Vyhláška č. 431/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Poľana

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-431
Čiastka 175/2001
Platnosť od 27.10.2001
Účinnosť od 01.01.2002
Aktuálne znenie 01.01.2002

431

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. septembra 2001

o Chránenej krajinnej oblasti Poľana

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

Územie Chránenej krajinnej oblasti Poľana

(1) Územie Chránenej krajinnej oblasti Poľana1) (ďalej len „chránená krajinná oblasť“) sa nachádza v katastrálnych územiach Čierny Balog, Detva, Dúbravy, Hriňová, Hrochoť, Hronec, Ľubietová, Očová, Poniky, Povrazník, Sihla, Strelníky a Valaská.

(2) Chránená krajinná oblasť má výmeru 20 360,4804 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 2

Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chránenej krajinnej oblasti, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom úrade v Detve a na Okresnom úrade vo Zvolene.


§ 3

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 97/1981 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


László Miklós v. r.


Príloha k vyhláške č. 431/2001 Z. z.

VYMEDZENIE ÚZEMIA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI POĽANA

Územie Chránenej krajinnej oblasti Poľana (ďalej len „chránená krajinná oblasť“) sa nachádza v Banskobystrickom kraji v okrese Banská Bystrica (katastrálne územia Hrochoť, Ľubietová, Poniky, Povrazník a Strelníky), v okrese Brezno (katastrálne územia Čierny Balog, Hronec, Sihla a Valaská), v okrese Detva (katastrálne územia Detva, Dúbravy a Hriňová) a v okrese Zvolen (katastrálne územie Očová).

Územie chránenej krajinnej oblasti je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom k 1. januáru 1989 a podľa lesníckych organizačných máp v mierke 1 : 25 000 so stavom k 1. januáru 1990 pre lesný hospodársky celok Slovenská Ľupča, k 1. januáru 1991 pre lesné hospodárske celky Kyslinky, Očová a Poľana a k 1. januáru 1995 pre lesné užívateľské celky Hronec, Osrblie a Sihla. Z týchto máp bola hranica chránenej krajinnej oblasti prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, do mapového listu M 36 – 23 Brezno a mapového listu M 36 – 41 Detva.

