zdravotnícka prax je vykonávanie odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností pracovníkom v zdravotníctve v zdravotníckych zariadeniach alebo v ďalších zariadeniach v zdravotníctve.10)

(2) Odborné pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu obsahu študijného odboru a ktoré pracovník v zdravotníctve vykonáva

a) počas nástupnej odbornej praxe,

b) po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi,

c) po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve,

d) po zaradení do špecializačnej prípravy až do získania diplomu o špecializácii.

(3) Špecializované pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu špecializačného odboru a ktoré pracovník v zdravotníctve vykonáva počas špecializačnej prípravy pod vedením pracovníka v zdravotníctve s príslušnou špecializáciou a samostatne po získaní diplomu o špecializácii.

(4) Certifikované pracovné činnosti sú špecifické diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu certifikačnej náplne a pracovník v zdravotníctve ich vykonáva po získaní certifikátu. Certifikované pracovné činnosti môžu tvoriť súčasť špecializačnej prípravy.

DRUHÁ ČASŤ

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE

§ 5

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii lekár

(1) Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského doktorského vzdelania, ktoré trvá šesť rokov11) alebo najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu lekár, a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

(2) Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii

a) v základnom špecializačnom odbore alebo

b) v nadstavbovom špecializačnom odbore.

(3) Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 6

Výkon pracovných činností lekára

(1) Lekár do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s osobným poskytovaním zdravotnej starostlivosti pod vedením lekára so špecializáciou.

(2) Lekár po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Lekár po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 v rozsahu určenom špecializačnou náplňou môže vykonávať špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a posudkovú činnosť v príslušnom špecializačnom odbore. Môže vykonávať aj konzultačnú činnosť, usmerňovať starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok, vykonávať výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Lekár po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti.

§ 7

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii zubný lekár

(1) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského doktorského vzdelania, ktoré trvá šesť rokov11) a pozostáva z teoretickej a praktickej výučby v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu zubný lekár, a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

(2) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii

a) v základnom špecializačnom odbore alebo

b) v nadstavbovom špecializačnom odbore.

(3) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 8

Výkon pracovných činností zubného lekára

(1) Zubný lekár do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s osobným poskytovaním zdravotnej starostlivosti pod vedením lekára so špecializáciou.

(2) Zubný lekár po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Zubný lekár po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 2 v rozsahu určenom špecializačnou náplňou môže vykonávať špecializované pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, v oblasti preventívnej a liečebnej starostlivosti a revíznu činnosť a posudkovú činnosť v príslušnom špecializačnom odbore. Môže vykonávať aj konzultačnú činnosť, usmerňovať starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok, vykonávať výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Zubný lekár po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace.

§ 9

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii farmaceut

(1) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského magisterského vzdelania, ktoré trvá päť rokov,11) z toho najmenej štyri roky teoretickej prípravy a najmenej šesť mesiacov praxe, v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu farmaceut, a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

(2) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii

a) v základnom špecializačnom odbore alebo

b) v nadstavbovom špecializačnom odbore.

(3) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 10

Výkon pracovných činností farmaceuta

(1) Farmaceut do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s osobným poskytovaním zdravotnej starostlivosti pod vedením farmaceuta so špecializáciou.

(2) Farmaceut po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Farmaceut po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 10 ods. 2 v rozsahu určenom špecializačnou náplňou príslušného špecializačného odboru môže vykonávať špecializované pracovné činnosti spojené najmä s výskumom, vývojom, registráciou a výrobou liekov, riadením, kontrolou a zabezpečovaním kvality liekov, veľkodistribúciou a zneškodňovaním liekov, so schvaľovaním a veľkodistribúciou zdravotníckych pomôcok, s vykonávaním konzultačnej a informačnej činnosti o liekoch a inšpekčnú a revíznu činnosť. Súčasťou špecializovaných pracovných činností je aj stanovovanie liečiv v biologických materiáloch, bioanalytická kontrola, uskutočňovanie výchovných a vzdelávacích činností spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Farmaceut po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti vo farmácii.

