Vyhláška č. 125/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-125
Čiastka 51/2001
Platnosť od 05.04.2001 do14.09.2005
Účinnosť od 15.04.2001 do14.09.2005
Zrušený 395/2005 Z. z.
Znenie 15.04.2001

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. marca 2001

o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38a ods. 2 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Farmako-ekonomický rozbor lieku, ktorý obsahuje liečivo nezaradené do Zoznamu liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia, obsahuje

a) porovnanie nákladov na navrhovanú liečbu liekom

1. s nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré majú rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv, rovnocennú liekovú formu a ktoré sú biologicky rovnocenné s liekom, ktorý je predmetom farmako-ekonomického rozboru,

2. s liekmi, ktoré majú iné kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv, inú liekovú formu alebo nie sú biologicky rovnocenné s liekom, ktorý je predmetom farmako-ekonomického rozboru,

3. s inými liečebnými postupmi vrátane liečebných postupov, pri ktorých sa nepoužívajú lieky,

vyjadrené nákladmi na jeden liečebný cyklus alebo ak ide o liek určený na dlhodobé používanie, nákladmi za určený časový úsek (mesiac, rok),

b) predpokladaný počet liečených pacientov liekom v kalendárnom roku,

c) odhad celkových nákladov na liečbu liekom,

d) odhad celkových dosahov používania lieku vrátane prospechu pre pacienta (zlepšenie kvality života, zachránené roky života, získané roky života, odpútanie od lôžka, samostatnosť základných životných úkonov) a možných dosahov na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,

e) výšku úhrady lieku na základe zdravotného poistenia v zahraničí.

§ 2

Farmako-ekonomický rozbor lieku, ktorý obsahuje liečivo zaradené do Zoznamu liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia, obsahuje

a) predpokladaný počet liečených pacientov liekom v kalendárnom roku,

b) predpokladanú spotrebu lieku v kalendárnom roku vyjadrenú počtom predpísaných balení lieku,

c) odhad celkových nákladov na liečbu liekom,

d) výšku úhrady lieku na základe zdravotného poistenia v zahraničí.

§ 3

Pri odhade nákladov na liečbu liekom sa vychádza z cien1) liekov, výrobkov, zdravotníckych výkonov a služieb.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2001.


Roman Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.