Oznámenie č. 15/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-15
Čiastka 6/2002
Platnosť od 15.01.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 458/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. augusta 2002.

Pôvodný predpis 15.01.2002

15

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve.

Výnosom sa vyhlasujú rozvojové programy agrárnej a potravinovej politiky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 1/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.