Zákon č. 366/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-366
Čiastka 150/2000
Platnosť od 07.11.2000 do31.12.2005
Účinnosť od 07.11.2000 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.
Znenie 07.11.2000

366

ZÁKON

z 3. novembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 272/1999 Z. z. a zákona č. 173/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.

2. V § 8 ods. 3 sa slová „(§ 158 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 158 ods. 4)“ a slová „trestných činov uvedených v osobitnom zákone2)“ sa nahrádzajú slovami „obzvlášť závažných trestných činov (§ 41 ods. 2 Trestného zákona), trestných činov uvedených v treťom oddiele tretej hlavy osobitnej časti Trestného zákona (ďalej len „korupcia“) a trestného činu podľa § 158 Trestného zákona“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

4. V § 12 ods. 12 sa slová „trestných činov uvedených v osobitnom zákone2) a trestných činov uvedených v treťom oddiele tretej hlavy osobitnej časti Trestného zákona (ďalej len „korupcia“) a v § 158 Trestného zákona“ nahrádzajú slovami „obzvlášť závažných trestných činov, korupcie a trestného činu podľa § 158 Trestného zákona“.

5. V § 37 ods. 2 sa slová „zvoliť iného obhajcu“ nahrádzajú slovami „zvoliť iného obhajcu; to neplatí v prípade náhradného obhajcu (§ 40a)“.

6. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40a

Náhradný obhajca

(1) Ak je dôvodná obava, že by mohlo byť zmarené nariadené hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie pre neprítomnosť ustanoveného alebo zvoleného obhajcu, môže byť obvinenému popri zvolenom alebo ustanovenom obhajcovi ustanovený náhradný obhajca.

(2) Náhradný obhajca má rovnaké práva a povinnosti ako obhajca zvolený alebo ustanovený, na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí ich však môže vykonávať iba v prípade neúčasti zvoleného alebo ustanoveného obhajcu.

(3) Ustanovenia § 38 až 40 sa na náhradného obhajcu vzťahujú primerane.“.

7. V § 45 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak poškodený, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou osobou, nemôže vykonávať práva poškodeného podľa tohto zákona a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor ustanoví na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je prípustná sťažnosť.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

8. V § 71 ods. 2 sa slová „môže o ďalšom trvaní väzby v dĺžke do jedného roka rozhodnúť najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „môže o ďalšom trvaní väzby na nevyhnutne potrebnú dobu rozhodnúť najvyšší súd, a to aj opakovane. Celková doba trvania väzby nesmie presiahnuť tri roky a pri obzvlášť závažných trestných činoch päť rokov.“.

9. V § 73 ods. 1 písm. a) sa za slová „vždy vopred oznámi“ vkladajú slová „vyšetrovateľovi, prokurátorovi alebo súdu“.

10. V § 73 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája táto veta:

„Obvinenému vždy uloží povinnosť oznámiť vyšetrovateľovi, prokurátorovi alebo súdu zmenu miesta pobytu.“.

11. V § 73 odsek 2 znie:

(2) Súd a v prípravnom konaní prokurátor oboznámi toho, kto ponúka prevzatie záruky podľa odseku 1 písm. a) a spĺňa podmienky na jej prijatie, s podstatou obvinenia a so skutočnosťami, v ktorých sa nachádza dôvod väzby, a obvineného oboznámi s obsahom záruky.“.

12. V § 73a ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Obvinenému vždy uloží povinnosť oznámiť vyšetrovateľovi, prokurátorovi alebo súdu zmenu miesta pobytu.“.

13. V § 79c ods. 1 sa slová „o trestných činoch uvedených v osobitnom zákone2) a trestných činov daňových podľa § 148, 148a a 148b Trestného zákona“ nahrádzajú slovami „o obzvlášť závažných trestných činoch, korupcii, trestnom čine podľa § 158 Trestného zákona a trestných činoch uvedených v druhej a deviatej hlave osobitnej časti Trestného zákona“.

14. V § 86 ods. 2 sa slová „pre trestné činy uvedené v osobitnom zákone2)“ nahrádzajú slovami „obzvlášť závažné trestné činy, korupciu a trestný čin podľa § 158 Trestného zákona“.

15. V § 88 ods. 1 sa slová „obzvlášť závažný úmyselný trestný čin alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje vyhlásená medzinárodná zmluva, alebo pre trestný čin uvedený v osobitnom zákone2)“ nahrádzajú slovami „obzvlášť závažný trestný čin, korupciu, trestný čin podľa § 158 Trestného zákona alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje vyhlásená medzinárodná zmluva“, a slová „predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor“ sa nahrádzajú slovami „sudca alebo predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca“.

16. V § 88 odsek 2 znie:

(2) Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky sa musí vydať písomne a odôvodniť, a to osobitne na každú účastnícku stanicu. Súčasne v ňom musí byť určená osoba, ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky týka, a doba, po ktorú sa bude odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonávať. Doba odpočúvania a záznamu nesmie trvať dlhšie ako šesť mesiacov. Túto dobu môže predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca predĺžiť vždy na dobu ďalších šesť mesiacov. S príkazom sa nakladá ako s písomnosťou obsahujúcou predmet štátneho tajomstva. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky robia príslušné orgány Policajného zboru.“.