§ 11

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii sestra

(1) Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vysokoškolského magisterského vzdelania, ktoré trvá päť rokov11) v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu sestra,

b) vysokoškolského bakalárskeho vzdelania, ktoré trvá najmenej tri roky alebo najmenej 4 600 hodín odbornej výučby pomerne rozdelených na teoretickú časť a praktickú časť v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu sestra, alebo

c) vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvá najmenej tri roky alebo najmenej 4 600 hodín odbornej výučby pomerne rozdelených na teoretickú časť a praktickú časť v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategória sestra,

a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi, ak nie je ustanovené inak. V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), sa dĺžka trvania štúdia úmerne predlžuje tak, aby sa naplnil ustanovený počet hodín.

(2) Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(3) Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 12

Výkon pracovných činností sestry

(1) Sestra do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s osobným poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti12) pod vedením sestry s vyšším stupňom vzdelania alebo sestry aspoň s trojročnou odbornou zdravotníckou praxou v príslušnom špecializačnom odbore.

(2) Sestra po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so samostatným poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Sestra po splnení podmienok odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 11 ods. 2 môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom špecializačnou náplňou príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Sestra po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti.

§ 13

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii pôrodná asistentka

(1) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vysokoškolského bakalárskeho vzdelania, ktoré trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky11) v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu pôrodná asistentka, alebo

b) vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu pôrodná asistentka,

a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi, ak nie je ustanovené inak. V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schválilo ministerstvo, sa dĺžka trvania štúdia úmerne predlžuje tak, aby sa naplnil ustanovený počet hodín.

(2) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností aj získaním vzdelania, ktoré nadväzuje na vzdelanie získané podľa § 11 ods. 1 a

a) trvá najmenej dva roky v dennej forme štúdia alebo najmenej 3 600 hodín odbornej výučby, a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi, alebo

b) na predchádzajúcu odbornú zdravotnícku prax a trvá najmenej 18 mesiacov v dennej forme štúdia alebo obsahuje najmenej 3 000 hodín odbornej výučby, a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schválilo ministerstvo, sa dĺžka trvania štúdia úmerne predlžuje tak, aby sa naplnil ustanovený počet hodín.

(3) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(4) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 14

Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky

(1) Pôrodná asistentka do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže poskytovať pôrodnú asistenciu12) a ošetrovateľskú starostlivosť o ženu pod vedením pôrodnej asistentky so špecializáciou alebo pod vedením pôrodnej asistentky aspoň s trojročnou odbornou zdravotníckou praxou.

(2) Pôrodná asistentka po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Pôrodná asistentka po splnení podmienok odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 13 ods. 3 môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom špecializačnou náplňou príslušného špecializačného odboru v pôrodnej asistencii a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej výchove. Ďalej môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Pôrodná asistentka po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu.

§ 15

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii laborant

(1) Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vysokoškolského magisterského vzdelania v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu laborant a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi alebo

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu laborant a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi alebo

c) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu laborant a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

(2) Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(3) Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 16

Výkon pracovných činností laboranta

(1) Laborant do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže vykonávať len laboratórne vyšetrovacie metódy alebo farmaceutické laboratórne činnosti pod vedením laboranta s vyšším stupňom vzdelania alebo laboranta najmenej s trojročnou odbornou zdravotníckou praxou v príslušnom odbore.

(2) Laborant s príslušným študijným zameraním po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach alebo odborné laboratórne farmaceutické činnosti podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Laborant po splnení podmienok odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 15 ods. 2 môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach alebo špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou liekov a zdravotníckych pomôcok v rozsahu, ktorý je určený špecializačnou náplňou príslušného špecializačného odboru.

(4) Laborant s vysokoškolským vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 2, môže okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 3 ďalej vykonávať komplexné vyšetrenia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov, výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(5) Laborant s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 2, môže okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 3 ďalej vykonávať špecializované pracovné činnosti a skúšky spojené s komplexnými vyšetrovacími postupmi v laboratóriách zdravotníckych zariadení podľa predpísaných metód.

(6) Laborant po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti.

