Oznámenie č. 58/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kozmetické prostriedky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-58
Čiastka 25/2000
Platnosť od 22.02.2000 do31.03.2004
Zrušený 156/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

Pôvodný predpis 22.02.2000

58

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 15. decembra 1999 č. 4312/3/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kozmetické prostriedky.

Výnosom sa upravuje výroba a dovoz kozmetických prostriedkov, manipulácia s nimi a ich uvádzanie do obehu na všeobecné používanie a na ich profesionálne používanie v prevádzkarňach starostlivosti o telo.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 4/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 3/2000 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.