Vyhláška č. 183/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-183
Čiastka 78/2001
Platnosť od 26.05.2001 do31.12.2002
Účinnosť od 01.06.2001 do31.12.2002
Zrušený 543/2002 Z. z.
Znenie 01.06.2001

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. mája 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 8 označenia -103 a -104 znejú:

„ -103 populácie Botswany, Namíbie, Južnej Afriky a Zimbabwe,

-104 neuplatňuje sa,".

2. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 8 označenie -106 v druhej odrážke sa vypúšťajú slová „s nulovou ročnou vývoznou kvótou".

3. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 8 označenia -110, -112 a -114 znejú:

„-110 populácia Rhea pennata pennata Argentíny,

-112 populácie Botswany, Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Južnej Afriky, Ugandy, Tanzánie (ročná vývozná kvôta môže byť najviac 1600 exemplárov z voľnej prírody vrátane poľovníckych trofejí okrem exemplárov z kontrolovaného prostredia), Zambie a Zimbabwe,

-114 populácie Argentíny a Chile,".

4. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 9 označenia +208 a +209 znejú:

„+208 populácie Botswany, Namíbie, Južnej Afriky a Zimbabwe,

+209 populácia Argentíny,".

5. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 9 označenie +211 v druhej odrážke sa vypúšťajú slová „s nulovou ročnou vývoznou kvótou".

6. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 9 označenie +217 znie:

„+217 populácia Ruskej federácie,".

7. Príloha č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II bod 9 sa dopĺňa označeniami +218 a +219, ktoré znejú:

„+218 populácie Ameriky,

+219 populácie Argentíny a Chile.".

8. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 10 označenia =331, =340, =341, =342, =344, =345, =348, =355, =396, =403, =404, =417, =430, =431, =433, =434, =437 až =440, =443 až =451 a =460 znejú:

„=331 zahŕňa Eunymphicus cornutus cornutus a E. c. uvaeensis,

=340 uvádzaný aj ako Cervus porcinus calamianensis,

=341 uvádzaný aj ako Cervus porcinus kuhlii,

=342 uvádzaný aj ako Cervus porcinus annamiticus,

=344 okrem domestikovanej formy Bos gaurus uvádzaného ako Bos frontalis,

=345 okrem domestikovanej formy Bos mutus uvádzaného ako Bos grunniens,

=348 uvádzaný aj ako Damaliscus dorcas dorcas,

=355 uvádzaný aj ako Pterocnemia,

=396 pôvodne zaradený v rode Trionyx,

=403 uvádzaný aj v rode Afrormosia,

=404 pôvodne zaradený do čeľade Boidae,

=417 pôvodne zaradený v rode Brachypelma,

=430 zahŕňa synonymum Coryphanta densispina,

=431 uvádzaný aj v rode Parodia,

=433 uvádzaný aj v rode Wilcoxia, zahŕňa Wilcoxia nerispina,

=434 uvádzaný aj v rode Coryphantha; zahŕňa synonymum Escobaria nellieae,

=437 uvádzaný aj v rodoch Backebergia, Cephalocereus a Mitrocerus; zahŕňa synonymum Pachycereus chrysomallus,

=438 zahŕňa Pediocactus bradyi ssp. despainii a Pediocactus bradyi ssp. winkleri a synonymá Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. bradyi a Pediocactus winkleri; uvádzaný aj v rode Toumeya,

=439 zahŕňa rody Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris, Trichipteris,

=440 uvádzaný aj v rode Navajoa, Toumeya a Utahia; zahŕňa synonymá Pedicactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii a Navajoa fickeisenii,

=443 uvádzaný aj v rode Pediocactus; zahŕňa synonymá Ancistrocactus tobuschii a Ferocactus tobuschii,

=444 uvádzaný aj v rode Echinomastus, Neolloydia a Pediocactus; zahŕňa synonymá Echinomastus acunensis a Echinomastus krausei,

=445 zahŕňa synonymá Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus a Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae; uvádzané aj v rode Pediocactus,

=446 uvádzaný aj v rode Echinomastus, Neolloydia a Pediocactus,

=447 uvádzaný aj v rode Coloradoa, Ferocactus a Pediocactus,

=448 uvádzaný aj v rode Pediocactus a Toumeya,

=449 uvádzaný aj v rode Ferocactus a Pediocactus,

=450 uvádzaný aj v rode Ferocactus a Pediocactus,

=451 zahŕňa rodové synonymá Gymnocactus a Normanbokea; uvádzané aj v rode Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus a Toumeya,

=460 zahŕňa Aloe compressa var. rugosquamosa, schistophila a paucituberculata,".

9. Príloha č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II bod 10 sa dopĺňa označeniami =472 a =473, ktoré znejú:

„=472 Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) bol do 1. augusta 2000 zaradený ako Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) (rozšírenie: severná Argentína, Uruguaj, Paraguaj, južná Brazília, zasahuje do brazílskej Amazónie). Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) bol do 1. augusta 2000 zaradený ako Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) (rozšírenie: Kolumbia, Venezuela, Guayana, ekvádorské povodie Amazonky, Peru, Bolívia a Brazília, v Brazílii južne po štát So Paulo),

=473 pôvodne zaradený do Balaenoptera acutorostrata.".

10. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 11 označenie o604 znie:

o604 Populácie Botswany, Namíbie a Zimbabwe; výnimočne možno povoliť

1. export poľovníckych trofejí na nekomerčné účely,

2. export živých zvierat na primerané a prijateľné miesto určenia (Namíbia len na nekomerčné účely),

3. export koží (iba Zimbabwe),

4. export kožených výrobkov a vyrezávaných predmetov zo slonoviny na nekomerčné účely (len Zimbabwe).

Všetky ostatné exemláre sa považujú za exempláre zaradené v prílohe I a podľa toho sa obchod s nimi reguluje.

Na zabezpečenie, aby

a) miesto určenia pre živé zvieratá bolo „primerané a prijateľné" a/alebo

b) účel dovozu bol „nekomerčný", možno vývozné povolenia a povolenia na opätovný vývoz vydať, len ak vydávajúci výkonný orgán dostane od výkonného orgánu štátu dovozu potvrdenie, že

1. analogicky s článkom III ods. 3 písm. b) Washingtonského dohovoru vedecký orgán skontroloval chovné podmienky a zistilo sa, že predpokladaný príjemca je náležite vybavený na umiestnenie a starostlivosť o zvieratá [v prípade písmena a)] a/alebo

2. analogicky s článkom III ods. 3 písm. c) Washingtonského dohovoru výkonný orgán je ubezpečený o tom, že sa exempláre nepoužijú prednostne na obchodné účely.

Populácia Južnej Afriky; výnimočne možno povoliť

1. export poľovníckych trofejí na nekomerčné účely,

2. obchod so živými zvieratami na reintrodukčné účely do vyhlásených chránených území v súlade s právnymi predpismi dovážajúceho štátu,

3. obchod s kožami a koženými výrobkami.

Obchod s neopracovanou slonovinou celých klov vo vlastníctve vlády pochádzajúcich z Krugerovho národného parku bude podliehať nulovej kvóte.

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre zaradené v prílohe I a podľa toho sa obchod s nimi reguluje.".

11. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 11 v označení o606 sa slovo „Convención" nahrádza slovom „Convenio".

12. Príloha č. 2 časť Výklad v prílohe I a II bod 11 sa dopĺňa označeniami o612 a o613, ktoré znejú:

o612 Pre exempláre Manis crassicaudata, Manis javanica a Manis pentadactyla z voľnej prírody sa na primárne komerčné účely určila nulová vývozná kvóta.

o613 Pre exempláre Geochelone sulcata z voľnej prírody sa na primárne komerčné účely určila nulová vývozná kvóta.".

13. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 11 v označeniach o605, o606, o609 a o611 sa slovo „jedince" nahrádza slovom „exempláre".

14. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 12 v označení #2 v písmene d) sa vypúšťa bodka a dopĺňajú sa slová „a hotových farmaceutických výrobkov.".

15. V prílohe č. 2 v časti Výklad v prílohe I a II v bode 12 sa označenie #8 vypúšťa.

16. V prílohe č. 2 v časti Výklad Príloha III znie:

1. Poznámky k vyšším taxónom, ako je druh, sú len na informačné a klasifikačné účely.

2. Číselná poznámka začínajúca sa symbolom (+) umiestnená za menom druhu znamená, že len určené geograficky oddelené populácie tohto druhu sú zaradené do prílohy III, a to takto:

+2013 populácia druhu v Bolívii,

+2023 populácia druhu v Brazílii,

+2033 všetky populácie druhu v Amerike,

+2043 populácia druhu v Mexiku,

+2053 populácia druhu v Peru.