§ 17

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii asistent

(1) Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vysokoškolského magisterského vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu asistent a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi,

b) vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu asistent a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi,

c) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu asistent a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi alebo

d) stredného odborného vzdelania v študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu asistent a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

(2) Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore a absolvovaním odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej v príslušnom špecializačnom odbore v rozsahu určenom špecializačnou náplňou špecializačného odboru.

(3) Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 18

Výkon pracovných činností asistenta

(1) Asistent s príslušným študijným zameraním do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže vykonávať len odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú príslušnému študijnému odboru, pod vedením asistenta s vyšším stupňom vzdelania alebo asistenta s najmenej trojročnou odbornou zdravotníckou praxou v príslušnom odbore.

(2) Asistent s príslušným študijným zameraním po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti v príslušnom odbore podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 2, môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom špecializačnou náplňou príslušného špecializačného odboru.

(4) Asistent s vysokoškolským vzdelaním v príslušnom študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 2, môže okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 3 ďalej vykonávať činnosti súvisiace s primárnou prevenciou ochrany zdravia populácie, podporou a udržiavaním zdravia, výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(5) Asistent s vyšším odborným vzdelaním v príslušnom študijnom odbore uvedenom v prílohe tohto nariadenia, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 2, môže okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 3 ďalej vykonávať komplexné činnosti v rámci štátneho zdravotného dozoru, hygieny a epidemiológie, fyzioterapie, rádiologickej asistencie, záchrannej zdravotnej služby a činnosti súvisiace s ochranou, podporou a udržiavaním zdravia.

(6) Asistent po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti.

§ 19

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii technik

(1) Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu technik a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi alebo

b) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu technik a získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.

(2) Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(3) Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 20

Výkon pracovných činností technika

(1) Technik do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže vykonávať odborné pracovné činnosti pod vedením technika s vyšším stupňom vzdelania alebo technika najmenej s trojročnou odbornou zdravotníckou praxou v príslušnom odbore.

(2) Technik s príslušným študijným zameraním po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti v príslušnom odbore podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Technik, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 19 ods. 2, môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom náplňou príslušného špecializačného odboru. Technik môže vykonávať konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

(4) Technik po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti.

§ 21

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii iný zdravotnícky pracovník

(1) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zameranom na odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v prílohe tohto nariadenia pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník, získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi a získaním osvedčenia o príprave iného zdravotníckeho pracovníka na výkon práce v zdravotníctve.

(2) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(3) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 22

Výkon pracovných činností iného zdravotníckeho pracovníka

(1) Iný zdravotnícky pracovník do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže vykonávať odborné pracovné činnosti pod vedením určeného zdravotníckeho pracovníka.

(2) Iný zdravotnícky pracovník s príslušným študijným zameraním po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi a osvedčenia o príprave iného zdravotníckeho pracovníka na výkon práce v zdravotníctve môže samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti v príslušnom odbore podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Iný zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 21 ods. 2, môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom špecializačnou náplňou príslušného špecializačného odboru.

(4) Iný zdravotnícky pracovník po získaní certifikátu v rozsahu určenom certifikačnou náplňou môže vykonávať certifikované pracovné činnosti.

§ 23

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

(1) Iný odborný pracovník v zdravotníctve spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vzdelania v inom študijnom odbore, ako je uvedený v prílohe tohto nariadenia, získaním osvedčenia o nástupnej odbornej praxi a získaním osvedčenia o príprave iného odborného pracovníka v zdravotníctve na výkon práce v zdravotníctve.

(2) Iný odborný pracovník v zdravotníctve spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore.

§ 24

Výkon pracovných činností iného odborného pracovníka v zdravotníctve

(1) Iný odborný pracovník v zdravotníctve do získania osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže vykonávať len odborné pracovné činnosti pod vedením určeného zdravotníckeho pracovníka alebo určeného iného odborného zdravotníckeho pracovníka.

