Oznámenie č. 383/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-383
Čiastka 158/2000
Platnosť od 18.11.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 2/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 3. januára 2000.

Pôvodný predpis 18.11.2000

383

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. decembra 1999 bolo v Bratislave podpísané Rozhodnutie č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou.

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 2/1999 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 3. januára 2000.

ROZHODNUTIE č. 2/1999

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou
o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou
a Lotyšskou republikou

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Lotyšskou republikou na druhej strane podpísanú v Rige 19. apríla 1996 a Protokol 3 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

majúc na mysli ustanovenia článku 38 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou,

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 3 na zabezpečenie správneho fungovania rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožní použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Turecku, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku,

vzhľadom na to, že je žiaduce revidovať znenie článkov 21, 26 a 30 Protokolu 3 týkajúcich sa súm, aby sa úplne vzal do úvahy vstup eura do platnosti,

vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť pre získanie štatútu pôvodu,

Spoločný výbor, zložený zo zástupcov zúčastnených strán,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. V článkoch 21 a 26 sa slovo „ecu“ nahrádza slovom „euro“.

2. Článok 30 znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, určí vyvážajúca zmluvná strana a oznámi ich dovážajúcej zmluvnej strane.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou zmluvnou stranou, uzná ich táto strana za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej z krajín uvedených v článku 4, uzná dovážajúca zmluvná strana sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra 1999.

4. Sumy vyjadrené v eure a ich ekvivalenty v národnej mene zmluvnej strany preskúma Spoločný výbor, ak o to zmluvná strana požiada. Pri preskúmaní Spoločný výbor zabezpečí, že nedôjde k zníženiu súm vyjadrených v ktorejkoľvek národnej mene, a posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.“.

3. Príloha II sa mení takto:

a) pravidlo pre číslo HS 1904 znie:

„1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); obilniny iné ako kukurica v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté Výroba: 
  - z materiálov nepatriacich do čísla 1806; 
  - pri ktorej všetky použité obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov a kukurice Zea indurata) už musia byť úplne získané; 1) 
  - pri ktorej hodnota akýchkoľvek iných materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu 

".

b) pravidlo pre číslo HS 2207 znie:

„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vôl alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba: &nbsp
- z materiálov nepatriacich do čísel 2207 alebo 2208, &nbsp
- pri ktorej všetko použité hrozno alebo akékoľvek materiály získané z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, arak možno použiť do limitu 5 % objemu” &nbsp

c) pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny:   
   
  - Z vpichovanej plsti Výroba z1): 
    - prírodných vláken alebo 
    - chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny Možno však použiť: 
    - polypropylénový hodváb čísla 5402, 
    - polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506, alebo 
    - polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad 
  - Z inej plsti Výroba z1): 
    - prírodných vláken nemykaných alebo nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadanie alebo 
    - chemických materiálov, alebo z textilnej vlákniny 
  - Z ostatných textilných materiálov Výroba z1): 
    - kokosovej alebo jutovej priadze, 
    - syntetickej alebo umelej priadze, 
    - prírodných vláken, alebo 
    - chemických strižových vláken nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad 

d) pravidlo pre číslo HS 8401 znie:

„ex 8401 Jadrové palivové články Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok1) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny zo závodu konečného výrobku

e) za pravidlo pre číslo HS 9606 sa vkladá text:

„9608 Guľôčkové perá; perá s plsteným a iným pórovitým hrotom a značkovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydla na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na perá, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek) okrem výrobkov čísla 9609 Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do čísla iného, ako je číslo výrobku. Možno však použiť oceľové perá (do rúčky) alebo hroty oceľových pier zaradené do rovnakého čísla”. &nbsp

Článok 2

1. Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót.

2. Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku pred 1. januárom 2000, bude sa predbežne vykonávať od tohto dátumu, kým nebudú splnené vnútroštátne právne predpisy.

Podpísaní splnomocnenci, oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 23. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Lotyšskú republiku:

Ilga Preimateová v. r.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Výnimka týkajúca sa kukurice Zea indurata sa bude uplatňovať do 31. 12. 2002.

1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.

1) Toto pravidlo sa bude uplatňovať do 31. decembra 2005.