Oznámenie č. 11/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-11
Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002
Pôvodný predpis 12.01.2002

11

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 7. januára 2002 uložené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 5 z 22. novembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 4 z 15. novembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom obchodu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 2 zo 6. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 3 zo 14. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 3 z 12. novembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2000 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

6. Dodatok č. 3 z 18. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sklárskeho priemyslu na roky 1999 – 2001 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.