Nariadenie vlády č. 150/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-150
Čiastka 62/2002
Platnosť od 27.03.2002
Účinnosť od 01.04.2002 do19.04.2016
Zrušený 126/2016 Z. z.
Znenie 01.04.2002

150

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová „§ 12 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8" a slová „(ďalej len zákon)" slovami „v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky".

2. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)".

Poznámka pod čiarkou k odkazu 1 znie:

1) Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou.".

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 2.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.".

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na výrobky, ktorých vlastnosti sa posúdili podľa § 3, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu. Na takto posúdený výrobok sa umiestni označenie CE.".

5. V prílohe č. 1 v tabuľke č. 1 sa údaje pre triedu presnosti II

„0,001 g ≤ e ≤ 0,005 g

0,1 g ≤ e"

nahrádzajú údajmi

„0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

0,1 g ≤ e".

6. V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v 3. stĺpci sa slová „ei" nahrádzajú slovami „e1".

7. V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v záhlaví 4. stĺpca sa slovo „minimum" nahrádza slovami „minimálna hodnota".

8. V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v záhlaví 5. stĺpca sa slovo „maximum" nahrádza slovami „maximálna hodnota".

9. V prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 v záhlaví 4. a 5. stĺpca sa slovo „Max" vo vzorci nahrádza slovom „Maxi".

10. V prílohe č. 1 bod 8.6 znie:

„8.6 Váhy musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali bezproblémový výkon kontroly ustanovenej týmto nariadením a osobitným predpisom.1)".

11. Slová „alebo dovozca" vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „alebo jeho splnomocnenec" v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

12. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 399/1999 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou.

2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.