Nariadenie vlády č. 122/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-122
Čiastka 52/2002
Platnosť od 16.03.2002 do31.05.2004
Účinnosť od 02.04.2002 do31.05.2004
Zrušený 341/2004 Z. z.
Znenie 02.04.2002

122

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní sa v prílohe č. 1 dopĺňa takto:

1. V časti 06. Hospodárstvo v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 04 a 05, ktoré znejú:

„04 Metodická a kontrolná činnosť v oblasti exportu a investícií na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskych spoločenstiev v rámci programu PHARE zameraného na podporu exportu a investícií.

05 Koncepčná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti informačných zdrojov na priame zahraničné investície a export s celoštátnou pôsobnosťou.".

2. V časti 06. Hospodárstvo v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti priamych zahraničných investícií.".

3. V časti 10. Kultúra v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 36, ktorá znie:

„36 Naštudovanie a tvorivá interpretácia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela a interpretácia sólových partov.".

4. V časti 10. Kultúra v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 22, ktorá znie:

„22 Koordinovanie najzložitejších umeleckých väzieb s cieľom vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela vrátane interpretácie najzložitejších sólových partov.".

5. V časti 12. Obrana v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:

„09 Zabezpečovanie odborných prác súvisiacich s organizačnou prípravou vyučovania a výcviku v škole ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.".

6. V časti 13. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnou činnosťou 17, ktorá znie:

„17 Metodické usmerňovanie marketingu a propagácie agropotravinárskych výrobkov.".

7. V časti 13. Pôdohospodárstvo v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 15, ktorá znie:

„15 Koncepčná činnosť na celoštátnej úrovni v oblasti marketingu a propagácie agropotravinárskych výrobkov.".

8. V časti 13. Pôdohospodárstvo v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 16, ktorá znie:

„16 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v oblasti marketingu na podporu predaja a odbytu agropotravinárskych výrobkov.".

9. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 04. platovej triede sa pracovné činnosti 04.4.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:

„05 Osvedčovanie listín a podpisov na listinách.".

10. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:

„09 Spracúvanie dokumentácie civilnej ochrany (napr. plán ochrany obyvateľstva).".

11. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 12 a 13, ktoré znejú:

„12 Odborná činnosť na úseku cestovného ruchu (napr. usmerňovanie a koordinovanie činnosti subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu) na úrovni obce.

13 Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti na prvom stupni správneho konania vykonávané zamestnancom po vykonaní skúšky.29)".

12. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 08, ktorá znie:

„08 Organizovanie činností zložiek integrovaného záchranného systému vrátane vykonávania vyrozumievania zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.".

13. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede sa pracovná činnosť 08.7.1. dopĺňa pracovnými činnosťami 02 až 05, ktoré znejú:

„02 Koordinovanie operačných úloh, prípravy na civilnú ochranu a integrovaného záchranného systému v pôsobnosti vyššieho územného celku.

03 Koordinovanie a kontrola úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v pôsobnosti vyššieho územného celku.

04 Príprava podkladov na rozhodovanie na druhom stupni správneho konania o prijatí do zariadení sociálnych služieb, o skončení pobytu v nich a o úhrade za poskytované služby na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

05 Samostatná analytická činnosť na úseku služieb sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.".

14. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:

„04 Koordinovanie spolupráce právnických osôb a fyzických osôb na úseku cestovného ruchu a pri zabezpečovaní realizácie programu rozvoja cestovného ruchu na úrovni obce.".

15. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.8.1. dopĺňajú pracovnými činnosťami 09 až 12, ktoré znejú:

„09 Usmerňovanie a kontrola plnenia úloh na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc v pôsobnosti vyššieho územného celku.

10 Koordinovanie činností informačného systému civilnej ochrany v pôsobnosti vyššieho územného celku.

11 Uzatváranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými osobami a fyzickými osobami, kontrola hospodárenia s nimi a plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia s poskytovaním týchto príspevkov na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

12 Metodické usmerňovanie a kontrola stravovania a liečebnej výživy v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.".

16. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnými činnosťami 10 až 26, ktoré znejú:

„10 Vypracúvanie podkladov na prípravu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku.

11 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

12 Analytická činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku.

13 Metodické usmerňovanie a koordinovanie úloh operačného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného celku.

14 Koordinovanie a kontrola protichemických, zdravotníckych alebo veterinárnych opatrení civilnej ochrany v pôsobnosti vyššieho územného celku.