(2) Iný odborný pracovník v zdravotníctve po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi a po získaní osvedčenia o príprave iného odborného pracovníka v zdravotníctve na výkon práce v zdravotníctve môže vykonávať samostatne odborné pracovné činnosti, ktoré dopĺňajú diagnostické alebo terapeutické pracovné činnosti v zdravotníctve potrebné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, podľa pokynov bezprostredne nadriadeného pracovníka alebo ním povereného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Iný odborný pracovník v zdravotníctve, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 23 ods. 2, môže vykonávať špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom špecializačnou náplňou príslušného odboru.

§ 25

Odborná spôsobilosť pomocných pracovníkov v zdravotníctve

(1) Pomocný pracovník v zdravotníctve spĺňa spôsobilosť na výkon činností na pracoviskách zdravotníckych zariadení skončením povinnej školskej dochádzky.13)

(2) Pomocný pracovník v zdravotníctve je spôsobilý vykonávať pomocné pracovné činnosti, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti, až po zaškolení na príslušnom pracovisku.

§ 26

Prerušenie výkonu pracovných činností

(1) Odborná spôsobilosť získaná na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností zostáva nedotknutá, aj keď dôjde k prerušeniu ich výkonu.

(2) Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore v čase dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, štátna zdravotnícka organizácia pracovníkom v zdravotníctve v štátnom zdravotníckom zariadení a v ďalšom zariadení v zdravotníctve plniacom osobitné úlohy alebo krajský úrad pracovníkom v zdravotníctve v neštátnom zdravotníckom zariadení určí a zabezpečí preškolenie.

(3) Preškolenie pracovníka v zdravotníctve trvá najmenej 60 pracovných dní na príslušnom pracovisku pod vedením povereného pracovníka v zdravotníctve.

(4) O preškolení vyhotoví poverený pracovník v zdravotníctve záznam do indexu odbornosti14) pracovníka v zdravotníctve.


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 27

(1) Odborná spôsobilosť pracovníka v zdravotníctve na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa doterajších predpisov zostáva zachovaná, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pracovník v zdravotníctve môže vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti podľa doterajších predpisov okrem pracovníka v zdravotníctve uvedeného v odsekoch 6 až 12.

(2) Odborná spôsobilosť pracovníka v zdravotníctve, ktorý bol ku dňu účinnosti tohto nariadenia prijatý alebo študuje na strednej zdravotníckej škole alebo bol zaradený do špecializačnej prípravy a úspešne skončil štúdium alebo získal diplom o špecializácii, sa posudzuje podľa odseku 1.

(3) Za sestru sa na účely tohto nariadenia považuje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením úplného stredného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra okrem prípadu podľa odseku 5, a zdravotnícky pracovník, ktorý získa odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením úplného stredného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore všeobecná sestra podľa doterajších predpisov najneskôr do roku 2005.

(4) Za sestru sa na účely tohto nariadenia považuje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal alebo získa odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná detská sestra, diplomovaná operačná sestra, diplomovaná psychiatrická sestra a diplomovaná kozmetologická sestra podľa doterajších predpisov najneskôr do vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(5) Za pôrodnú asistentku sa na účely tohto nariadenia považuje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením úplného stredného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa doterajších predpisov a ku dňu účinnosti tohto nariadenia pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

(6) Sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa doterajších predpisov získaním vysvedčenia o špecializácii alebo osvedčenia o príprave stredných zdravotníckych pracovníkov na špeciálne úseky činnosti a funkcie, majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 12 ods. 3, § 14 ods. 3, § 16 ods. 3 až 5, § 18 ods. 3 až 5, § 20 ods. 3 a § 22 ods. 3 tohto nariadenia v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov.

(7) Sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik, ktorí získali odbornú spôsobilosť podľa doterajších predpisov nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v štúdiu popri zamestnaní, ktoré nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie získané v strednej zdravotníckej škole, a majú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom odbore, môžu vykonávať aj špecializované pracovné činnosti podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore.

(8) Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa doterajších predpisov získaním stredného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore masér, môže vykonávať odborné pracovné činnosti ako masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonáva odbornú zdravotnícku prax v príslušnom odbore.

(9) Chemický laborant, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie v inej ako strednej zdravotníckej škole a získal prípravu na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom15) podľa doterajších predpisov, môže vykonávať odborné pracovné činnosti ako laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1 písm. c) v študijnom odbore zdravotnícky laborant tohto nariadenia, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonáva odbornú zdravotnícku prax v príslušnom odbore.

