Oznámenie č. 424/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v hraničných otázkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-424
Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. apríla 1997, na základe článku 13.

Pôvodný predpis 08.12.2000

424

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v hraničných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 29. apríla 1997, na základe článku 13.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.