Vyhláška č. 142/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-142
Čiastka 60/2001
Platnosť od 24.04.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.2001 do31.12.2003
Zrušený 610/2003 Z. z.
Znenie 01.05.2001

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 11. apríla 2001,

ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 6 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ustanovuje:


§ 1

Vybrané rádiové zariadenia:

a) rádiová stanica (ďalej len „stanica“) je jeden vysielač a prijímač alebo niekoľko vysielačov a prijímačov, alebo súbor vysielačov a prijímačov vrátane zariadení ich príslušenstva pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,

b) lietadlová stanica je pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby umiestnená na palube lietadla,

c) lietadlová pozemná stanica je pohyblivá stanica družicovej leteckej pohyblivej služby umiestnená na palube lietadla,

d) letecká stanica je pozemná stanica leteckej pohyblivej služby,

e) letecká pozemná stanica je stanica družicovej pevnej služby alebo v niektorých prípadoch družicovej leteckej pohyblivej služby umiestnená v pevnom bode na pevnine na realizáciu modulačného spoja pre družicovú leteckú pohyblivú službu,

f) pozemná stanica je stanica umiestnená na povrchu Zeme,

g) lodná stanica je pohyblivá stanica námornej pohyblivej služby umiestnená na palube plavidla, ktoré nie je trvalo zakotvené,

h) pobrežná stanica je stanica námornej pohyblivej služby,

i) amatérska vysielacia stanica je stanica určená na technické sebavzdelávanie, vzájomné rádiové spojenie a technické štúdium: tvorí ju jedno alebo viac vysielacích a prijímacích zariadení patriacich tomu istému držiteľovi povolenia, pracujúcich v pásmach vyhradených pre rádioamatérsku službu.

§ 2

Obsluhovať vybrané vysielacie rádiové zariadenia sú oprávnené iba tie osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“).

§ 3

(1) Osobitná odborná spôsobilosť sa osvedčuje

a) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej pozemnej stanici, leteckej stanici alebo leteckej pozemnej stanici,

b) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej alebo lietadlovej pozemnej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,

c) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej alebo lietadlovej pozemnej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov, a to len na území Slovenskej republiky,

d) všeobecným osvedčením operátora námornej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie služby na lodných staniciach, lodných pozemských staniciach a na pobrežných staniciach pracujúcich vo všetkých frekvenčných pásmach globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,

e) obmedzeným osvedčením operátora námornej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie služby na lodných staniciach a na pobrežných staniciach pracujúcich v pásmach veľmi krátkych vĺn globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,

f) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodných a pobrežných staniciach,

g) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodných staniciach plávajúcich na vnútrozemských tokoch alebo v pobrežných vodách, alebo zabezpečujúcich pobrežnú plavbu, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,

h) osvedčením pozemného rádiotelegrafistu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia na vykonávanie rádiotelegrafnej a rádiotelefónnej služby na staniciach pozemných rádiokomunikačných služieb pracujúcich v pásmach krátkych vĺn,

i) osvedčením operátora amatérskych staníc, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať amatérske vysielacie stanice príslušnej triedy operátora.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až g) obsahuje

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania a čas jeho platnosti,

d) fotografiu držiteľa osvedčenia a jeho podpis.

(3) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. h) obsahuje

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania a čas jeho platnosti.

(4) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. i) obsahuje

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania a čas jeho platnosti,

d) triedu operátora amatérskych staníc.

(5) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a), b), d) až g) a i) musí obsahovať aj preklad textu do jedného z pracovných jazykov používaných v Medzinárodnej telekomunikačnej únii.

(6) Bez osvedčenia možno obsluhovať vysielacie stanice pri výcviku a školení pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia.

§ 4

(1) Podľa rozsahu vedomostí a praxe sa určí odborná spôsobilosť operátora a jeho zaradenie do jednej zo štyroch tried operátorov amatérskych staníc označených písmenami D, C, B a A.

(2) Predpokladom na zaradenie operátora do jednotlivých tried je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe, ak ide o triedy D, C a B, aj vykonanie skúšky podľa tejto vyhlášky.