15 Koordinovanie organizačno-operačných úloh a prípravy na civilnú ochranu v pôsobnosti vyššieho územného celku.

16 Koordinovanie evakuácie v pôsobnosti vyššieho územného celku.

17 Koordinovanie individuálnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

18 Koordinovanie kolektívnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

19 Koordinovanie a organizovanie úloh na úseku havarijného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného celku.

20 Zabezpečovanie právnej agendy v pôsobnosti vyššieho územného celku na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo samostatné odborné činnosti na úseku aplikovania právnych noriem pri zabezpečovaní správnej agendy lekára a farmaceuta.

21 Rozhodovanie na prvom stupni správneho konania o prijatí do zariadenia sociálnych služieb bez právnej subjektivity, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

22 Rozhodovanie na druhom stupni správneho konania o prijatí do zariadenia sociálnych služieb, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

23 Usmerňovanie a kontrola odborných činností vykonávaných v zariadeniach sociálnych služieb zriadených vyšším územným celkom alebo obcou.

24 Koncepčná činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

25 Metodické usmerňovanie a kontrola vedľajšieho hospodárstva v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

26 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.".

17. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 13 až 21, ktoré znejú:

„13 Tvorba metodických postupov a údajových základní v príslušnom odvetví regiónov na tvorbu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku.

14 Metodické usmerňovanie a kontrola odbornej činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

15 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku.

16 Koncepčná činnosť a metodické usmerňovanie výchovnej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

17 Metodické a odborné usmerňovanie vrátane kontroly psychologickej starostlivosti a sociálnej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

18 Metodické usmerňovanie investičnej činnosti zariadení sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

19 Metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie v sociálnej oblasti na úrovni vyššieho územného celku alebo obce vrátane supervízie.

20 Tvorba koncepcie a koordinovanie aktivít na úseku sociálnoprávnej ochrany, náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálnej prevencie, výchovnej a poradenskej starostlivosti na úrovni vyššieho územného celku.

21 Metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárskeho riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.".

18. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 08 až 12, ktoré znejú:

„08 Tvorba koncepcie rozvoja kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

09 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb poskytovaných právnickými osobami, fyzickými osobami alebo neštátnymi subjektmi na úrovni vyššieho územného celku.

10 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti v úrade samosprávneho kraja, koordinovanie obcí pri výkone územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti a koordinovanie činností štátnych zdravotníckych zariadení a neštátnych zdravotníckych zariadení na území vyššieho územného celku, ktoré vykonáva zamestnanec po získaní nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru.20)

11 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku humánnej farmácie na úrovni vyššieho územného celku a koordinovanie činnosti obcí pri výkone územnej samosprávy na úseku humánnej farmácie, ktoré vykonáva zamestnanec po získaní nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru.20)

12 Tvorba koncepcie rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.".

19. V časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) sa za 12. platovú triedu dopĺňa 13. platová trieda, ktorá znie:

13. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:

01 Tvorba koncepcie a stratégie rozvoja vyššieho územného celku vrátane tvorby dokumentov Výboru pre regióny Európskej únie vykonávaná na úrovni vyššieho územného celku.".

20. V časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 11, ktorá znie:

„11 Posudzovanie a rozhodovanie o oprávnenosti nárokov na náhradu škody z poistenia zodpovednosti za škodu, stanovovanie výšky náhrady škody a posudzovanie nároku na poskytovanie náhrady škody.".

21. V časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 14, ktorá znie:

„14 Schvaľovanie likvidácie poistných udalostí z poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.".

22. V časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnými činnosťami 17 a 18, ktoré znejú:

„17 Rozhodovanie o uplatnení práva Sociálnej poisťovne na náhradu vyplatených poistných plnení.

18 Tvorba a určovanie postupov v oblasti poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.".

23. V časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 15, ktorá znie:

„15 Špecializovaná právna poradenská činnosť v oblasti výkonu poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.".

24. V časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.7.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:

„04 Vykonávanie športových činností v športových strediskách vrcholového športu so zaradením v širšom národnom reprezentačnom družstve vrátane splnenia podmienky nominácie a štartu na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta, olympijských hrách alebo na svetových hrách v neolympijských športoch.".

25. V časti 18. Veda, technika, výskum, vývoj v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 06, ktorá znie:

„06 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s vopred nešpecifikovanými výstupmi, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru, vykonávané zamestnancom po udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti.12)".


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. apríla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.