Zákon č. 330/2000 Z. z.Zákon o burze cenných papierov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-330

(v znení č. 566/2001 Z. z., 96/2002 Z. z.)

Čiastka 134/2000
Platnosť od 14.10.2000 do31.08.2002
Účinnosť od 01.04.2002 do31.08.2002
Zrušený 429/2002 Z. z.
Znenie 01.04.2002

330

ZÁKON

z 20. septembra 2000

o burze cenných papierov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje vznik, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len „burza“), obchodovanie s cennými papiermi na burze a dozor nad činnosťou burzy.

§ 2

Burza

(1) Burza je organizátorom verejného trhu s cennými papiermi oprávneným organizovať na určenom mieste a v určenom čase dopyt a ponuku cenných papierov a zabezpečovať iné činnosti súvisiace s činnosťou burzy podľa tohto zákona.

(2) Okrem činnosti podľa odseku 1 môže burza organizovať termínové obchody, obchody s opciami a obdobnými investičnými nástrojmi1) a zabezpečovať s tým súvisiace činnosti podľa tohto zákona.

(3) Burza nesmie obchodovať s cennými papiermi ani vykonávať iné činnosti, ako sú činnosti podľa odsekov 1 a 2.

(4) Iná fyzická osoba alebo právnická osoba ako burza, ktorá vznikla podľa tohto zákona, nemôže vykonávať činnosti uvedené v odseku 1.

(5) Činnosť vykonávaná Národnou bankou Slovenska na usmernenie peňažného trhu podľa osobitného zákona1a) sa nepovažuje za činnosť organizátora verejného trhu s cennými papiermi podľa odseku 1.

(6) Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.

(7) Burza je akciovou spoločnosťou, pre ktorú platia ustanovenia osobitného predpisu,2) ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Burzu môže založiť najmenej desať zakladateľov.

(9) Zakladateľmi burzy môžu byť len právnické osoby, ktoré majú povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi3) alebo na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,4) alebo na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve.5)

(10) Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nevznikli podľa tohto zákona, nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom alebo cudzom jazyku používať.

(11) Základné imanie burzy je najmenej 100 000 000 Sk.

Povolenie na vznik burzy

§ 3

Na vznik burzy je potrebné povolenie. Povolenie na vznik burzy (ďalej len „povolenie“) vydáva Úrad pre finančný trh6) (ďalej len „úrad“) na základe žiadosti. Žiadosť o povolenie predkladajú zakladatelia burzy s výnimkou podľa § 33 ods. 5 úradu.

§ 4

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, v žiadosti o povolenie sa uvedie

a) obchodné meno a sídlo burzy,

b) výška základného imania,

c) návrh, v akom rozsahu bude vykonávať činnosti burzy,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti,

e) vecné, personálne, organizačné a technické predpoklady na výkon činnosti burzy,

f) zoznam zakladateľov,

g) vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a) zakladateľská zmluva,

b) návrh stanov burzy,

c) návrh burzových pravidiel,

d) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi členov predstavenstva a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,

e) písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,7)

f) doklad o splatení základného imania.

(3) O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad do 60 dní od doručenia žiadosti na základe posúdenia žiadosti a jej príloh. Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. V povolení úrad s prihliadnutím na žiadaný rozsah činnosti burzy a s prihliadnutím na vecné, personálne, organizačné a technické predpoklady určí rozsah činností, ktoré môže burza vykonávať.

(4) Burza je povinná bezodkladne oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) a b); burza je povinná oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. e), ak tie môžu ovplyvniť spôsobilosť burzy vykonávať činnosti v povolenom rozsahu.

(5) Úrad odníme povolenie, ak

a) to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. b) a e), ktoré by mohli ovplyvniť riadny výkon činnosti burzy,

b) na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) burza nevykonáva činnosť podľa tohto zákona po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov,

d) o to burza požiada.

(6) V žiadosti o odňatie povolenia burza uvedie

a) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo burzy, ktorá má skončiť činnosť,

b) dôvody skončenia činnosti burzy.

§ 5

Akcie burzy

(1) Akcie burzy znejú na meno a majú zaknihovanú podobu. Burza nesmie vydávať prioritné akcie ani zamestnanecké akcie.8)

(2) Akcionárom burzy môže byť len právnická osoba, ktorá môže byť zakladateľom burzy (§ 2 ods. 8), Fond národného majetku Slovenskej republiky a centrálny depozitár.8a)

(3) Akcie burzy sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva burzy. Predstavenstvo burzy môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií burzy len vtedy, ak by sa prevodom akcií porušili právne predpisy alebo zásady poctivého obchodného styku.

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY BURZY, GENERÁLNY RIADITEĽ BURZY, BURZOVÉ PRAVIDLÁ

§ 6

Orgány burzy

Orgánmi burzy sú:

a) valné zhromaždenie,

b) predstavenstvo,

c) dozorná rada.

§ 7

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov burzy.

(2) Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže s poradným hlasom zúčastniť aj generálny riaditeľ burzy (ďalej len „generálny riaditeľ“) a poverený zástupca úradu.

(3) Valné zhromaždenie

a) schvaľuje stanovy burzy a ich zmeny,

b) rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania burzy,

c) volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje odmeny za ich činnosť,

d) volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,

e) schvaľuje ročnú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku a určuje výšku tantiém,

f) rozhoduje o skončení činnosti burzy,

g) plní ďalšie úlohy, ktoré tento zákon, osobitný predpis2) alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

(4) Akcionár burzy má na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie právo podľa menovitej hodnoty svojich akcií, najviac však 15 % z celkového počtu hlasov. Akcionári burzy konajúci v zhode9) majú na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie práva podľa menovitej hodnoty svojich akcií, najviac však spoločne 15 % z celkového počtu hlasov.

§ 8

Predstavenstvo

(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.10)

(2) Predstavenstvo má najmenej deväť členov.

(3) Členovia predstavenstva sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako tri roky. Opätovné zvolenie je možné.

(4) Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie, najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu a je bezúhonná. Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy alebo za iný úmyselný trestný čin.

(5) Najmenej jednu tretinu členov predstavenstva tvoria osoby, ktoré nie sú členmi štatutárnych orgánov a dozorných orgánov akcionárov burzy ani zamestnancami akcionárov burzy.

(6) Valné zhromaždenie môže uskutočniť voľbu členov predstavenstva až po predchádzajúcom súhlase úradu s fyzickými osobami navrhovanými za členov predstavenstva. Žiadosť o súhlas na voľbu člena predstavenstva je oprávnená podať burza alebo akcionár burzy. Prílohou žiadosti o súhlas na voľbu členov predstavenstva sú doklady podľa § 4 ods. 2 písm. d). O žiadosti o súhlas na voľbu členov predstavenstva rozhodne úrad v prvom stupni do 15 dní od doručenia žiadosti obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy podľa tohto zákona. Ak úrad v prvom stupni nerozhodne v ustanovenej lehote, má sa za to, že súhlas udelil.

(7) Úrad súhlas udelí, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4 a § 13.

(8) Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

§ 9

Práva a povinnosti predstavenstva

(1) Predstavenstvo

a) schvaľuje návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny,

b) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu predstavenstva,

c) vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa,

d) schvaľuje pozastavenie vyrovnania burzového obchodu s cennými papiermi (ďalej len „burzový obchod“) alebo zrušenie burzového obchodu,

e) udeľuje súhlas na prevod akcií burzy,

f) rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným papierom a o vylúčení cenného papiera z príslušného trhu burzy,

g) udeľuje a odníma oprávnenie obchodovať na burze,

h) dbá, aby sa pri činnosti burzy dodržiavali všeobecne záväzné právne predpisy a burzové pravidlá,

i) vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a činnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách,

j) plní ďalšie funkcie predstavenstva akciovej spoločnosti.11)

(2) Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.

(3) Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri voľbe a odvolávaní predsedu a podpredsedu predstavenstva, pri prerokúvaní návrhu burzových pravidiel a ich zmien musia byť prítomné aspoň dve tretiny členov predstavenstva a rozhodnutie musí byť schválené aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov, inak je rozhodnutie neplatné.

§ 10

Predseda predstavenstva

(1) Predseda predstavenstva

a) riadi činnosť predstavenstva a podpisuje uznesenia predstavenstva,

b) plní ďalšie úlohy uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.

(2) Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.

§ 11

Dozorná rada

(1) Dozorná rada12) je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti predstavenstva a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov burzy a burzových pravidiel.

(2) Členovia dozornej rady sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako tri roky. Opätovné zvolenie je možné.

(3) Členmi dozornej rady nesmú byť zamestnanci burzy.

§ 12

Generálny riaditeľ

(1) Generálny riaditeľ riadi činnosť burzy.

(2) Generálny riaditeľ je zamestnancom burzy. Generálny riaditeľ sa vymenovaním stáva prokuristom burzy s právami podľa osobitného predpisu13) a s právami uvedenými v tomto zákone. Burza je povinná bezodkladne po vymenovaní generálneho riaditeľa podať návrh na zápis prokúry do obchodného registra.

(3) Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť vyrovnanie burzového obchodu, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného trhu. Pozastaviť vyrovnanie burzového obchodu možno najdlhšie na 30 dní. O pozastavení vyrovnania burzového obchodu je generálny riaditeľ povinný bezodkladne informovať predsedu predstavenstva. Prijaté opatrenie musí byť prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo prijaté opatrenie neschváli, burzový obchod sa vyrovná.

(4) Na požiadanie predstavenstva je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa na zasadnutí predstavenstva.

§ 13

(1) Zamestnanec burzy nesmie byť zároveň zamestnancom banky, obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, poisťovne, strediska cenných papierov alebo inej burzy.

(2) Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Úradu pre finančný trh, Úradu pre štátnu pomoc, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo zamestnancom burzy.

§ 14

Povinnosť mlčanlivosti

(1) Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov burzy, zamestnanci burzy, členovia orgánov a zamestnanci právnickej osoby vykonávajúcej vyrovnanie burzového obchodu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností.

(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.

(3) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a) osobám povereným výkonom štátneho dozoru na účely výkonu štátneho dozoru,6)

b) súdu na účely občianskeho súdneho konania,14)

c) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,15)

d) Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu,16)

e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,17)

f) daňovým orgánom na účely daňového konania.18)

§ 15

Burzové pravidlá

(1) Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a podmienky obchodovania na burze. Burzové pravidlá obsahujú najmä

a) podrobnejšie podmienky prijatia cenných papierov na príslušný trh burzy, podrobnejšie podmienky pozastavenia a skončenia obchodovania s cenným papierom na príslušnom trhu burzy,

b) podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov burzového obchodu, čas a miesto burzového obchodu, náležitosti a spôsob zadávania pokynov na kúpu a pokynov na predaj cenného papiera, spôsob uzatvárania burzových obchodov, spôsob realizácie verejného prísľubu, spôsob a rozsah uverejňovania kurzov cenných papierov, podmienky, za ktorých možno pozastaviť obchodovanie, a spôsob riešenia sporov z burzových obchodov,

c) pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov, určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov, časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania a pravidlá zrušenia burzových obchodov,

d) vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na svoje zamestnanie alebo postavenie na burze platia osobitné, burzovými pravidlami stanovené podmienky pri uzatváraní burzového obchodu,

e) pravidlá zabezpečenia záväzkov členov burzy vyplývajúcich z burzových obchodov,

f) spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, ktorých prostredníctvom člen burzy uzatvára burzové obchody (§ 17 ods. 2),

g) výšku poplatkov za služby poskytované burzou.

(2) Predstavenstvo je povinné predložiť úradu ním schválený návrh burzových pravidiel a ich zmien.

(3) Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom schválenia úradom. Ak úrad nerozhodne v prvom stupni do 30 dní odo dňa, keď mu bol návrh burzových pravidiel alebo ich zmien doručený, burzové pravidlá a ich zmeny sa považujú za schválené.

