Oznámenie č. 130/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-130
Čiastka 57/2002
Platnosť od 21.03.2002
Redakčná poznámka

Viacročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 9. Ročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 5.

Pôvodný predpis 21.03.2002

130

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. marca 2001 bola v Bruseli podpísaná Viacročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou.

Viacročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 9.

Ročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 5.

Do textu viacročnej finančnej dohody a ročnej finančnej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.