Nariadenie vlády č. 411/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-411

(v znení č. 226/2002 Z. z.)

Čiastka 168/2001
Platnosť od 19.10.2001 do30.09.2002
Účinnosť od 30.04.2002 do30.09.2002
Zrušený 514/2002 Z. z.
Znenie 30.04.2002

411

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. októbra 2001,

ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na:

a) 28,30 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

b) 4 920 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

§ 2

Výšku minimálnej mzdy podľa § 1 tohto nariadenia uplatní zamestnávateľ na účely § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. už za mesiac október 2001.

§ 2a

Výšku minimálnej mzdy podľa § 1 písm. a) uplatní zamestnávateľ prvýkrát za apríl 2002.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2000 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.