(10) Zdravotnícki pracovníci s iným vysokoškolským vzdelaním,16) ktorí získali odbornú spôsobilosť podľa doterajších predpisov získaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, v študijnom odbore starostlivosť o chorých - psychológia, v študijnom odbore starostlivosť o chorých - pedagogika, v študijnom odbore telesná výchova a šport - rehabilitácia alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika - ošetrovateľstvo, môžu vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo alebo liečebná rehabilitácia podľa tohto nariadenia, prípadne vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonávajú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom odbore.

(11) Iní odborní pracovníci v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním, ktorí získali odbornú spôsobilosť osvedčením o špeciálnej príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa doterajších predpisov,17) môžu vykonávať špecializované pracovné činnosti iných zdravotníckych pracovníkov podľa § 22 ods. 3 alebo iných odborných pracovníkov v zdravotníctve podľa § 24 ods. 3 podľa príslušného odboru a pracovného zaradenia.

(12) Nižší a pomocní zdravotnícki pracovníci, ktorí získali odbornú spôsobilosť podľa doterajších predpisov, môžu vykonávať odborné pracovné činnosti asistenta podľa § 17 ods. 1 písm. c) a d) podľa príslušného odboru a pracovného zaradenia.

§ 28

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

§ 29

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. marca 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 156/2002 Z. z.

STUPEŇ VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE

A. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár vysokoškolské doktorské štúdium

a) všeobecné lekárstvo

B. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár vysokoškolské doktorské štúdium

a) stomatológia

C. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii farmaceut vysokoškolské magisterské štúdium

a) farmácia

D. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii sestra

1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) ošetrovateľstvo

2. vysokoškolského bakalárske štúdium

a) ošetrovateľstvo

3. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaná všeobecná sestra

E. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii pôrodná asistentka

1. vysokoškolské bakalárske štúdium

a) pôrodná asistencia

2. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaná pôrodná asistentka

F. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii laborant

1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) laboratórne vyšetrovacie metódy

2. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaný medicínsko-technický laborant

3. úplné stredné odborné štúdium

a) zdravotnícky laborant

b) farmaceutický laborant

G. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii asistent

1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) rehabilitácia

b) verejné zdravotníctvo

2. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

b) diplomovaný fyzioterapeut

c) diplomovaný rádiologický asistent

d) diplomovaný zdravotnícky záchranár

e) diplomovaná dentálna hygienička

3. úplné stredné odborné štúdium

a) asistent výživy

b) masér

c) zdravotnícky asistent

d) zdravotnícky záchranár

4. stredné odborné štúdium

a) sanitár

H. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii technik

1. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaný optometrista

b) diplomovaný zubný technik

2. úplné stredné odborné štúdium

a) očný optik

b) zubný technik

c) ortopedický technik

I. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii iný zdravotnícky pracovník

1. vysokoškolské magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium

a) logopédia

b) psychológia

c) liečebná pedagogika

d) špeciálna pedagogika

e) biomedicínska fyzika

f) biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu

g) biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka

h) fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku

i) chémia so zameraním na biochémiu

j) biotechnológia

k) hygiena potravín

l) biochémia a biotechnológia

m) chémia a technológia životného prostredia

n) biomedicínske inžinierstvo

o) vedecká výživa ľudí

2. vysokoškolské bakalárske štúdium

a) potravinárstvo - biochémia

b) biomedicínske inžinierstvo

3. úplné stredné odborné štúdium

a) chémia - chémia liečiv

b) chémia - analytická chémia

c) chémia - monitorovanie životného prostredia

d) chémia - sanácia životného prostredia

e) chemická technológia

Poznámky pod čiarou

1) § 54 ods. 3 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

2) § 54 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

4) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.

5) § 10 až 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.

6) § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.

7) § 54 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 54 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

10) § 24 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 18a písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

12) § 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.

13) § 34 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

14) § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.

15) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

16) § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.

17) § 45 ods. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb.