Nariadenie vlády č. 219/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-219
Čiastka 91/2001
Platnosť od 20.06.2001 do31.05.2003
Účinnosť od 01.07.2001 do31.05.2003
Zrušený 176/2003 Z. z.
Znenie 01.07.2001

219

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. júna 2001,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z., nariadenia vlády č. 13/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 29/2001 Z. z. sa mení takto:

V prílohe sa zrušujú položky p. č. 84, 85, 129 až 131 a 508.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.