17. V § 88 ods. 4 prvé dve vety znejú:

„Ak sa má záznam telekomunikačnej prevádzky použiť ako dôkaz, treba k nemu pripojiť písomný záznam, ktorý vyhotoví orgán Policajného zboru vykonávajúci odpočúvanie s uvedením údajov o mieste, čase a zákonnosti vykonania odpočúvania. Do spisu sa zakladá doslovný prepis záznamu telekomunikačnej prevádzky, ktorý sa neutajuje, podpísaný orgánom, ktorý ho vyhotovil.“.

18. V § 88 ods. 4 sa za prvé dve vety vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Záznam telekomunikačnej prevádzky sa môže použiť ako dôkaz až po ukončení odpočúvania telekomunikačnej prevádzky.“.

19. V § 88 ods. 5 sa za slová „orgán činný v trestnom konaní“ vkladajú slová „alebo príslušný orgán Policajného zboru“.

20. V § 88a ods. 1 sa za slovo „jedy,“ vkladá slovo „prekurzory,“.

21. V § 88b ods. 1 sa slová „trestných činov uvedených v osobitnom zákone, trestných činov korupcie“ nahrádzajú slovami „obzvlášť závažných trestných činov, korupcie“.

22. V § 88b ods. 12 sa slová „o trestný čin uvedený v osobitnom zákone2) alebo o korupciu“ nahrádzajú slovami „o obzvlášť závažný trestný čin, korupciu a trestný čin podľa § 158 Trestného zákona“.

23. V § 101 ods. 7 sa slová „trestných činov uvedených v osobitnom zákone2)“ nahrádzajú slovami „obzvlášť závažných trestných činov, korupcie a trestného činu podľa § 158 Trestného zákona“.

24. V § 113a sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

25. V § 266 ods. 4 sa slová „§ 259 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 259 ods. 3“.

26. V § 321 odsek 1 znie:

(1) Len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať nepodmienečný trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, predseda senátu príslušného súdu ihneď nariadi výkon tohto trestu a zároveň nariadi, aby bol odsúdený do výkonu trestu dodaný, ak

a) je vo väzbe,

b) bol mu uložený trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky, alebo

c) je obava, že ujde.

V ostatných prípadoch, len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať nepodmienečný trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, predseda senátu pošle príslušnému nápravnovýchovnému ústavu nariadenie výkonu trestu a vyzve odsúdeného, ak je na slobode, aby trest nastúpil.“.

27. V § 321 ods. 2 prvá veta znie:

„Predseda senátu môže odsúdenému na nastúpenie trestu poskytnúť primeranú lehotu, aby si mohol obstarať svoje záležitosti; to neplatí v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c).“.

28. V § 322 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Spolu so žiadosťou o odklad výkonu trestu odňatia slobody je odsúdený povinný predložiť lekársku správu o svojom zdravotnom stave nie staršiu ako 30 dní; inak sa o žiadosti nekoná.“.

29. V § 322 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Sťažnosť nie je prípustná, ak odsúdený opakovane podal žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody z tých istých zdravotných dôvodov, pre ktoré už bola žiadosť právoplatne zamietnutá.“.

30. V § 333 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„O návrhu podľa § 331 rozhodne súd do 60 dní od jeho doručenia.“.

31. V § 377 ods. 1 sa slová „predsedovi senátu, ktorý vydal zatýkací rozkaz“ nahrádzajú slovami „predsedovi senátu súdu, ktorý vydal zatýkací rozkaz“.

32. V § 381 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v skrátenom vydávacom konaní tak urobí na návrh prokurátora potom, ako bola vec predložená ministerstvu spravodlivosti na rozhodnutie podľa § 379a ods. 2.“.

33. V § 382 odsek 1 znie:

(1) Vydanie do cudziny povoľuje minister spravodlivosti; vydanie nepovolí, ak krajský súd alebo najvyšší súd podľa § 380 rozhodne, že vydanie nie je prípustné.“.

34. V § 382a ods. 1 sa slová „o vydávacej väzbe (§ 381 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „o vydávacej väzbe (§ 381)“.

35. V § 382a ods. 2 sa slová „sa vezme do vydávacej väzby“ nahrádzajú slovami „nastúpi výkon vydávacej väzby“.

36. § 383c vrátane nadpisu znie:

㤠383c

Prevoz na účely konania v cudzine

Ak sa má na žiadosť cudzieho štátu vykonať prevoz osoby územím Slovenskej republiky na účely trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody v cudzine, o prípustnosti prevozu rozhodne na základe žiadosti cudzieho štátu najvyšší súd. Na rozhodovanie o prípustnosti prevozu sa použijú ustanovenia druhého oddielu primerane. Ak prevoz najvyšší súd povolí, súčasne rozhodne, že prevážaná osoba bude počas prevozu územím Slovenskej republiky vo väzbe.“.

37. V § 384c odsek 2 znie:

(2) Súd uvedený v § 384d rozhodne o vzatí do väzby osoby, ktorá má byť odovzdaná na výkon trestu, ešte pred prevzatím takejto osoby, pričom dôvodmi väzby podľa § 67 nie je viazaný; v rozhodnutí uvedie, že väzba sa začína od doby prevzatia takejto osoby z cudzieho štátu.“.


Čl. II

Tento zákon sa odo dňa účinnosti vzťahuje aj na konanie začaté pred dňom účinnosti tohto zákona.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.