(4) Burza je povinná zosúladiť burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak burza nezosúladí burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 dní, úrad nariadi burze zmenu alebo doplnenie burzových pravidiel a určí lehotu na ich zosúladenie.

(5) Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle burzy.

(6) Burzové pravidlá sú pre členov burzy, emitentov cenných papierov prijatých na trh burzy, Národnú banku Slovenska a pre osoby vykonávajúce zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov záväzné.

TRETIA ČASŤ

BURZOVÝ OBCHOD

§ 16

(1) Burzovým obchodom je kúpa a predaj cenných papierov na burze. Čas a miesto burzového obchodu určujú burzové pravidlá.

(2) Účastníkmi burzového obchodu môžu byť iba osoby uvedené v § 17 ods. 1.

Oprávnenie obchodovať na burze

§ 17

(1) Obchodovať na burze môžu len členovia burzy a Národná banka Slovenska. Členom burzy môže byť len právnická osoba oprávnená na obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitných predpisov,19) ktorej burza na jej žiadosť a po splnení podmienok uvedených v burzových pravidlách udelila oprávnenie obchodovať na burze.

(2) Člen burzy môže uzatvárať burzové obchody iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je bezúhonná, ovláda obchodný systém burzy, pozná burzové pravidlá a burza jej spôsobilosť na uzatváranie burzových obchodov osvedčila spôsobom určeným v burzových pravidlách.

§ 18

(1) Ak člen burzy prestane byť oprávnený na obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitných predpisov,19) burza mu odníme oprávnenie obchodovať na burze. Ak člen burzy prestane spĺňať podmienky uvedené v burzových pravidlách alebo vážne porušuje burzové pravidlá, môže mu burza dočasne alebo trvalo odňať oprávnenie obchodovať na burze. Právnickej osobe, ktorej bolo trvalo odňaté oprávnenie obchodovať na burze, zaniká členstvo na burze.

(2) Burza môže členovi burzy dočasne odňať oprávnenie obchodovať na burze najdlhšie na jeden rok.

§ 19

Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu

(1) Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rovnaké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu musia byť dostupné v rovnaký čas rovnaké informácie o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov.

(2) Účastníci burzového obchodu nesmú uzatvárať burzové obchody zamerané na poškodenie tretích osôb, najmä burzové obchody, ktorých účelom je dosiahnutie kurzu cenného papiera, ktorý nezodpovedá aktuálnemu dopytu a ponuke pri tomto cennom papieri (ďalej len „manipulácia kurzu cenného papiera“).

(3) Fyzické osoby, ktoré majú zo svojho zamestnania alebo postavenia informácie o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť kurz niektorých cenných papierov, skôr ako ostatní účastníci burzového obchodu, nesmú uzavrieť obchody s týmito cennými papiermi alebo svoje informácie využiť v prospech iných osôb, a to až dovtedy, kým tieto informácie nie sú všeobecne známe.

ŠTVRTÁ ČASŤ

TRH BURZY A PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY

§ 20

(1) Burza organizuje obchodovanie s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na voľnom trhu burzy.

(2) Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy cenných papierov, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona20) a burzových pravidiel.

(3) Ustanovenia odseku 2 a § 21 ods. 2, § 22 a 23 sa nevzťahujú na štátne dlhopisy.

(4) So zahraničnými cennými papiermi21) možno na burze obchodovať, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu22) a burza rozhodne o ich prijatí na trh burzy.

§ 20a

Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy cenných papierov, len ak

a) je zastupiteľným cenným papierom,

b) nie je obmedzená jeho prevoditeľnosť,

c) je zaknihovaným cenným papierom,

d) zahraničný cenný papier bol vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom má emitent sídlo,

e) burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na obchodovanie na verejnom trhu mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu,

f) bol zostavený a zverejnený prospekt cenného papiera22a) alebo kótovací prospekt cenného papiera; pri podielových listoch podielových fondov prospekt cenného papiera možno nahradiť štatútom podielového fondu,

g) emitent zabezpečí pri akciách na meno vedenie zoznamu akcionárov podľa osobitného zákona.22b)

Prijatie cenného papiera na trh burzy

§ 21

(1) O prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov žiada jeho emitent.