3. Číselná poznámka začínajúca sa symbolom (=) umiestnená za menom druhu znamená, že meno tohto druhu sa interpretuje takto:

=4013 uvádzaný aj ako Vampyrops lineatus,

=4023 pôvodne zaradený ako Tamandua tetradactyla (časť),

=4033 zahŕňa synonymum Cabassous gymnurus,

=4043 zahŕňa rodové synonymum Coendou,

=4053 zahŕňa rodové synonymum Cuniculus,

=4063 zahŕňa synonymum Vulpes vulpes leucopus,

=4073 pôvodne zaradený ako Nasua nasua,

=4083 zahŕňa synonymum Galictis allamandi,

=4093 pôvodne zaradený v Martes flavigula,

=4103 zahŕňa rodové synonymum Viverra,

=4113 pôvodne zaradený ako Vivera megaspila,

=4123 pôvodne zaradený ako Herpestes auropunctatus,

=4133 pôvodne zaradený ako Herpestes fuscus,

=4143 okrem domestikovanej formy Bubalus arnee uvádzanej ako Bubalus bubalis,

=4153 uvádzaný aj ako Boocerus eurycerus, zahŕňa rodové synonymum Taurotragus,

=4163 uvádzaný aj ako Ardeola ibis,

=4173 uvádzaný aj ako Egretta alba a Ardea alba,

=4183 uvádzaný aj ako Hagedashia hagedash,

=4193 uvádzaný aj ako Lampribis rara,

=4203 uvádzaný aj ako Spatula clypeata,

=4213 uvádzaný aj ako Nyroca nyroca,

=4223 zahŕňa synonymum Dendrocygna fulva,

=4233 uvádzaný aj ako Cairina hartlaubii,

=4243 uvádzaný aj ako Crax pauxi,

=4253 pôvodne zaradený ako Arborophila brunneopectus (časť),

=4263 uvádzaný aj ako Turturoena iriditorques, pôvodne zaradený ako Columba malherbii (časť),

=4273 uvádzaný aj ako Nesoenas mayeri,

=4283 pôvodne zaradený ako Treron australis (časť),

=4293 uvádzaný aj ako Calopelia brehmeri, zahŕňa synonymum Calopelia puella,

=4303 uvádzaný aj ako Tympanistria tympanistria,

=4313 uvádzaný aj ako Tchitrea bourbonnensis,

=4323 pôvodne zaradený ako Serinus gularis (časť),

=4333 uvádzaný aj ako Estrilda subflava alebo Sporaeginthus subflavus,

=4343 pôvodne zaradený ako Lagonosticta larvata (časť),

=4353 zahŕňa rodové synonymum Spermestes,

=4363 uvádzaný aj ako Euodice cantans, pôvodne zaradený ako Lonchura malabarica (časť),

=4373 uvádzaný aj ako Hypargos nitidulus,

=4383 pôvodne zaradený ako Parmoptila woodhousei (časť),

=4393 zahŕňa synonymum Pyrenestes frommi a Pyrenestes rothschildi,

=4403 uvádzaný aj ako Estrilda bengala,

=4413 uvádzaný aj ako Malimbus rubriceps alebo Anaplectes melanotis,

=4423 uvádzaný aj ako Coliuspasser ardens,

=4433 pôvodne zaradený ako Eplectes orix (časť),

=4443 uvádzaný aj ako Coliuspasser macrourus,

=4453 uvádzaný aj ako Ploceus superciliosus,

=4463 zahŕňa synonymum Ploceus nigriceps,

=4473 uvádzaný aj ako Sitarga luteola,

=4483 uvádzaný aj ako Sitarga melanocephala,

=4493 pôvodne zaradený ako Ploceus velatus,

=4503 uvádzaný aj ako Hypochera chalybeata, zahŕňa synonymá Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis a Vidua ultramarina,

=4513 pôvodne zaradený ako Vidua paradisaea (časť),

=4523 uvádzaný aj ako Pelusios subniger,

=4533 pôvodne zaradený v rode Natrix,

=4543 pôvodne zaradený ako Talauma hodgsonii, uvádzaný aj ako Magnolia hodgsonii a Magnolia candollii var. obovata,

=4553 pôvodne zaradený ako Bothrops nummifer,

=4563 pôvodne zaradený ako Bothrop schlegelii,

=4573 pôvodne zaradený ako Vipera russelli,

=4583 pôvodne zaradený ako Bothrops nasutus,

=4593 pôvodne zaradený ako Bothrops ophryomegas.

4. Skratky názvov štátov nachádzajúce sa za názvami druhov označujú tie štáty, ktoré navrhli zaradenie uvedených druhov do tejto prílohy. Sú to:

AR = Argentína CO = Kolumbia IN = India PE = Peru

BO = Bolívia CR = Kostarika MU = Maurícius TN = Tunisko

BR = Brazília GH = Ghana MX = Mexiko UK = Veľká Británia

BW = Botswana GT = Guatemala MY = Malajzia UY = Uruguaj

CA = Kanada HN = Honduras NP = Nepál ZA = Južná Afrika

5. Na každého živočícha alebo rastlinu, živého či mŕtveho, z druhov uvedených v tejto prílohe, ako aj na každú ich ľahko rozoznateľnú časť alebo derivát sa vzťahujú ustanovenia Washingtonského dohovoru, ak podľa článku I písm. b) bodu (ii) a (iii) tohto dohovoru číselná poznámka začínajúca sa symbolom (#) umiestnená za menom druhu zaradeného do prílohy III určuje časti alebo deriváty, ktoré sú špecifikované takto:

#13 Označuje všetky ľahko rozoznateľné časti a deriváty okrem

a) semien, spór a peľu vrátane peľových hrudiek,

b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro v pevných alebo tekutých médiách, transportovaných v sterilných zásobníkoch,

c) rezaných kvetov z umelo vypestovaných rastlín.

#23 Označuje polená, rezivo a dyhové dosky.

#33 Označuje okrem celých živočíchov len plutvy a časti plutiev.".

17. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa za slová „Adnula = Pelexia II Orchidaceae (vstavačovité)" vkladajú slová „Adonis vernalis #2 II Ranunculaceae (iskerníkovité)".

18. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Alsophila abbottii = Cyathea abbottii II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila amintae #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila brooksii = Cyathea brooksii II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila cuspidata #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila denticulata #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila engelii = Cyathea elongata II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila erinacea #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila firma #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila manniana #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila minor = Cyathea minor II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila polystichoides #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila salvinii #1 II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila spinulosa = Cyathea spinulosa II Cyatheaceae (cyateovité), Alsophila tryoniana #1 II Cyatheaceae (cyateovité)" a „Alsophila urbanii = Cyathea urbanii II Cyatheaceae (cyateovité)" nahrádzajú slovami „Alsophila = Cyathea".

19. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Araucaria araucana** +217 I Araucariaceae (araukáriovité)" nahrádzajú slovami "Araucaria araucana** +219 I Araucariaceae (araukáriovité)".

20. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „Byblis spp. #1 II Byblidaceae, Byblis gigantea #1 II Byblidaceae, Byblis liniflora #1 II Byblidaceae", "Calochlaena blepharodes #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Calochlaena dubia #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Calochlaena javanica #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Calochlaena novae-guineae #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Calochlaena straminea #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Calochlaena villosa #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité)" „Cephalotus follicularis #1 II Cephalotacae (cefalovité)", „Ceropegia spp. #1 II Asclepiadaceae (glejovkovité)", „Cibotium arachnoideum #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité)", „Cibotium chamissoi #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium cumingii #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium glaucum #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium hawaiiense #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium menziesii #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium nealiae #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium regale #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium schiedei #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Cibotium splendens #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité)".

21. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa za slová „Caularthron spp. #7 II Orchidaceae (vstavačovité)" vkladajú slová „Cedrela odorata #23 III (PE+2053) Meliaceae (meliovité)".

22. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa za slová „Cischweinfia spp. #7 II Orchidaceae (vstavačovité)" vkladajú slová „Cistanche deserticola #3 II Orobanchaceae (zárazovité)".

23. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Cyathea spp. #1 II Cyatheaceae (cyateovité)" nahrádzajú slovami „Cyathea spp. =439 #1 II Cyatheaceae (cyateovité)".

24. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „Culcita charlii #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Culcita coniifolia #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Culcita dubia = Calochlaena dubia II Dicksoniaceae (diksóniovité), Culcita javanica = Calochlaena javanica II Dicksoniaceae (diksóniovité), Culcita macrocarpa #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Culcita straminea = Calochlaena straminea II Dicksoniaceae (diksóniovité), Culcita villosa = Calochlaena villosa II Dicksoniaceae (diksóniovité)".

25. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „CYATHEACEAE spp. #1 II Cyatheaceae (cyateovité)" a „Darlingtonia californica #1 II Sarraceniaceae (saracéniovité)".

26. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Dickasonia spp. #7 II Orchidaceae (vstavačovité)" nahrádzajú slovami „Dicksonia spp. +218 #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité)".

27. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „DICKSONIACEAE spp. #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia antarctica #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia arborescens #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia archboldii #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia baudouini #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia berteroana #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia blumei #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia brackenridgei #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia cicutaria var. cicutaria #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia cicutaria var. incisa #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia coniifolia = Culcita coniifolia II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia externa #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia fibrosa #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia ghiesbreghtii = D. gigantea II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia gigantea #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia grandis #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia hieronymi #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia lanata #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia lanigera #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia mollis #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia sciurus #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia sellowiana #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia squarrosa #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia thyrsopteroides #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité), Dicksonia youngiae #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité)".

28. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Disocactus macdougallii =431 I Cactaceae (opunciovité)" nahrádzajú slovami „Disocactus macdougallii II Cactaceae (opunciovité)".

29. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Dudleya stolonifera I Crassulaceae (tučnolistovité)" nahrádzajú slovami „Dudleya stolonifera II Crassulaceae (tučnolistovité)".

30. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „Frerea indica #1 II Asclepiadaceae (glejovkovité)", „Kalmia cuneata #1 II Ericaceae (vresovcovité)", „Lewisia cotyledon var. cotyledon #1 II Portulacaceae (portulakovité), Lewisia cotyledon var. heckneri #1 II Portulacaceae (portulakovité), Lewisia cotyledon var. howellii #1 II Portulacaceae (portulakovité)" a „Lewisia cotyledon var. purdyi #1 II Portulacaceae (portulakovité)".

31. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Gnetum montanum #1 III(NP) Gnetaceae (lianovcovité)" nahrádzajú slovami „Gnetum montanum #13 III(NP) Gnetaceae (lianovcovité)".

32. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Magnolia liliifera var. obovata =525 #1 III(NP) Magnoliaceae (magnóliovité)" nahrádzajú slovami „Magnolia liliifera var. obovata =4543 #13 III(NP) Magnoliaceae (magnóliovité)".

33. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Meconopsis regia #1 III(NP) Papaveraceae (makovité)" nahrádzajú slovami „Meconopsis regia #13 III(NP) Papaveraceae (makovité)".

34. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Neodypsis decaryi = Dypsis decaryi II Palmae = Arecaceae (arekovité)" nahrádzajú slovami „Neodypsis decaryi #1 II Palmae = Arecaceae (arekovité)".

35. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Nephelea = Alsophila/Cyathea II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea cuspidata = Alsophila cuspidata II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea erinacea var. erinacea = Alsophila erinacea II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea erinacea var. purpurascens = Alsophila erinacea II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea fulgens = Cyathea fulgens II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea grevilleana = Cyathea grevilleana II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea imrayana var. basilaris = Cyathea basilaris II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea imrayana var. imrayana = Cyathea imrayana var. imrayana II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea polystichoides = Alsophila polystichoides II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea woodwardioides var. cubensis = Cyathea woodwardioides var. cubensis II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea woodwardioides var. hieronymi = Cyathea woodwardioides var. hieronymi II Cyatheaceae (cyateovité), Nephelea woodwardioides var. woodwardioides = Cyathea woodwardioides var. woodwardioides II Cyatheaceae (cyateovité)" nahrádzajú slovami „Nephelea = Cyathea II Cyatheaceae (cyateovité)".

36. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa za slová „Palumbina spp. #7 II Orchidaceae (vstavačovité)" vkladajú slová „Panax ginseng +217 #3 II Araliaceae (aralkovité)".

37. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Pediocactus knowltonii =439 I Cactaceae (opunciovité)" nahrádzajú slovami „Pediocactus knowltonii I Cactaceae (opunciovité)".

38. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Pericopsis elata #5 II Leguminosae = Fabaceae (bôbovité)" nahrádzajú slovami „Pericopsis elata =403 #1 II Leguminosae = Fabaceae (bôbovité)".

39. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „Pinonia = Cibotium II Dicksoniaceae (diksóniovité)".

40. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Podocarpus neriifolius var. degeneri #1 III(NP) Podocarpaceae (nohovcovité)" a „Podocarpus neriifolius var. neriifolius #1 III(NP) Podocarpaceae (nohovcovité)" nahrádzajú slovami „Podocarpus neriifolius var. degeneri #13 III(NP) Podocarpaceae (nohovcovité)" a „Podocarpus neriifolius var. neriifolius #13 III(NP) Podocarpaceae (nohovcovité)".

41. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Sclerocactus glaucus I Cactaceae (opunciovité)" nahrádzajú slovami „Sclerocactus glaucus =445 I Cactaceae (opunciovité)".

42. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „Sphaeropteris brunei #1 II Cyatheaceae (cyateovité)" a „Sphaeropteris horrida #1 II Cyatheaceae (cyateovité)".

43. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Swietenia macrophylla #5 III (BO+218, BR+219, CR+220, MX+221) Meliaceae (meliovité)" nahrádzajú slovami „Swietenia macrophylla #23 III (BO+2013, BR+2023, CR+2033, MX+2043, PE+2053 ) Meliaceae (meliovité)".

44. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Taxus wallichiana =470 #8 II Taxaceae (tisovité)" nahrádzajú slovami „Taxus wallichiana =470 #2 II Taxaceae (tisovité)".

45. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa slová „Tetracentron sinense #1 III(NP) Tetracentraceae" nahrádzajú slovami „Tetracentron sinense #13 III(NP) Tetracentraceae".

46. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „Thyrsopteris elegans #1 II Dicksoniaceae (diksóniovité)".

47. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa vypúšťajú slová „Trichipteris = Cyathea II Cyatheaceae (cyateovité)", „Trichipteris nesiotica #1 II Cyatheaceae (cyateovité)" a „Trichipteris scabriuscula #1 II Cyatheaceae (cyateovité)".

48. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa za slová „Turbinicarpus schwarzii I Cactaceae (opunciovité)" vkladajú slová „Turbinicarpus spp. =451 I Cactaceae (opunciovité)".

49. V prílohe č. 2 v časti A. Zoznam rastlín sa za slová „Uebelmannia pectinifera var. pectinifera I Cactaceae (opunciovité)" vkladajú slová „Uebelmannia spp. =431 I Cactaceae (opunciovité)".

50. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Agouti paca (C) =476 III(HN) paka nížinná" nahrádzajú slovami „Agouti paca (C) =4053 III(HN) paka nížinná".

51. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Amandava subflava (V) =504 III(GH) tigríček malý" nahrádzajú slovami „Amandava subflava (V) =4333 III(GH) tigríček malý".

52. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „amarant čiernohrdlý III(GH) Lagonosticta vinacea (V) =505" nahrádzajú slovami „amarant čiernohrdlý III(GH) Lagonosticta vinacea (V) =4343".

53. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Anaplectes rubriceps (V) =512 III(GH) pletiarka" nahrádzajú slovami „Anaplectes rubriceps (V) =4413 III(GH) pletiarka".

54. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Anas clypeata (V) =491 III(GH) kačica lyžičiarka" nahrádzajú slovami „Anas clypeata (V) =4203 III(GH) kačica lyžičiarka".

55. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Apalone spinifera ater = Trionyx ater" nahrádzajú slovami „Apalone ater (P) =396 I kožnatka čierna".

56. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Aphonopelma = Brachypelma" a „Aphonopelma pallida = Brachypelma pallidum" nahrádzajú slovami „Aphonopelma albiceps (B) =417 II vtáčkar (pavúk)" a „Aphonopelma palidum (B) =417 II vtáčkar (pavúk)".

57. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Arborophila orientalis (V) =496 III(MY) jarabica" nahrádzajú slovami „Arborophila orientalis (V) =4253 III(MY) jarabica".

58. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Aspideretes gangeticus = Trionyx gangeticus" nahrádzajú slovami „Aspideretes gangeticus (P) =396 I kožnatka ganžská".

59. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Aspideretes hurum = Trionyx hurum" nahrádzajú slovami „Aspideretes hurum (P) =396 I kožnatka pávooká".

60. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Aspideretes nigricans = Trionyx nigricans" nahrádzajú slovami „Aspideretes nigricans (P) =396 I kožnatka tmavá".

61. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „astrild červenosluchý III(GH) Uraeginthus bengalus (V) =511" a „astrilda III(GH) Parmoptila rubrifrons (V) =509" nahrádzajú slovami „astrild červenosluchý III(GH) Uraeginthus bengalus (V) =4403" a „astrilda III(GH) Parmoptila rubrifrons (V) =4383".

62. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Atropoides nummifer = Bothrops nummifer" nahrádzajú slovami „Atropoides nummifer (P) =4553 III(HN) krovinár".

63. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Axis calamianensis (C) =341 I jeleň axis" nahrádzajú slovami „Axis calamianensis (C) =340 I jeleň".

64. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Axis kuhlii (C) =342 I jeleň axis" nahrádzajú slovami „Axis kuhlii (C) =341 I jeleň".

65. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Axis porcinus annamiticus (C) =340 I jeleň axis" nahrádzajú slovami „Axis porcinus annamiticus (C) =342 I jeleň".

66. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Aythya nyroca (V) =492 III(GH) chochlačka bielooká" nahrádzajú slovami „Aythya nyroca (V) =4213 III(GH) chochlačka bielooká".

67. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Balaenoptera bonaerensis = Balaenoptera acutorostrata" nahrádzajú slovami „Balaenoptera bonaerensis =473 I vráskavec".

68. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „belaňa tundrová II Nyctea scandiaca (V)".

69. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Boidae spp. (P)*=404 II veľhadovité" nahrádzajú slovami „Boidae spp. (P)* II veľhadovité".

70. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Bolyeria multocarinata (P) I veľhad" vkladajú slová „Bolyeriidae spp.* =404 II".

71. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „bongo (antilopa bongo) III(GH) Tragelaphus eurycerus (C) =486" nahrádzajú slovami „bongo (antilopa bongo) III(GH) Tragelaphus eurycerus (C) =4153".

72. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Bos gaurus (C) =344 I tur gaur" nahrádzajú slovami „Bos gaurus (C) =344 o602 I tur gaur".

73. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Bostrychia hagedash (V) =489 III (GH) ibis hagedaš" a „Bostrychia rara (V) =490 III (GH) ibis" nahrádzajú slovami „Bostrychia hagedash (V) =4183 III (GH) ibis hagedaš" a „Bostrychia rara (V) =4193 III (GH) ibis".

74. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Bothriechis schlegelii = Bothrops schlegelii" nahrádzajú slovami „Bothriechis schlegelii (P) =4563 III(HN) krovinár".

75. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „Bothrops nummifer (P) III(HN) krovinár, Bothrops nummifera = Bothrops nummifer, Bothrops ophryomegas (P) III(HN) krovinár" a „Bothrops schlegelii (P) III(HN) krovinár".

76. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Brachypelma spp. (B) =417 II vtáčkar (pavúk)" nahrádzajú slovami „Brachypelma albopilosum (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma angustum (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma annitha = Brachypelma smithi, Brachypelma auratum (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma aureoceps (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma baumgarteni (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma boehmei (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma embrithes (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma emilia (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma epicureanum (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma fossorium (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma harmonii = Brachypelma smithi (B), Brachypelma mesomelas (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma sabulosum (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma smithi (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma spp. (B) II vtáčkar (pavúk), Brachypelma vagans (B) II vtáčkar (pavúk)" a „Brachypelmides klaasi (B) =417 II vtáčkar (pavúk)".

77. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Brachyteles arachnoides (B) I pavučiak" nahrádzajú slovami „Brachyteles arachnoides (C) I pavučiak".

78. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „bronzovka Brehmerova (holúbok) III(GH) Turtur Brehmeri (V) =500" a „bronzovka strakatá (hrdlička tamburínová) III(GH) Turtur tympanistria (V) =501" nahrádzajú slovami „bronzovka Brehmerova (holúbok) III(GH) Turtur Brehmeri (V) =4293" a „bronzovka strakatá (holúbok) III(GH) Turtur tympanistria (V) =4303".

79. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Bubalus arnee (C) =485 III(NP) byvol divý (arni)" nahrádzajú slovami „Bubalus arnee (C) =4143 III(NP) byvol divý (arni)".

80. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Bubulcus ibis (V) =487 III(GH) volavka chochlatá" nahrádzajú slovami „Bubulcus ibis (V) =4163 III(GH) volavka chochlatá".

81. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „Bufo retiformis (O) II ropucha".

82. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „byvol divý (arni) III(NP) Bubalus arnee (C) =485" nahrádzajú slovami „byvol divý (arni) III(NP) Bubalus arnee (C) =4143".

83. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Cabassous tatouay (C) =474 III(UY) pásavec" nahrádzajú slovami „Cabassous tatouay (C) =4033 III(UY) pásavec".

84. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna boettgeri = Chamaeleo boettgeri" nahrádzajú slovami „Calumma boettgeri (P) =402 II chameleón".

85. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna brevicornis = Chamaeleo brevicornis" nahrádzajú slovami „Calumma brevicornis (P) =402 II chameleón".

86. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna capuroni = Chamaeleo capuroni" nahrádzajú slovami „Calumma capuroni (P) =402 II chameleón".

87. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna cucullata = Chamaeleo cucullatus" nahrádzajú slovami „Calumma cucullata (P) =402 II chameleón".

88. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna fallax = Chamaeleo fallax" nahrádzajú slovami „Calumma fallax (P) =402 II chameleón".

89. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna furcifer = Chamaeleo furcifer" nahrádzajú slovami „Calumma furcifer (P) =402 II chameleón".

90. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová "Calumna gallus = Chamaeleo gallus" nahrádzajú slovami "Calumma gallus (P) =402 II chameleón".

91. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna gastrotaenia = Chamaeleo gastrotaenia" nahrádzajú slovami „Calumma gastrotaenia (P) =402 II chameleón".

92. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna globifer = Chamaeleo globifer" nahrádzajú slovami „Calumma globifer (P) =402 II chameleón".

93. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna guibei = Chamaeleo guibei" nahrádzajú slovami „Calumma guibei (P) =402 II chameleón".

94. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna linota = Chamaeleo linotus" nahrádzajú slovami „Calumma linota (P) =402 II chameleón".

95. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna malthe = Chamaeleo malthe" nahrádzajú slovami „Calumma malthe (P) =402 II chameleón".

96. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna nasuta = Chamaeleo nasutus" nahrádzajú slovami „Calumma nasuta (P) =402 II chameleón".

97. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna oshaughnessyi = Chamaeleo oshaughnessyi" nahrádzajú slovami „Calumma oshaughnessyi (P) =402 II chameleón".

98. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna parsonii = Chamaeleo parsonii" nahrádzajú slovami „Calumma parsonii (P) =402 II chameleón".

99. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna peyrieresi = Chamaeleo peyrieresi" nahrádzajú slovami „Calumma peyrieresi (P) =402 II chameleón".

100. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna tigris = Chamaeleo tigris" nahrádzajú slovami „Calumma tigris (P) =402 II chameleón".

101. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Calumna tsaratananensis = Chamaeleo tsaratananensis" nahrádzajú slovami „Calumma tsaratananensis (P) =402 II chameleón".

102. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Casmerodius albus (V) =488 III(GH) volavka biela" nahrádzajú slovami „Casmerodius albus (V) =4173 III(GH) volavka biela".

103. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Cetacea (C) spp.* II veľryby" vkladajú slová „Cetorhinus maximus (R) #33 III(UK) žralok obrovský".

104. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „cibeta III(IN) Viverra civettina =482" nahrádzajú slovami „cibeta III(IN) Viverra civettina =4113".

105. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „cibeta africká III(BW) Civettictis civetta (C) =481" nahrádzajú slovami „cibeta africká III(BW) Civettictis civetta (C) =4103".

106. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Civettictis civetta (C) =481 III(BW) cibeta africká" nahrádzajú slovami „Civettictis civetta (C) =4103 III(BW) cibeta africká".

107. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Colobus verus = Procolobus verus" vkladajú slová „Colophon spp. (B) III(ZA) roháč".

108. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Columba iriditorques (V) =497 III(GH) holub" nahrádzajú slovami „Columba iriditorques (V) =4263 III(GH) holub".

109. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Columba mayeri (V) =498 III(GM) holub" nahrádzajú slovami „Columba mayeri (V) =4273 III(GM) holub".

110. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Cuon alpinus (C) II kuon horský" vkladajú slová „Cuora amboinensis (P) II kuora malajská, Cuora aurocapitata (P) II kuora žltohlavá, Cuora flavomarginata (P) II kuora žltookrajová, Cuora galbinifrons (P) II kuora vietnamská, Cuora mccordi (P) II kuora McCordova, Cuora pani (P) II kuora Panova, Cuora spp. (P) II kuora, Cuora trifasciata (P) II kuora trojpásová, Cuora yunnenensis (P) II kuora jü-nanská" a „Cuora thoui (P) II kuora Zhaoova".

111. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „červenáčik (pletiarka) čiernobruchý III(GH) Pyrenestes ostrinus (V) =510" nahrádzajú slovami „červenáčik (pletiarka) čiernobruchý III(GH) Pyrenestes ostrinus (V) =4393".

112. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Daboia russellii = Vipera russellii" nahrádzajú slovami „Daboia russellii (P) =4573 III(IN) vretenica reťazová".

113. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Dendrocygna bicolor (V) =493 III(GH/HN) kačica dvojfarebná" nahrádzajú slovami „Dendrocygna bicolor (V) =4223 III(GH/HN) kačica dvojfarebná".

114. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Dugong dugon (C)* +209 II dugong obyčajný" a „Dugong dugon (C)** -104" I dugong obyčajný" nahrádzajú slovami „Dugong dugon (C) I dugong obyčajný".

115. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „dugong obyčajný II Dugong dugon (C)* +209" a „dugong obyčajný I Dugong dugon (C)** -104" nahrádzajú slovami „dugong obyčajný I Dugong dugon (C)".

116. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Eunymphicus cornutus (V) II papagáj chochlatý" nahrádzajú slovami „Eunymphicus cornutus (V) =331 I papagáj chochlatý".

117. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Euplectes ardens (V) =513 III(GH) tkáčik" a „Euplectes franciscanus (V) =514 III(GH) tkáčik plavokrídly" nahrádzajú slovami „Euplectes ardens (V) =4423 III(GH) tkáčik" a „Euplectes franciscanus (V) =4433 III(GH) tkáčik plavokrídly".

118. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Euplectes macrourus (V) =515 III(GH) tkáčik žltoramenný" nahrádzajú slovami „Euplectes macrourus (V) =4443 III(GH) tkáčik žltoramenný".

119. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer bifidus = Chamaeleo bifidus" nahrádzajú slovami „Furcifer bifidus (P) =402 II chameleón".

120. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer campani = Chamaeleo campani" nahrádzajú slovami „Furcifer campani (P) =402 II chameleón".

121. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer cephalolepis = Chamaeleo cephalolepis" nahrádzajú slovami „Furcifer cephalolepis (P) =402 II chameleón".

122. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer labordi = Chamaeleo labordi" nahrádzajú slovami „Furcifer labordi (P) =402 II chameleón".

123. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer lateralis = Chamaeleo lateralis" nahrádzajú slovami „Furcifer lateralis (P) =402 II chameleón".

124. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer minor = Chamaeleo minor" nahrádzajú slovami „Furcifer minor (P) =402 II chameleón".

125. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer monoceras = Chamaeleo monoceras" nahrádzajú slovami „Furcifer monoceras (P) =402 II chameleón".

126. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer oustaleti = Chamaeleo oustaleti" nahrádzajú slovami „Furcifer oustaleti (P) =402 II chameleón".

127. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer pardalis = Chamaeleo pardalis" nahrádzajú slovami „Furcifer pardalis (P) =402 II chameleón".

128. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer petteri = Chamaeleo petteri" nahrádzajú slovami „Furcifer petteri (P) =402 II chameleón".

129. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer polleni = Chamaeleo polleni" nahrádzajú slovami „Furcifer polleni (P) =402 II chameleón".

130. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer rhinoceratus = Chamaeleo rhinoceratus" nahrádzajú slovami „Furcifer rhinoceratus (P) =402 II chameleón".

131. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer tuzetae = Chamaeleo tuzetae" nahrádzajú slovami „Furcifer spp. (P) =402 II chameleón".

132. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer verrucosus = Chamaeleo verrucosus" nahrádzajú slovami „Furcifer spp. (P) =402 II chameleón".

133. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Furcifer willsii = Chamaeleo willsii" nahrádzajú slovami „Furcifer willsii (P) =402 II chameleón".

134. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Galictis vittata (C) =479 III(CR) grizon veľký" nahrádzajú slovami "Galictis vittata (C) =4083 II(CR) grizon veľký".

135. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Gardineroseris planulata (B) o607 II koral" vkladajú slová „Garrulax canorus (V) II timáliovec".

136. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Geochelone sulcata (P) II korytnačka ostrohatá" nahrádzajú slovami „Geochelone sulcata (P) o613 II korytnačka ostrohatá".

137. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „grizon veľký III (CR) Galictis vittata (C) =479" nahrádzajú slovami „grizon veľký III(CR) Galictis vittata (C) =4083".

138. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Herpestes brachyurus fuscus (C) =484 III(IN) promyka" nahrádzajú slovami „Herpestes brachyurus fuscus (C) =4133 III(IN) mungo".

139. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Herpestes javanicus auropunctatus (C) =483 III(IN) promyka zlatá" nahrádzajú slovami „Herpestes javanicus auropunctatus (C) =4123 III(IN) mungo zlatá".

140. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „holub III(GH) Columba iriditorques (V) =497" a „holub III(MU) Columba mayeri (V) =498" nahrádzajú slovami „holub III(GH) Columba iriditorques (V) =4263" a „holub III(MU) Columba mayeri (V) =4273".

141. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „hoko prilbový III(CO) Pauxi pauxi (V) =495" nahrádzajú slovami „hoko prilbový III(CO) Pauxi pauxi (V) =4243".

142. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „hyena hnedá II Parahyanea brunnea (C) =331".

143. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „Chamaeleo angeli (P) II chameleón, Chamaeleo antimena (P) II chameleón, Chamaeleo balteatus (P) II chameleón, Chamaeleo belalandaensis (P) II chameleón, Chamaeleo bifidus (P) II chameleón, Chamaeleo boettgeri (P) II chameleón, Chamaeleo brevicornis (P) II chameleón, Chamaeleo campani (P) II chameleón, Chamaeleo capuroni (P) II chameleón, Chamaeleo cephalopepis (P) II chameleón, Chamaeleo cucullatus (P) II chameleón, Chamaeleo fallax (P) II chameleón, Chamaeleo furcifer (P) II chameleón, Chamaeleo gallus (P) II chameleón, Chamaeleo gastrotaenia (P) II chameleón, „Chamaeleo globifer (P) II chameleón, Chamaeleo guibei (P) II chameleón, Chamaeleo labordi (P) II chameleón, Chamaeleo lateralis (P) II chameleón, Chamaeleo linotus (P) II chameleón, Chamaeleo malthe (P) II chameleón, Chamaeleo minor (P) II chameleón, Chamaeleo monoceras (P) II chameleón, Chamaeleo nasutus (P) II chameleón, Chamaeleo oshaughnessyi (P) II chameleón, Chamaeleo oustaleti (P) II chameleón, Chamaeleo pardalis (P) II chameleón, Chamaeleo parsonii (P) II chameleón, Chamaeleo petteri (P) II chameleón, Chamaeleo peyrieresi (P) II chameleón, Chamaeleo polleni (P) II chameleón, Chamaeleo rhinoceratus (P) II chameleón, Chamaeleo tigris (P) II chameleón, Chamaeleo tsaratananensis (P) II chameleón, Chamaeleo tuzetae (P) II chameleón, Chamaeleo verrucosus (P) II chameleón" a „Chamaeleo willsii (P) II chameleón".

144. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „chameleón II Bradypodion xenorhinus (P)" vkladajú slová „chameleón II Calumma boettgeri (P) =402, chameleón II Calumma brevicornis (P) =402, chameleón II Calumma capuroni (P) =402, chameleón II Calumma cucullata (P) =402, chameleón II Calumma fallax (P) =402, chameleón II Calumma furcifer (P) =402, chameleón II Calumma gallus (P) =402, chameleón II Calumma gastritaenia (P) =402, chameleón II Calumma globifer (P) =402, chameleón II Calumma guibei (P) =402, chameleón II Calumma linota (P) =402, chameleón II Calumma malthe (P) =402, chameleón II Calumma nasuta (P) =402, chameleón II Calumma oshaughnessyi (P) =402, chameleón II Calumma parsonii (P) =402, chameleón II Calumma peyrieresi (P) =402, chameleón II Calumma spp. (P) =402, chameleón II Calumma tigris (P) =402, chameleón II Calumma tsaratananensis (P) =402, chameleón II Furcifer angeli (P) =402, chameleón II Furcifer antimena (P) =402, chameleón II Furcifer alteatus (P) =402, chameleón II Furcifer rbelalandaensis (P) =402, chameleón II Furcifer bifidus (P) =402, chameleón II Furcifer campani (P) =402, chameleón II Furcifer cephalolepis (P) =402, chameleón II Furcifer labordi (P) =402, chameleón II Furcifer lateralis (P) =402, chameleón II Furcifer minor (P) =402, chameleón II Furcifer monoceras (P) =402, chameleón II Furcifer oustaleti (P) =402, chameleón II Furcifer pardalis (P) =402, chameleón II Furcifer petteri (P) =402, chameleón II Furcifer polleni (P) =402, chameleón II Furcifer rhinoceratus (P) =402, chameleón II Furcifer spp. (P) =402, chameleón II Furcifer tuzetae (P) =402, chameleón II Furcifer verrucosus (P) =402, chameleón II Furcifer willsii (P) =402".

145. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „chameleón II Chamaeleo angeli (P), chameleón II Chamaeleo antimena (P), chameleón II Chamaeleo balteatus (P), chameleón II Chamaeleo belalandaensis (P), chameleón II Chamaeleo bifidus (P), chameleón II Chamaeleo boettgeri (P), chameleón II Chamaeleo brevicornis (P), chameleón II Chamaeleo campani (P), chameleón II Chamaeleo capuroni (P), chameleón II Chamaeleo cephalopepis (P), chameleón II Chamaeleo cucullatus (P), chameleón II Chamaeleo fallax (P), chameleón II Chamaeleo furcifer (P), chameleón II Chamaeleo gallus (P), chameleón II Chamaeleo gastrotaenia (P), chameleón II Chamaeleo globifer (P), chameleón II Chamaeleo guibei (P), chameleón II Chamaeleo labordi (P), chameleón II Chamaeleo lateralis (P), chameleón II Chamaeleo linotus (P), chameleón II Chamaeleo malthe (P), chameleón II Chamaeleo minor (P), chameleón II Chamaeleo monoceras (P), chameleón II Chamaeleo nasutus (P), chameleón II Chamaeleo oshaughnessyi (P), chameleón II Chamaeleo oustaleti (P), chameleón II Chamaeleo pardalis (P), chameleón II Chamaeleo parsonii (P), chameleón II Chamaeleo petteri (P), chameleón II Chamaeleo peyrieresi (P), chameleón II Chamaeleo polleni (P), chameleón II Chamaeleo rhinoceratus (P), chameleón II Chamaeleo tigris (P), chameleón II Chamaeleo tsaratananensis (P), chameleón II Chamaeleo tuzetae (P), chameleón II Chamaeleo verrucosus (P)" a „chameleón II Chamaeleo willsii (P)".

146. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „chochlačka bielooká III(GH) Aythya nyroca (V) =492" nahrádzajú slovami „chochlačka bielooká III(GH) Aythya nyroca (V) =4213".

147. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „ibis III(GH) Bostrychia rara (V) =490" a „ibis hagedaš III(GH) Bostrychia hagedash (V) =489" nahrádzajú slovami „ibis III(GH) Bostrychia rara (V) =4193" a „ibis hagedaš III(GH) Bostrychia hagedash (V) =4183".

148. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „jarabica III(MY) Arborophila orientalis (V) =496" nahrádzajú slovami „jarabica III(MY) Arborophila orientalis (V) =4253".

149. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „jeleň axis I Axis calamianensis (C) =341" nahrádzajú slovami „jeleň I Axis calamianensis (C) =340".

150. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „jeleň axis I Axis kuhlii (C) =342" nahrádzajú slovami „jeleň I Axis kuhlii (C) =341".

151. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „jeleň axis I Axis porcinus annamiticus (C) =340" nahrádzajú slovami „jeleň I Axis porcinus annamiticus (C) =342".

152. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kačica dvojfarebná III(GH/HN) Dendrocygna bicolor (V) =493" nahrádzajú slovami „kačica dvojfarebná III(GH/HN) Dendrocygna bicolor (V) =4223".

153. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kačica lyžičiarka III(GH) Anas clypeata (V) =491" nahrádzajú slovami „kačica lyžičiarka III(GH) Anas clypeata (V) =4203".

154. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kanárik (zvonohlík) III(GH) Serinus canicapillus (V) =503" nahrádzajú slovami „kanárik (zvonohlík) III(GH) Serinus canicapillus (V) =4323".

155. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „korytnačka ostrohatá II Geochelone sulcata (P)" nahrádzajú slovami „korytnačka ostrohatá II Geochelone sulcata (P) o613".

156. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „korytnačkovité II Testudinidae spp. (P)" nahrádzajú slovami „korytnačkovité II Testudinidae spp. (P) o613".

157. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kožnatka I Trionyx ater (P) =396, kožnatka I Trionyx hurum (P) =396" a „kožnatka I Trionyx nigricans (P) =396" nahrádzajú slovami „kožnatka čierna I Apalone ater (P) =396, kožnatka pávooká I Aspideretes hurum (P) =396" a „kožnatka tmavá I Aspideretes nigricans (P) =396".

158. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kožnatka gangská I Trionyx gangeticus (P) =396" nahrádzajú slovami „kožnatka gangská I Aspideretes gangeticus (P) =396".

159. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „krovinár III(HN) Bothrops nasuta (P), krovinár III(HN) Bothrops nummifer (P), krovinár III(HN) Bothrops ophryomegas (P)" a „krovinár III(HN) Bothrops schlegelii (P)" nahrádzajú slovami „krovinár III(HN) Porthidium nasutum (P) =4583, krovinár III(HN) Atropoides nummifer (P) =4553, krovinár III(HN) Porthidium ophryomegas (P) =4593" a „krovinár III(HN) Bothriechis schlegelii (P) =4563".

160. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kuandu III(HN) Sphiggurus mexicanus (C) =475" nahrádzajú slovami „kuandu III(HN) Sphiggurus mexicanus (C) =4043".

161. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kuandu III(UY) Sphiggurus spinosus (C) =475" nahrádzajú slovami „kuandu III(UY) Sphiggurus spinosus (C) =4043".

162. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „kuna III (IN) Martes gwatkinsii (C) =480" nahrádzajú slovami „kuna III (IN) Martes gwatkinsii (C) =4093".

163. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „kuon horský II Cuon alpinus (C)" vkladajú slová „kuora II Cuora spp. (P), kuora jü-nanská II Cuora yunnenensis (P), kuora malajská II Cuora amboinensis (P), kuora McCordova II Cuora mccordi (P), kuora Panova II Cuora pani (P), kuora trojpásová II Cuora trifasciata (P), kuora vietnamská II Cuora galbinifrons (P), kuora Zhaoova II Cuora thoui (P), kuora žltohlavá II Cuora aurocapitata (P)" a „kuora žltookrajová II Cuora flavomarginata (P)".

164. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Lagonosticta vinacea (V) =505 III(GH) amarant čiernohrdlý" nahrádzajú slovami „Lagonosticta vinacea (V) =4343 III(GH) amarant čiernohrdlý".

165. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Latimeria chalumnae (R) I latiméria divná" vkladajú slová „Latimeria menadoensis (R) I latiméria, Latimeria (R) spp. I latiméria, latiméria I Latimeria menadoensis (R)" a „latiméria I Latimeria (R) spp.".

166. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „líška obyčajná III(IN) Vulpes vulpes pusilla (C) =447" nahrádzajú slovami „líška obyčajná III(IN) Vulpes vulpes pusilla (C) =4063".

167. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Lonchura bicolor (V) =506 III(GH) mníška (stračka) dvojfarebná, Lonchura cantans (V) =507 III(GH) mníška (striebrozobka), Lonchura cucullata (V) =506 III(GH) mníška (stračka) malá" a „Lonchura fringilloides (V) =506 III(GH) mníška (stračka) veľká" nahrádzajú slovami „Lonchura bicolor (V) =4353 III(GH) mníška (stračka) dvojfarebná, Lonchura cantans (V) =4363 III(GH) mníška (striebrozobka), Lonchura cucullata (V) =4353 III(GH) mníška (stračka) malá" a „Lonchura fringilloides (V) =4353 III(GH) mníška (stračka) veľká".

168. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „lorík žltočelý II Loriculus aurantiifrons (V)" vkladajú slová „Loxocemidae spp. =404 II".

169. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Mandingoa nitidula (V) =508 III(GH) vločkovník zelenochrbtý" nahrádzajú slovami „Mandingoa nitidula (V) =4373 III(GH) vločkovník zelenochrbtý".

170. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis crassicaudata (C) II šupinavec hrubochvostý" nahrádzajú slovami „Manis crassicaudata (C) o612 II šupinavec hrubochvostý".

171. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis gigantea (C) II šupinavec veľký" nahrádzajú slovami „Manis gigantea (C) o612 II šupinavec veľký".

172. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis javanica (C) II šupinavec chytavochvostý" nahrádzajú slovami „Manis javanica (C) o612 II šupinavec chytavochvostý".

173. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis pentadactyla (C) II šupinavec krátkochvostý" nahrádzajú slovami „Manis pentadactyla (C) o612 II šupinavec krátkochvostý".

174. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis spp. (C) II šupinavec" nahrádzajú slovami „Manis spp. (C) o612 II šupinavec".

175. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis temminckii (C) I šupinavec veľkošupinový" nahrádzajú slovami „Manis temminckii (C) o612 II šupinavec veľkošupinový".

176. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis tetradactyla (C) II šupinavec dlhochvostý" nahrádzajú slovami „Manis tetradactyla (C) o612 II šupinavec dlhochvostý".

177. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Manis tricuspis (C) II šupinavec bielobruchý" nahrádzajú slovami „Manis tricuspis (C) o612 II šupinavec bielobruchý".

178. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Mantella aurantiaca (O) II Ranidae (skokanovité)" nahrádzajú slovami „mantela II Mantella baroni (O), mantela II Mantella manery (O), mantela II Mantella milotypmanum (O), mantela II Mantella nigricans (O), mantela II Mantella (O) spp., mantela Bernhardova II Mantella bernhardi (O), mantela Haraldmeierova II Mantella haraldmeieri (O), mantela madagaskarská II Mantella madagascariensis (O), mantela modronohá II Mantella expectata (O), mantela oranžovochrbtá II Mantella betsileo (O), mantela oranžovonohá II Mantella cowani (O), mantela ozdobná II Mantella pulchra (O), mantela šafránovožltá II Mantella crocea (O), mantela zelená II Mantella viridis (O), mantela zelenochrbtá II Mantella laevigata (O), Mantella aurantiaca (O) II mantela zlatá, Mantella baroni (O) II mantela, Mantella bernhardi (O) II mantela Bernhardova, Mantella betsileo (O) II mantela oranžovochrbtá, Mantella cowani (O) II mantela oranžovonohá, Mantella crocea (O) II mantela šafránovožltá, Mantella expectata (O) II mantela modronohá, Mantella haraldmeieri (O) II mantela Haraldmeierova, Mantella laevigata (O) II mantela zelenochrbtá, Mantella madagascariensis (O) II mantela madagaskarská, Mantella manery (O) II mantela, Mantella milotypmanum (O) II mantela, Mantella nigricans (O) II mantela, Mantella pulchra (O) II mantela ozdobná, Mantella (O) spp. II mantela" a „Mantella viridis (O) II mantela zelená".

179. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Martes gwatkinsii (C) =480 III(IN) kuna" nahrádzajú slovami „Martes gwatkinsii (C) =4093 III(IN) kuna".

180. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „medveďovité II Ursidae spp. (C)*" vkladajú slová „Megalapidae spp. (C) =303 II".

181. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „mníška (striebrozobka) III(GH) Lonchura cantans (V) =507, mníška (stračka) dvojfarebná III(GH) Lonchura bicolor (V) =506, mníška (stračka) malá III(GH) Lonchura cucullata (V) =506" a „mníška (stračka) veľká III(GH) Lonchura fringilloides (V) =506" nahrádzajú slovami „mníška (striebrozobka) III(GH) Lonchura cantans (V) =436, mníška (stračka) dvojfarebná III(GH) Lonchura bicolor (V) =4353, mníška (stračka) malá III(GH) Lonchura cucullata (V) =4353" a „mníška (stračka) veľká III(GH) Lonchura fringilloides (V) =4353".

182. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „monarch III(MU) Terpsiphone bourbonnensis (V) =502" nahrádzajú slovami „monarch III(MU) Terpsiphone bourbonnensis (V) =4313".

183. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „mravenčiar štvorprstý III(GT) Tamandua mexicana (C) =473" nahrádzajú slovami „mravčiar štvorprstý III(GT) Tamandua mexicana (C) =4023".

184. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „mrož ľadový III(CA) Odobenus rosmarus (C)" vkladajú slová „mungo III(IN) Herpestes brachyurus fuscus (C) =4133" a „mungo zlatý III(IN) Herpestes javanicus auropunctatus (C) =4123".

185. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „nandu Darwinov I Rhea pennata (V) =335" nahrádzajú slovami „nandu Darwinov I Rhea pennata (V)** - 110 =355, nandu Darwinov II Rhea pennata (V) * +209 =355".

186. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Nasua narica (C) =478 III(HN) nosáľ" nahrádzajú slovami „Nasua narica (C) =4073 III(HN) nosáľ".

187. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „nosáľ III(HN) Nasua narica (C) =478" nahrádzajú slovami „nosáľ III(HN) Nasua narica (C) =4073".

188. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Nyctea scandiaca (V) II belaňa tundrová" nahrádzajú slovami „Nyctea scandiaca (V) II sova snežná".

189. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „ovca kašmírska I Ovis vignei vignei (C) =353" vkladajú slová „ovca kašmírska II Ovis vignei (C)*".

190. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Ovis orientalis vignei = Ovis vignei vignei" vkladajú slová „Ovis vignei (C)* II ovca kašmírska".

191. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Pachyphantes superciliosus =516 (V) III(GH) pletiarka" nahrádzajú slovami „Pachyphantes superciliosus (V) =4453 III(GH) pletiarka".

192. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „paka nížinná III(HN) Agouti paca (C) =476" nahrádzajú slovami „paka nížinná III(HN) Agouti paca (C) =4053".

193. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „papagáj chochlatý II Eunymphicus cornutus (V)" nahrádzajú slovami „papagáj chochlatý I Eunymphicus cornutus (V) =331".

194. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „Parahyanea brunnea (C) =331 II hyena hnedá".

195. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Parmoptila rubrifrons (V) =509 III(GH) astrilda" nahrádzajú slovami „Parmoptila rubrifrons (V) =4383 III(GH) astrilda".

196. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „pásavec III(UY) Cabassous tatouay (C) =474" nahrádzajú slovami „pásavec III(UY) Cabassous tatouay (C) =4033".

197. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Pauxi pauxi (V) =495 III(CO) hoko prilbový" nahrádzajú slovami „Pauxi pauxi (V) =4243 III(CO) hoko prilbový".

198. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Pelusios gabonensis (P) =523 III(GH) tereka východoafrická (korytnačka)" nahrádzajú slovami „Pelusios gabonensis (P) =4523 III(GH) tereka východoafrická (korytnačka)".

199. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „pižmovka III(GH) Pteronetta hartlaubii (V) =494" nahrádzajú slovami „pižmovka III(GH) Pteronetta hartlaubii (V) =4233".

200. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Platyrrhinus lineatus (C) =472 III(UY) vampír" nahrádzajú slovami „Platyrrhinus lineatus (C) =4013 III(UY) vampír".

201. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „pletiarka III(GH) Anaplectes rubriceps (V) =512" nahrádzajú slovami „pletiarka III(GH) Anaplectes rubriceps (V) =4413".

202. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „pletiarka III(GH) Pachyphantes superciliosus (V) =516" nahrádzajú slovami „pletiarka III(GH) Pachyphantes superciliosus (V) =4453".

203. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „pletiarka III(GH) Ploceus melanocephalus (V) =519" nahrádzajú slovami „pletiarka III(GH) Ploceus melanocephalus (V) =4483".

204. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „pletiarka III(GH) Ploceus vitellinus (V) =520" nahrádzajú slovami „pletiarka III(GH) Ploceus vitellinus (V) =4493".

205. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „pletiarka III(GH) Ploceus cucullatus (V) =517" a „pletiarka III(GH) Ploceus luteolus (V) =518" nahrádzajú slovami „pletiarka III(GH) Ploceus cucullatus (V) =4463" a „pletiarka III(GH) Ploceus luteolus (V) =4473".

206. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Ploceus cucullatus (V) =517 III(GH) pletiarka čiernohlavá" nahrádzajú slovami „Ploceus cucullatus (V) =4463 III(GH) pletiarka čiernohlavá".

207. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Ploceus luteolus (V) =518 III(GH) pletiarka malá" a „Ploceus melanocephalus (V) =519 III(GH) pletiarka" nahrádzajú slovami „Ploceus luteolus (V) =4473 III(GH) pletiarka malá" a „Ploceus melanocephalus (V) =4483 III(GH) pletiarka".

208. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Ploceus vitellinus (V) =520 III(GH) pletiarka" nahrádzajú slovami „Ploceus vitellinus (V) =4493 III(GH) pletiarka".

209. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Porthidium nasutum = Bothrops nasuta, Porthidium nummifer = Bothrops nummifer" a „Porthidium ophryomegas = Bothrops ophryomegas" nahrádzajú slovami „Porthidium nasutum (P) =4583 III(HN) krovinár" a „Porthidium ophryomegas (P) =4593 III(HN) krovinár".

210. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „promyka III(IN) Herpestes brachyurus fuscus (C) =484".

211. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „promyka zlatá III(IN) Herpestes javanicus auropunctatus (C) =484".

212. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Pteronetta hartlaubii (V) =494 III(GH) pižmovka" nahrádzajú slovami „Pteronetta hartlaubii (V) =4233 III(GH) pižmovka".

213. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Pyrenestes ostrinus (V) =510 III(GH) červenáčik (pletiarka) čiernobruchý" nahrádzajú slovami „Pyrenestes ostrinus (V) =4393 III(GH) červenáčik (pletiarka) čiernobruchý".

214. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Python timoriensis (P) II pytón" vkladajú slová „Pythonidae spp.* =404 II".

215. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Rhea pennata (V) =355 I nandu Darwinov" nahrádzajú slovami „Rhea pennata (V) ** -110 =355 I nandu Darwinov", „Rhea pennata (V) * +209 =355 II nandu Darwinov".

216. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Rhyticeros = Aceros" vkladajú slová „roháč III(ZA) Colophon spp. (B)".

217. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „ropucha II Bufo retiformis (O)".

218. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Serinus canicapillus (V) =503 III(GH) kanárik (zvonohlík)" nahrádzajú slovami „Serinus canicapillus (V) =4323 III(GH) kanárik (zvonohlík)".

219. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „sova pásikavá II Strix varia (V)" vkladajú slová „sova snežná II Nyctea scandiaca (V)".

220. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Sphiggurus mexicanus (C) =475 III(HN) kuandu" nahrádzajú slovami „Sphiggurus mexicanus (C) =4043 III(HN) kuandu".

221. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Sphiggurus spinosus (C) =475 III(UY) kuandu" nahrádzajú slovami „Sphiggurus spinosus (C) =4043 III(HN) kuandu".

222. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec II Manis spp. (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec II Manis spp. (C) o612".

223. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec bielobruchý II Manis tricuspis (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec bielobruchý II Manis tricuspis (C) o612".

224. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec dlhochvostý II Manis tetradactyla (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec dlhochvostý II Manis tetradactyla (C) o612".

225. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec hrubochvostý II Manis crassicaudata (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec hrubochvostý II Manis crassicaudata (C) o612".

226. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec chytavochvostý II Manis javanica (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec chytavochvostý II Manis javanica (C) o612".

227. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec krátkochvostý II Manis pentadactyla (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec krátkochvostý II Manis pentadactyla (C) o612".

228. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec veľkošupinový II Manis temminckii (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec veľkošupinový II Manis temminckii (C) o612".

229. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „šupinavec veľký II Manis gigantea (C)" nahrádzajú slovami „šupinavec veľký II Manis gigantea (C) o612".

230. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Tamandua mexicana (C) =473 III(GT) mravenčiar štvorprstý" nahrádzajú slovami „Tamandua mexicana (C) =4023 III(GT) mravčiar štvorprstý".

231. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „teju pásavý II Tupinambis teguixin (P)" nahrádzajú slovami „teju pásavý II Tupinambis merianae (P) =472".

232. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „tereka východoafrická (korytnačka) =523 III(GH) Pelusios gabonensis (P)" a „Terpsiphone bourbonnensis (V) =502 III(MU) monarch" nahrádzajú slovami „tereka východoafrická (korytnačka) III(GH) Pelusios gabonensis (P) =4523" a „Terpsiphone bourbonnensis (V) =4313 III(MU) monarch".

233. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Testudinidae spp. (P)* II korytnačkovité" nahrádzajú slovami „Testudinidae spp. (P)* o613 II korytnačkovité".

234. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „tigríček malý III(GH) Amandava subflava (V) =504" nahrádzajú slovami „tigríček malý III(GH) Amandava subflava (V) =4333".

235. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „timália I Picathartes oreas (V)" vkladajú slová „timáliovec II Garrulax canorus (V)".

236. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „tkáčik III(GH) Euplectes ardens (V) =513" nahrádzajú slovami vtkáčik III(GH) Euplectes ardens (V) =4423".

237. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „tkáčik plavokrídly III(GH) Euplectes franciscanus (V) =514" a „tkáčik žltoramenný III(GH) Euplectes macrourus (V) =515" nahrádzajú slovami „tkáčik plavokrídly III(GH) Euplectes franciscanus (V) =4433" a „tkáčik žltoramenný III(GH) Euplectes macrourus (V) =4443".

238. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Tragelaphus eurycerus (C) =486 III(GH) bongo (antilopa bongo)" nahrádzajú slovami „Tragelaphus eurycerus (C) =4153 III(GH) bongo (antilopa bongo)".

239. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Treron calva (V) =499 III(GH) trerón (holub) zelený" nahrádzajú slovami „Treron calva (V) =4283 III(GH) trerón (holub) zelený".

240. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „trerón (holub) zelený III(GH) Treron calva (V) =499" nahrádzajú slovami „trerón (holub) zelený III(GH) Treron calva (V) =4283".

241. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „Trionyx ater (P) =396 I kožnatka, Trionyx gangeticus (P) =396 I kožnatka ganžská, Trionyx hurum (P) =396 I kožnatka, Trionyx nigricans (P) =396 I kožnatka" a „Trionyx spiniferus ater = Trionyx ater".

242. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „Tropidopathes saliciformis (B) o607 II koral" vkladajú slová „Tropidophiidae ssp. =404 II".

243. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Tupinambis teguixin (P) II teju pásavý" nahrádzajú slovami „Tupinambis merianae (P) =472 II teju pásavý".

244. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „tur gaur I Bos gaurus (C) =344" nahrádzajú slovami „tur gaur I Bos gaurus (C) =344 o602".

245. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Turtur brehmeri (V) =500 III(GH) bronzovka Brehmerova (holúbok)" a „Turtur tympanistria (V) =501 III(GH) bronzovka strakatá (holúbok)" nahrádzajú slovami „Turtur brehmeri (V) =4293 III(GH) bronzovka Brehmerova (holúbok)" a „Turtur tympanistria (V) =4303 III(GH) bronzovka strakatá (holúbok)".

246. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Uraeginthus bengalus (V) =511 III(GH) astrild červenosluchý" nahrádzajú slovami „Uraeginthus bengalus (V) =4403 III(GH) astrild červenosluchý".

247. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „užovka III(IN) Xenochrophis piscator (P) =524" nahrádzajú slovami „užovka III(IN) Xenochrophis piscator (P) =4533".

248. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „vampír III(UY) Platyrrhinus lineatus (C) =472" nahrádzajú slovami „vampír III(UY) Platyrrhinus lineatus (C) =4013".

249. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „vdovka červenonohá III(GH) Vidua chalybeata (V) =521" nahrádzajú slovami „vdovka červenonohá III(GH) Vidua chalybeata (V) =4503".

250. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „vdovka rajská III(GH) Vidua orientalis (V) =522" nahrádzajú slovami „vdovka rajská III(GH) Vidua orientalis (V) =4513".

251. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Vidua chalybeata (V) =521 III(GH) vdovka červenonohá" nahrádzajú slovami „Vidua chalybeata (V) =4503 III(GH) vdovka červenonohá".

252. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Vidua orientalis (V) =522 III(GH) vdovka rajská" nahrádzajú slovami „Vidua orientalis (V) =4513 III(GH) vdovka rajská".

253. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa vypúšťajú slová „Vipera russelii = Vipera russellii, Vipera russellii (P) III(IN) vretenica reťazová".

254. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Viverra civettina (C) =482 III(IN) cibeta" nahrádzajú slovami „Viverra civettina (C) =4113 III(IN) cibeta".

255. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „vločkovník zelenochrbtý III(GH) Mandingoa nitidula (V) =508" nahrádzajú slovami „vločkovník zelenochrbtý III(GH) Mandingoa nitidula (V) =4373".

256. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „volavka biela III(GH) Casmerodius albus (V) =488" nahrádzajú slovami „volavka biela III(GH) Casmerodius albus (V) =4173".

257. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „volavka chochlatá III(GH) Bubulcus ibis (V) =487" nahrádzajú slovami „volavka chochlatá III(GH) Bubulcus ibis (V) =4163".

258. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „vretenica reťazová III(IN) Vipera russellii (P)" nahrádzajú slovami „vretenica reťazová III(IN) Daboia russellii (P) =4573".

259. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „vtáčkar (pavúk) II Brachypelma spp. (B) =417" nahrádzajú slovami „vtáčkar (pavúk) II Aphonopelma albiceps (B) =417, vtáčkar (pavúk) II Aphonopelma pallidum (B) =417, vtáčkar (pavúk) II Brachypelma albopilosum (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma angustum (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma auratum (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma aureoceps (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma baumgarteni (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma boehmei (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma embrithes (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma emilia (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma epicureanum (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma fossorium (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma mesomelas (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma sabulosum (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma smithi (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma spp. (B), vtáčkar (pavúk) II Brachypelma vagans (B)" a „vtáčkar (pavúk) II Brachypelmides klaasi (B) =417".

260. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Vulpes vulpes pusilla (C) =477 III(IN) líška obyčajná" nahrádzajú slovami „Vulpes vulpes pusilla (C) =4063 III(IN) líška hrdzavá".

261. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa slová „Xenochrophis piscator (P) =524 III(IN) užovka" nahrádzajú slovami „Xenochrophis piscator (P) =4533 III(IN) užovka".

262. V prílohe č. 2 v časti B. Zoznam živočíchov sa za slová „žeriavovité II Gruidae spp. (V)*" vkladajú slová „žralok obrovský III(UK) Cetorhinus maximus (R) #33".

263. V prílohe č. 7 sa slová „Anas platyrhynchos - kačica divá 01.02. - 30.09." nahrádzajú slovami „Anas platyrhynchos - kačica divá 16.01. - 15.09., Anser albifrons - hus bieločelá 16.01. - 15.10.".

264. V prílohe č. 7 sa slová „Cervus elaphus - jeleň európsky 01.01. - 31.07." nahrádzajú slovami „Cervus elaphus - jeleň európsky 01.02. - 31.07.".

265. V prílohe č. 7 sa slová „Dama dama - daniel škvrnitý 01.01. - 31.08." nahrádzajú slovami „Dama dama 01.02. - 31.08.".

266. V prílohe č. 7 sa slová „Lepus capensis (europaeus) - zajac poľný 16.01. - 31.10." nahrádzajú slovami „Lepus capensis (europaeus) - zajac poľný 16.01. - 30.06.".

267. V prílohe č. 7 sa slová „Ovis aries (musimon, ammon) - muflón lesný 01.01. - 31.08." nahrádzajú slovami „Ovis aries (musimon, ammon) - muflón lesný 01.02. - 31.07.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2001.


László Miklós v. r.