Vyhláška č. 331/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-331
Čiastka 137/2001
Platnosť od 24.08.2001 do31.10.2008
Účinnosť od 01.09.2001 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Znenie 01.09.2001

331

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. augusta 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch ustanovuje:


§ 1

Di(2-etylhexyl)ftalát sa klasifikuje a označuje ako nekarcinogénna látka alebo nedráždivá látka.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.


Ľubomír Harach v. r.