(2) Súčasťou žiadosti o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je kótovací prospekt cenného papiera (ďalej len „kótovací prospekt“).

(3) Žiadosť o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov sa musí týkať všetkých cenných papierov toho istého druhu a formy vydaných tým istým emitentom, s ktorými sú spojené rovnaké práva.

(4) Ak sú splnené podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a burzovými pravidlami, burza prijme cenný papier na trh burzy na základe žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní od jej doručenia. Na voľný trh burzy je burza oprávnená prijať cenný papier aj bez žiadosti.

(5) Cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy sa nesmie prijať na voľný trh inej burzy.

§ 22

(1) Kótovací prospekt obsahuje najmä údaje o

a) osobách zodpovedných za informácie uvedené v kótovacom prospekte,

b) osobách zodpovedných za audit,

c) cenných papieroch, pre ktoré žiada emitent o prijatie,

d) podnikaní emitenta,

e) emitentovej finančnej situácii,

f) podnikateľských zámeroch emitenta najmenej na jeden rok.

(2) Za úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v kótovacom prospekte zodpovedá emitent.

(3) Burza môže povoliť na žiadosť emitenta nezverejnenie určitej informácie v kótovacom prospekte, ak by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta; burza neschváli žiadosť, ak by nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie investorov.

(4) Podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(5) Emitent je povinný do 30 dní od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov zverejniť kótovací prospekt. S cenným papierom sa začne na základe rozhodnutia burzy obchodovať na trhu kótovaných cenných papierov burzy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia kótovacieho prospektu a nie neskôr ako tridsiaty deň od zverejnenia kótovacieho prospektu emitentom.

(6) Zverejnením kótovacieho prospektu sa rozumie

a) zverejnenie v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy alebo

b) bezplatné sprístupnenie v písomnej forme v sídle emitenta, v sídle burzy a v sídle obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytoval pre emitenta služby spojené s vydávaním cenného papiera, a oznámenie miesta takéhoto zverejnenia v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

(7) Ak v čase medzi zverejnením kótovacieho prospektu a začatím obchodovania s cenným papierom na trhu kótovaných cenných papierov nastanú zmeny v skutočnostiach uvedených v kótovacom prospekte, je emitent povinný bez zbytočného odkladu vypracovať doplnok ku kótovaciemu prospektu a predložiť ho burze. Po preskúmaní doplnku ku kótovaciemu prospektu burzou je emitent povinný ho bez meškania uverejniť rovnakým spôsobom ako kótovací prospekt. Ak burza zistí, že predložený doplnok ku kótovaciemu prospektu je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zruší prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov.

§ 23

Povinnosti emitenta cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov

(1) Okrem informácií podľa osobitného zákona23) je emitent cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov (ďalej len „emitent kótovaných cenných papierov“) povinný zverejňovať aj ďalšie informácie, ktoré burza určí v burzových pravidlách. Okrem vlastnej účtovnej závierky je emitent kótovaných cenných papierov povinný zverejniť aj konsolidovanú účtovnú závierku, ak ju zostavuje.

(2) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný bezodkladne oznámiť burze všetky informácie, ktoré môžu mať významný vplyv na aktíva, pasíva alebo finančnú situáciu spoločnosti a môžu viesť k podstatným zmenám v kurze cenného papiera.

(3) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný zaslať burze návrh na zmenu svojich stanov, spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny najneskôr do zvolania valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré má o navrhovanej zmene rozhodnúť.

(4) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný bezodkladne oznámiť burze

a) jeho rozhodnutie o vyplácaní výnosov z cenných papierov,

b) termín a spôsob vyplácania výnosov z cenných papierov,

c) termín a spôsob splácania cenných papierov,

d) jeho rozhodnutie o vydaní nových cenných papierov.

(5) Emitent dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov je povinný bezodkladne oznámiť burze informácie o prijatých úveroch a o ich zabezpečení.

(6) Emitent dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich ustanovenom vydanie akcií alebo predkupné právo na akcie v menovitej hodnote v nich určenej,24) je povinný bezodkladne oznámiť burze informácie o všetkých zmenách v právach, ktoré sú spojené s týmito dlhopismi.

(7) Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov viacerých búrz, emitent je povinný zabezpečiť, aby sa každej burze oznámili rovnocenné informácie v rovnakom čase.

(8) Ak emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov vydá nové akcie, je povinný požiadať o prijatie týchto akcií na príslušný trh burzy do šiestich mesiacov od ich vydania. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanecké akcie.

(9) Burza je povinná bezodkladne zverejniť informáciu, ktorú jej podľa predchádzajúcich odsekov oznámil emitent. To neplatí, ak by sa zverejnením informácie poškodili záujmy emitenta kótovaného cenného papiera; burza zverejní informácie, ak by ich nezverejnenie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie investorov.

(10) Zverejnením informácií podľa predchádzajúcich odsekov sa rozumie ich zverejnenie spôsobom uvedeným v § 22 ods. 6 písm. a).

(11) Ak emitent kótovaného cenného papiera nevykonáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo vyplácanie výnosov z ním vydaných cenných papierov, je povinný tieto činnosti vykonávať len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi; emitent je povinný oznámiť burze obchodné meno a sídlo tohto obchodníka s cennými papiermi.

§ 24

(1) Burza je povinná bezodkladne pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý organizuje, ak cenný papier alebo emitent nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo burzovými pravidlami a vyzvať emitenta na odstránenie nedostatkov.

(2) Burza je oprávnená v súlade s burzovými pravidlami pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý organizuje, ak emitent cenných papierov oznámil burze skutočnosti podľa § 23 ods. 2 a 4 a pozastavenie obchodovania s týmto cenným papierom je v záujme ochrany investorov.

(3) Burza je oprávnená pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý organizuje, ak zistila manipuláciu kurzov tohto cenného papiera.

(4) Burza môže pozastaviť obchodovanie s cenným papierom najviac na tri mesiace. Ak bolo pozastavené obchodovanie podľa odseku 1 a emitent cenného papiera v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza cenný papier vylúči z obchodovania na trhu, ktorý organizuje, alebo ho preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier spĺňa.

(5) Burza je oprávnená pozastaviť v súlade s burzovým poriadkom obchodovanie s cenným papierom, ak sa podal príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať s cenným papierom podľa osobitného predpisu.25)

(6) Pozastavenie obchodovania s cenným papierom alebo vylúčenie cenného papiera z trhu je burza povinná bezodkladne oznámiť úradu a zverejniť spôsobom uvedeným v § 22 ods. 6 písm. a).

(7) Ak emitent alebo jeho právny nástupca požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku príslušných cenných papierov prijatých na trh burzy, burza je povinná skončiť obchodovanie s týmto cenným papierom v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti. Burza je povinná oznámiť úradu skončenie obchodovania s týmto cenným papierom.

PIATA ČASŤ

UVEREJŇOVANIE KURZOV CENNÝCH PAPIEROV, VYROVNANIE BURZOVÝCH OBCHODOV A SPORY Z BURZOVÉHO OBCHODU

§ 25

(1) Rozsah a spôsob uverejňovania kurzov cenných papierov upravujú burzové pravidlá.

(2) Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať na burze námietku, a to do troch dní odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení. O námietke rozhodne s konečnou platnosťou generálny riaditeľ do troch dní od jej doručenia. Ak generálny riaditeľ v tejto lehote nerozhodne, platí, že námietku prijíma.

(3) Ak generálny riaditeľ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, burza je povinná bezodkladne vykonať opravu príslušných kurzov cenných papierov a túto skutočnosť zverejniť spôsobom uvedeným v § 22 ods. 6 písm. a).

