Zákon č. 448/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-448
Čiastka 182/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 29.11.2001 do30.06.2002
Znenie 29.11.2001 - 30.06.2002

448

ZÁKON

zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 znie:

(1) Podnikatelia1) a iní účastníci obchodných vzťahov sa môžu dohodnúť v rozhodcovskej zmluve alebo v doložke k zmluve, ktorou si upravujú vzájomné obchodné vzťahy (ďalej len „rozhodcovská zmluva“), že o majetkových sporoch, ktoré medzi nimi sú alebo ktoré medzi nimi vzniknú a ktorých prerokovanie a rozhodovanie patrí do právomoci súdu, rozhodnú jeden alebo viacerí rozhodcovia z osôb zapísaných v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu alebo osoba nezapísaná v zozname (§ 8). Rozhodca môže byť dohodnutý pre jednotlivý prípad obchodnoprávneho vzťahu medzi nimi (rozhodca ad hoc) alebo pre vymedzený okruh obchodnoprávnych vzťahov medzi nimi.

2. V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„To neplatí, ak ide o spor o majetkových nárokoch z medzinárodného obchodného styku.“.

3. V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Rozhodcovia riešia majetkové spory (§ 2 ods. 1 až 3) podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky a postupujú podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 33).“.

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

4. V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Kto prijal funkciu rozhodcu, je povinný oznámiť účastníkom rozhodcovského konania všetky skutočnosti, na ktorých základe možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti so zreteľom na jeho pomer k spornej veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom.

(6) Ak účastník konania napriek skutočnosti oznámenej rozhodcom podľa odseku 5 súhlasí s tým, aby rozhodca naďalej rozhodoval spor, nie je možné, aby neskôr účastník konania uplatnil námietku zaujatosti voči tomuto rozhodcovi uvedením skutočnosti, ktorá mu bola oznámená podľa odseku 5.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

5. V § 6 ods. 3 sa slová „požiadať všeobecný súd o rozhodnutie sporu“ nahrádzajú slovami „požiadať súd, aby rozsudkom vyhlásil vôľu účastníka sporu o určení rozhodcu,5a) alebo požiadať súd o rozhodnutie sporu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.

6. V § 19 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Rozhodcovské konanie je jednostupňové.“.

7. V § 21 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:

„Odvolanie proti rozhodcovskému nálezu nie je na súde prípustné.“.

8. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Preskúmanie nálezu

(1) Účastníci sporu sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že vydaný nález rozhodcovského orgánu môže na základe žiadosti niektorého z nich preskúmať iný rozhodca alebo iní rozhodcovia a v rozhodcovskej zmluve musia uviesť ich mená. Ak to účastníci sporu v rozhodcovskej zmluve nedohodnú, preskúmanie nálezu je vylúčené.

(2) Žiadosť o preskúmanie nálezu môže podať účastník sporu v lehote 15 dní od doručenia nálezu. V tom istom rozhodcovskom konaní môže účastník sporu podať žiadosť o preskúmanie nálezu iba raz.

(3) Preskúmanie nálezu je súčasťou rozhodcovského konania a primerane preň platia ustanovenia § 9 až 29.“.

9. V § 25 ods. 1 znie:

(1) Každý účastník rozhodcovského konania sa môže do 15 dní od doručenia nálezu domáhať žalobou na súde jeho zrušenia, ak

a) nález bol vydaný vo veci, ktorá je vylúčená z rozhodcovského konania (§ 2 ods. 1 až 3),

b) nález bol vydaný vo veci, o ktorej bolo už predtým právoplatne rozhodnuté súdom alebo v inom rozhodcovskom konaní,

c) niektorý účastník sporu popiera platnosť rozhodcovskej zmluvy,

d) sa rozhodlo o otázke, na ktorú sa rozhodcovská zmluva nevzťahovala, a účastník sporu túto okolnosť v konaní namietal alebo sa rozhodlo o otázke, ktorá nebola predmetom rozhodcovského konania,

e) účastník sporu, ktorý musí byť zastúpený zákonným zástupcom, nebol takto zastúpený alebo ak v mene účastníka sporu vystupovala osoba, ktorá nebola na to splnomocnená a jej úkony neboli dodatočne schválené,

f) sa na vynesení rozhodnutia nezúčastnili všetci rozhodcovia alebo sa na ňom zúčastnil rozhodca, ktorý nemal rozhodovať vzhľadom na to, že možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti (§ 5 ods. 5), a účastník túto okolnosť v konaní namietal,

g) sa účastníkovi sporu neposkytla možnosť preukázať svoje tvrdenia v otázkach, ktoré mohli ovplyvniť nález v niektorom výroku, a bolo rozhodnuté v jeho neprospech,

h) nález bol ovplyvnený právoplatným odsudzujúcim rozhodnutím súdu o spáchaní trestného činu a o páchateľovi.“.

10. V § 26 sa vypúšťa posledná veta.

11. V § 30 sa za slová „nebola podaná“ vkladajú slová „žiadosť o preskúmanie nálezu podľa § 24a alebo“ a za slová „od doručenia povinnému účinky“ sa vkladajú slová „právoplatného a“.

12. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:

㤠42a

Konanie o zrušenie rozhodcovského nálezu, o ktorom sa začalo konať na súde a ktoré sa do nadobudnutia účinnosti tohto zákona právoplatne neskončilo, prerokujú a dokončia súdy podľa doterajších predpisov.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

㤠43a

Stály rozhodcovský súd

(1) Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.5)

(2) Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore sa dopĺňa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Stály rozhodcovský súd

(1) Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.3a)

(2) Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.