Hranica chránenej krajinnej oblasti vychádza zo stredu potoka Hučava v mieste, kde sa nachádza hranica katastrálnych území Očová a Hrochoť (900 m východne od vyústenia Beňovej doliny), južným smerom vedie západnou hranicou parcely č. 4887, pokračuje na západ telesom bývalej úzkorozchodnej železnice v dĺžke 20 m, stáča sa na juh západnou hranicou parcely č. 4890 a pokračuje na východ okrajom lesa, obchádza Bugárovo juhozápadným smerom po kótu 688. Pokračuje lesnou cestou na juh, obchádza východným okrajom lesa Skalicu, pokračuje juhovýchodným smerom asfaltovou cestou po kótu 744, ďalej 200 m lesnou cestou, kde sa lomí na juhozápad, a pokračuje západným okrajom lesa. Po 450 m sa lomí na juhovýchod na zákrutu asfaltovej cesty, pokračuje po nej južným smerom po Rúbaň, ďalej juhovýchodným smerom okrajom lesa cez kótu 550 na kótu 519 po asfaltovú cestu. Odtiaľ hranica pokračuje asfaltovou cestou do Ivín, za kótou 538 vedľajšou asfaltovou cestou ku krížu, kde sa prudko stáča na juh, pokračuje poľnou cestou cez kótu 521 po kótu 566, ďalej okrajom lesa cez poľnú cestu a cez pravostranný prítok Dúbravského potoka, popri kóte 569 pokračuje po kótu 538 okrajom lesa východným smerom na Stavanisko. Ďalej pokračuje od mosta po panelovej ceste na sever, potom okrajom lesa na východ cez Detviansky potok, pokračuje lesnou cestou cez kóty 687 a 719, lesom a poľnou cestou cez Spúšťanku, popri kóte 698, popod Melichovu skalu, cez kótu 691, popri kóte 652 vchádza do Jelšového potoka, ktorým prechádza až po poľnú cestu, a pokračuje okrajom lesa na východ cez kótu 812 až po zákrutu asfaltovej cesty v Bystrom. Potom vedie asfaltovou cestou na sever po križovatku s poľnou cestou, po ktorej pokračuje na východ popod Javorinku, cez kóty 734 a 720 po kótu 743, kde sa lomí na severovýchod, prechádza popri kóte 780, ďalej poľnou cestou po okraj lesa a okrajom lesa cez kótu 693 po poľnú cestu. Pokračuje poľnou cestou po kótu 663, ďalej sa okrajom lesa južným smerom stáča na východ, stále vedie okrajom lesa až po priehradný múr vodárenskej nádrže Hriňová. Prechádza priehradným múrom a pokračuje štátnou cestou do Lomu nad Rimavicou, kde sa stáča na severozápad a pokračuje okrajom lesa cez kóty 988 a 964 po most cez Kamenistý potok. Križuje Kamenistý potok a asfaltovú cestu, okrajom lesa ide na sever a stáča sa na východ, prechádza cez kótu 927, pričom stále pokračuje okrajom lesa na sever po štátnu cestu, ktorou potom pokračuje po kótu 1022. Ďalej ide hranicou katastrálneho územia Sihla na severozápad, pokračuje lesnou cestou na západ cez Sihličku, cez kótu 977 a ďalej lesom na Obrubovanec cez kóty 969 a 996. Pokračuje lesnou cestou a hranicou katastrálneho územia Sihla, cez kóty 929 a 923 na Zákľuky, odkiaľ hranica pokračuje severným okrajom lesa, cez kótu 941, smerom na severozápad sa napája na poľnú cestu až po hranicu katastrálneho územia Valaská, ktorým ďalej pokračuje na juhozápad (okraj lesa), prechádza po kótu 950, na ktorej sa lomí na západ smerom na lesnú cestu. Po lesnej ceste pokračuje smerom na sever na asfaltovú cestu, po ktorej vedie smerom na severovýchod po potok Zákľučná, ktorým ďalej pokračuje smerom na severozápad po Kamenistý potok. Týmto potokom pokračuje proti smeru toku až po hrádzu nádrže Hronček, ktorá je hranicou katastrálneho územia Hronec, kde sa napája na lesnú cestu kóta 646 v smere juhozápad, ktorá sa napája na asfaltovú cestu, a lomí sa na západ cez kótu 702 po kótu 742. Tu sa hranica lomí na severozápad a napája sa na lesnú cestu, pokračuje po nej až po hranicu katastrálnych území Hronec a Ľubietová ku kóte 1021. Ďalej pokračuje po hranici katastrálneho územia Ľubietová, severným smerom popri kótach 1042, 1014 a 863 až k hájovni na Troch vodách, kde sa lomí na západ. Hranica pokračuje asfaltovou cestou cez kóty 779 a 778, pri kóte 831 sa napája na lesnú cestu a pokračuje smerom na juhozápad cez kóty 888 a 912 po kótu 936, od ktorej pokračuje na západ. Po 450 m sa stáča na sever, prechádza kótou 1086, obchádza Hrb zo severnej strany, pokračuje 200 m lesnou cestou, stáča sa na juh a okrajom lesa obchádza Národnú prírodnú rezerváciu Ľubietovský Vepor. Za Pálenicou pokračuje lesnou cestou, prechádza potokom Hutná severozápadným smerom asfaltovou cestou, dolinou Hutná a západnou hranicou parcely č. 806/1, poľnou cestou po kótu 716, kde sa stáča na juh, pokračuje korytom potoka severozápadným smerom, okrajom lesa obchádza Vtáčnik cez kótu 1002 na Mincu (1027). Odtiaľ ide západným smerom okrajom lesa cez kóty 1011, 946, 951, 912, 887, 909, 776 a 790 po kótu 740. Pokračuje západným smerom, potokom Veľká Zolná (zároveň hranica katastrálnych území Strelníky a Poniky) po okraj lesa, kde sa lomí na juh po kótu 826. Tu sa hranica lomí na západ, vedie okrajom lesa cez kótu 806 do Piačkovej doliny, potom západným okrajom parcely č. 3037 (katastrálne územie Poniky) na okraj lesa, stále hranicou tejto parcely a lesných porastov 5068, 5067, 5070 a 5066 až na hranicu katastrálneho územia Hrochoť. Ďalej sa hranica lomí na západ a okrajom lesa pokračuje cez Žiarec (1100), ďalej cez kóty 1064, 1054, 967 a 923, obchádza Kruhy zo severnej strany, potom ide cez kóty 779 a 755, pokračuje na juh Beňovou dolinou cez kótu 671 po asfaltovú cestu v Hrochotskej doline a pokračuje na východ k východiskovému bodu.

Chránená krajinná oblasť má výmeru 20 360,4804 ha. Z toho je 3 001,4072 ha poľnohospodárskej pôdy, 17 102,3626 ha lesnej pôdy, 102,4992 ha vodných plôch, 48,6161 ha zastavaných plôch a 105,5953 ha ostatných plôch.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.