§ 26

Účasť burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov upravuje osobitný zákon.25a)

§ 27

(1) Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie sporov rozhodcovským súdom.26) Predstavenstvo môže zriadiť stály burzový rozhodcovský súd.27)

(2) V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÁTNY DOZOR

§ 28

(1) Štátny dozor podľa tohto zákona sa vykonáva nad burzou, členmi burzy, splnomocnencom a nad osobami vykonávajúcimi zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov.

(2) Štátny dozor podľa odseku 1 vykonáva úrad.

(3) Vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi štátnemu dozoru podľa odseku 1 a postup úradu pri výkone tohto dozoru sa spravujú osobitným predpisom.6)

(4) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,6) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 29

Úrad je oprávnený

a) kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a burzových pravidiel a osobitných predpisov,2)

b) kontrolovať dodržiavanie podmienok ustanovených povolením podľa § 3 a 4 burzou,

c) kontrolovať burzový obchod,

d) informovať predstavenstvo burzy o zistených porušeniach burzových pravidiel,

e) zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na zasadnutí predstavenstva s právom pozastaviť výkon jeho rozhodnutia, ak odporuje právnym predpisom alebo burzovým pravidlám; výkon rozhodnutia predstavenstva sa môže pozastaviť najdlhšie na tridsať dní; počas tejto doby neplynú lehoty ustanovené týmto zákonom,

f) vyžadovať od burzy a od ďalších osôb podliehajúcich štátnemu dozoru podľa tohto zákona údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon štátneho dozoru, najmä účtovné výkazy a iné podklady, ktoré súvisia s burzovým obchodom.

§ 30

Opatrenia na nápravu a sankcie

(1) Ak úrad pri výkone štátneho dozoru zistí, že osoba uvedená v § 28 ods. 1 porušuje povinnosti uložené týmto zákonom alebo porušuje všeobecne záväzné predpisy vydané na vykonanie tohto zákona alebo burzové pravidlá, alebo osobitné predpisy,2) alebo podmienky ustanovené v povolení udelenom podľa tohto zákona, môže

a) uložiť opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,

b) uložiť pokutu až do 15 000 000 Sk,

c) obmedziť jej činnosť alebo pozastaviť najdlhšie na jeden rok povolenie udelené podľa tohto zákona,

d) odňať povolenie udelené podľa tohto zákona.

(2) Ak úrad pri výkone štátneho dozoru zistil, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 3, úrad jej zakáže vykonávanie tejto činnosti a uloží jej pokutu podľa odseku 1 písm. b).

(3) Odňať povolenie, uložiť opatrenia na nápravu a pokuty podľa odseku 1 alebo 2 možno súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré sa uložila pokuta, môže úrad opakovane ukladať pokuty až do výšky dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 1.

(4) Odňatím povolenia, uložením opatrení na nápravu a pokuty podľa predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.30)

§ 31

(1) Pri ukladaní opatrení na nápravu, pokút a pri odňatí povolenia úrad vychádza najmä z povahy, závažnosti, spôsobu, doby trvania protiprávneho konania a jeho následkov.

(2) Odňať povolenie, uložiť opatrenie na nápravu a pokuty možno do dvoch rokov od začatia konania, najneskôr však do piatich rokov odvtedy, keď došlo ku skutočnostiam rozhodujúcim pre ich uloženie.

(3) Pri odňatí povolenia a pri ukladaní opatrení na nápravu a pokút môže úrad zohľadniť skutočnosť, že osoba uvedená v § 28 ods. 1 do zistenia porušenia tohto zákona úradom sama zistila porušenie tohto zákona a obnovila právny stav.

(4) Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 32

(1) Ak úrad pri výkone štátneho dozoru zistí, že burza závažným spôsobom porušuje tento zákon alebo burzové pravidlá a hrozí nebezpečenstvo strát, môže odňať predstavenstvu burzy a generálnemu riaditeľovi ich oprávnenia uvedené v tomto zákone (§ 9 ods. 1 a § 12 ods. 3) alebo v osobitnom predpise2) a súčasne vymenuje splnomocnenca, ktorého poverí konaním v mene burzy a riadením burzy až do zvolenia nových členov predstavenstva burzy valným zhromaždením a do vymenovania nového generálneho riaditeľa.