§ 5

(1) Skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) vymenúva predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) z radov odborníkov pre skúšobné predmety.

(2) Komisia sa skladá z predsedu a z ďalších jej členov. Predseda komisie môže z členov komisie určiť svojho zástupcu. Každý člen komisie je skúšobným komisárom pre niektorý skúšobný predmet.

(3) Jeden z členov komisie vykonáva funkciu tajomníka. Tajomník vedie agendu komisie, podáva informácie o skúškach a podľa pokynov predsedu zvoláva komisiu.

§ 6

(1) Uchádzač o osvedčenie (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje na skúšku písomne.

(2) Prihláška obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,

b) štátnu príslušnosť,

c) trvalý pobyt,

d) doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

e) požadovaný druh osvedčenia,

f) dve fotografie na osvedčenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) až g).

(3) Uchádzač mladší ako 18 rokov k prihláške doloží písomný súhlas jeho zákonného zástupcu.

(4) Uchádzač o osvedčenie podľa § 3 ods.1 písm. d) a e) doloží k prihláške potvrdenie školiaceho strediska autorizovanej medzinárodnej námornej organizácie o absolvovaní praktického výcviku o používaní komunikačnej techniky v rámci globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori.

(5) Najnižší dosiahnutý stupeň vzdelania u uchádzačov o osvedčenie podľa § 3 ods. 1 je základné vzdelanie s výnimkou písmen a), d), e) a f), keď sa vyžaduje najmenej stredné odborné vzdelanie.

(6) Získať osvedčenie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d) až f) a h) môže uchádzač po dosiahnutí veku 18 rokov; osvedčenie podľa písmen c) a g) po dosiahnutí veku 16 rokov a osvedčenie podľa písmena i) po dosiahnutí veku 15 rokov.

(7) Skúšku môže vykonať len uchádzač, ktorý

a) najneskôr v deň podania prihlášky dosiahol vzdelanie podľa odseku 5,

b) najneskôr v deň podania prihlášky dosiahol vek podľa odseku 6,

c) zaplatil správny poplatok.

§ 7

(1) Termíny skúšok určí úrad. Skúška sa vykoná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania prihlášky. O čase a mieste skúšky uchádzača upovedomí tajomník najmenej dva týždne pred vykonaním skúšky.

(2) Ak sa uchádzač nemôže dostaviť na skúšku v určenom čase, je povinný to vopred oznámiť komisii a požiadať o určenie nového termínu.

(3) Ak sa uchádzač o skúšku vopred neospravedlní, môže skúšku vykonať iba na základe novej prihlášky.

§ 8

(1) Každá skúška sa skladá z týchto skúšobných predmetov:

a) rádiokomunikačné predpisy,

b) rádiokomunikačná prevádzka,

c) elektrotechnika a rádiotechnika,

d) praktická skúška z telegrafie, ak sa na vykonanie príslušného druhu skúšky vyžaduje.

(2) Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačné predpisy na získanie osvedčenia podľa § 3 ods.1 písm. a), d) až f) je aj skúška znalosti svetového zemepisu.

(3) Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 3 ods.1 písm. a), b), d) až f) je aj skúška z anglického jazyka.

(4) Rozsah požadovaných vedomostí a praxe je uvedený v prílohe.

§ 9

(1) Skúška je neverejná. Okrem členov komisie sa na skúške môžu zúčastniť len osoby, ktorých prítomnosť predseda komisie v odôvodnených prípadoch povolí.

(2) Predseda komisie riadi rokovanie a činnosť komisie, sleduje skúšanie z jednotlivých skúšobných predmetov a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.

(3) Predseda komisie overuje totožnosť uchádzača podľa dokladov priložených k prihláške.

(4) Ak uchádzač použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť.

(5) Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.

(6) Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný skúšobný komisár.

(7) Vedomosti sa hodnotia takto:

a) prospel, ak uchádzač preukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe zo všetkých predmetov a pri praktickej skúške sa nedopustil viac ako 3 % chýb nielen vo vysielaní, ale aj v príjme Morseových znakov,

b) neprospel, ak uchádzač nepreukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe v potrebnom rozsahu najmenej z jedného predmetu.

