Oznámenie č. 81/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-81
Čiastka 37/2000
Platnosť od 16.03.2000 do28.02.2001
Zrušený 67/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

Pôvodný predpis 16.03.2000

81

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 24. februára 2000 č. 4/2000, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje celkovú hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26. marca 1999 č. 11/1999, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru (oznámenie č. 61/1999 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v čiastke 4/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.