Oznámenie č. 61/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o ďalšom postupe pri vysporiadaní salda clearingových účtov a vysporiadania zostatkov pohľadávok a záväzkov subjektov oboch republík po ukončení platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 podpísanej v Brne 14. decembra 1995

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-61
Čiastka 24/2001
Platnosť od 21.02.2001
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 24. septembra 1998, na základe článku 3.

Pôvodný predpis 21.02.2001

61

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. septembra 1998 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. l k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o ďalšom postupe pri vysporiadaní salda clearingových účtov a vysporiadania zostatkov pohľadávok a záväzkov subjektov oboch republík po ukončení platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 podpísanej v Brne 14. decembra 1995.

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 24. septembra 1998, na základe článku 3.

Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.