(8) Ak uchádzač na skúške prospel, vydá mu predseda komisie osvedčenie.

§ 10

(1) Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 8 ods. 1, môže vykonať opravnú skúšku z predmetu, v ktorom neprospel.

(2) Opravnú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí siedmich dní, najneskôr šesť mesiacov po neúspešnej skúške.

(3) Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, musí skúšku opakovať. V takom prípade skúšku vykoná zo všetkých predmetov podľa § 8 ods. 1.

(4) Opakovanie skúšky možno vykonať najskôr po uplynutí siedmich dní, najneskôr šesť mesiacov po neúspešnej skúške.

§ 11

(1) Osvedčenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) až h) platí päť rokov okrem osvedčenia, ktoré platí na neurčitý čas.

(2) Platnosť osvedčenia môže úrad na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia predĺžiť o ďalších päť rokov. Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia sa podáva najskôr šesť mesiacov, najneskôr jeden mesiac pred uplynutím jeho platnosti.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa § 3 ods.1 písm. a) až h) sa doloží potvrdením, že jeho držiteľ pracoval v posledných troch rokoch najmenej jeden rok ako operátor staníc, na ktorých obsluhu sa uvedený druh osvedčenia požaduje.


§ 12

Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa:

1. vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 390/1992 Zb. o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc,

2. úprava Federálneho ministerstva spojov č. 6002/1977 z 3. júna 1977, ktorou sa mení a dopĺňa Predpis o skúškach palubných rádiooperátorov č. 7574/73-R/1 z 5. júla 1973 (registrovaná v čiastke č. 15/1977 Zb.),

3. predpis Federálneho ministerstva spojov o skúškach pozemných rádiooperátorov č. 15900/80-R/1 z 26. novembra 1980 (registrovaný v čiastke č. 43/1980 Zb.).

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2001.


Jozef Macejko v. r.


Príloha k vyhláške č. 142/2001 Z. z.

Rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení

A. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

B. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Základná znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

C. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v slovenskom jazyku.

D. Všeobecné osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.

3. Podrobná znalosť rádiokomunikačných predpisov, znalosti predpisov týkajúcich sa poplatkov za rádiovú komunikáciu a znalosť tých častí ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, ktoré sa týkajú rádiovej komunikácie.

4. Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS).

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

E. Obmedzené osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.

3. Znalosť predpisov týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, a najmä znalosť tej časti predpisov, ktorá sa týka bezpečnosti ľudského života na mori.

4. Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS), vyžadovanej pri plavbe lode v dosahu pobrežných staníc pracujúcich v pásmach veľmi krátkych vĺn (VHF).

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

F. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu námornej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

G. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu námornej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v slovenskom jazyku.

H. Osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu

1. Právne predpisy v odbore telekomunikácie.

2. Znalosť princípov rádiotelegrafnej a rádiotelefónnej prevádzky.

3. Prevádzková obsluha vysielacej a prijímacej stanice.

4. Základné teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Schopnosť vysielať a prijímať telegrafnú abecedu (tempo aspoň 90 znakov za minútu pri päťminútovom vysielaní a príjme).

I. Osvedčenie operátora amatérskych staníc

Trieda D

1. Právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a všeobecné povoľovacie podmienky.

2. Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, bezpečnostné predpisy.

3. Prevádzkové rádioamatérske pravidlá.

Trieda C

1. Právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a všeobecné povoľovacie podmienky.

2. Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, bezpečnostné predpisy.

3. Prevádzkové rádioamatérske pravidlá.

4. Telegrafná abeceda (tempo 40 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Trieda B

1. Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy C alebo D a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzačov a pretekov).

2. Podrobné znalosti právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a všeobecné povoľovacie podmienky.

3. Podrobné znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, bezpečnostné predpisy.

4. Podrobné znalosti prevádzkových rádioamatérskych pravidiel.

5. Telegrafná abeceda (tempo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Trieda A

Dva roky praxe v triede B a nadviazanie najmenej 3000 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzačov a pretekov).