Vyhláška č. 413/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-413

(v znení č. 569/2004 Z. z.)

Čiastka 168/2001
Platnosť od 19.10.2001
Účinnosť od 01.11.2004
Aktuálne znenie 01.11.2004

413

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. októbra 2001,

ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“) obsahuje tieto náležitosti:

a) číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, ktoré pozostáva z osobitnej číselnej kombinácie poisťovateľa,

b) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu držiteľa motorového vozidla alebo názov a sídlo držiteľa motorového vozidla podľa dokladov motorového vozidla, ak ide o motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii motorových vozidiel,

c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu vlastníka motorového vozidla alebo názov a sídlo vlastníka motorového vozidla, ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii motorových vozidiel,

d) rodné číslo alebo identifikačné číslo osoby podľa písmena b) alebo c); v prípade, že fyzickej osobe nebolo pridelené rodné číslo, uvedie sa dátum jej narodenia,

e) obchodné meno poisťovateľa a jeho sídlo,

f) dobu platnosti poistenia zodpovednosti,

g) druh motorového vozidla, továrenskú značku motorového vozidla a jeho typ,

h) medzinárodný identifikátor na označovanie motorového vozidla (Vehicle Identification Number); ak nebol pridelený, číslo karosérie alebo podvozku motorového vozidla,

i) evidenčné číslo motorového vozidla,

j) sériu a číslo technického preukazu vozidla, technického osvedčenia vozidla alebo obdobného preukazu,

k) dátum vystavenia potvrdenia o poistení zodpovednosti, podpis osoby oprávnenej konať v mene poisťovateľa a odtlačok pečiatky poisťovateľa.

(2) Vzor potvrdenia o poistení zodpovednosti je uvedený v prílohe č. 1. Farba potvrdenia o poistení zodpovednosti je biela a jeho rozmery sú 95 x 70 mm.

(3) Pri motorovom vozidle, ktorému bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo,1) sa v potvrdení o poistení zodpovednosti neuvádzajú údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j).

§ 2

(1) Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky a na území iného členského štátu Európskej únie obsahuje tieto náležitosti:

a) číslo poistnej zmluvy,

b) sídlo Slovenskej kancelárie poisťovateľov,

c) meno a priezvisko poistníka, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu a štát trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu, dátum narodenia, číslo pasu a štát, v ktorom bol vystavený,

d) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu a štát trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla, alebo názov, miesto a štát sídla právnickej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla,

e) druh motorového vozidla, továrenskú značku a jeho typ,

f) evidenčné číslo motorového vozidla a rozlišovaciu značku štátu evidencie motorového vozidla,

g) medzinárodný identifikátor na označovanie motorového vozidla (Vehicle Identification Number); ak nebol pridelený, číslo karosérie alebo podvozku motorového vozidla,

h) výkon a objem valcov motora a celkovú hmotnosť motorového vozidla,

i) dobu platnosti poistenia zodpovednosti,

j) výšku poistného a dátum zaplatenia,

k) odtlačok pečiatky, dátum a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Slovenskej kancelárie poisťovateľov,

l) podpis poistníka.

(2) Vzor potvrdenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 413/2001 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 413/2001 Z. z.

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.