(2) Splnomocnencom podľa odseku 1 môže byť iba fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 4.

(3) Dňom doručenia rozhodnutia podľa odseku 1 sa pozastavuje výkon funkcie predstavenstva a pôsobnosť predstavenstva v plnom rozsahu prechádza na splnomocnenca. Odvolanie proti rozhodnutiu úradu nemá odkladný účinok.

(4) Splnomocnenec sa zapisuje do obchodného registra. Návrh na zápis splnomocnenca do obchodného registra podáva úrad.

(5) Za výkon funkcie prináleží splnomocnencovi rovnaká odmena ako predsedovi predstavenstva. Odmenu splnomocnenca uhrádza burza.

(6) Splnomocnenec je povinný zvolať valné zhromaždenie na voľbu nových členov predstavenstva tak, aby sa konalo do troch mesiacov od vymenovania splnomocnenca. Novozvolené predstavenstvo podá návrh na výmaz splnomocnenca z obchodného registra.

(7) Úrad je oprávnený pozastaviť obchodovanie s cennými papiermi na burze alebo pozastaviť vyrovnanie burzového obchodu.

(8) Rozhodnutie podľa odseku 7 možno vydať iba v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záujme ochrany investorov.

(9) Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cennými papiermi podľa odseku 7 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako šesť mesiacov, a rozsah, v ktorom sa obchodovanie s cennými papiermi na burze pozastavuje. Rozhodnutie o pozastavení vyrovnania burzového obchodu podľa odseku 7 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako 30 dní.


SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33

Prechodné ustanovenia

(1) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 30. apríla 2001 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Burza, ktorá vykonávala k 31. októbru 2000 činnosť podľa doterajších predpisov, je povinná do 30. apríla 2001 podať úradu žiadosť o zmenu povolenia vydaného podľa doterajších predpisov. Ak sa žiadosť v tejto lehote úradu nepodá, oprávnenie vykonávať činnosť uplynutím tejto lehoty zaniká. Do dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene povolenia podľa tohto zákona môže burza vykonávať činnosť podľa doterajšieho povolenia a v súlade s doterajšími predpismi.

(3) V žiadosti podľa odseku 2 sa uvedie

a) obchodné meno a sídlo burzy,

b) výška základného imania,

c) návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať činnosti,

d) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva,

e) vecné, personálne, organizačné a technické predpoklady na výkon činnosti burzy,

f) vyhlásenie štatutárneho orgánu, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú

a) stanovy,

b) návrh burzových pravidiel,

c) stručný odborný životopis členov predstavenstva,

d) doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi člena predstavenstva,

e) výpis z registra trestov člena predstavenstva nie starší ako tri mesiace,

f) čestné vyhlásenie člena predstavenstva o tom, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom,

g) doklad o splatení základného imania.

(5) Ak o povolenie žiada iná právnická osoba ako burza, ktorá vykonávala k 31. októbru 2000 činnosť organizátora verejného trhu podľa doterajších predpisov,3) žiadosť podáva jej štatutárny orgán. Na náležitosti žiadosti a jej prílohy sa vzťahujú odseky 3 a 4.

(6) Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 4 ods. 3.

(7) Ak sa osoba, ktorá bola k 31. októbru 2000 akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou byť akcionárom burzy podľa § 5 ods. 2 najneskôr do 31. októbra 2001, nie je oprávnená od 1. novembra 2001 vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení burzy.

(8) Burza, ktorá vykonávala činnosť k 31. októbru 2000, je povinná zabezpečiť, aby s cennými papiermi, s ktorými bolo možné obchodovať na trhu, ktorý organizovala k 31. októbru 2000, bolo možné obchodovať až do 30. apríla 2002 alebo do skončenia činnosti burzy v prípade, že sa táto činnosť skončí pred 30. aprílom 2002.

(9) Konania začaté podľa doterajších predpisov pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.

(10) O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.

(11) Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 34

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.

§ 35

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

2) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 30 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

8) § 158 a 159 Obchodného zákonníka.

8a) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.

9) § 66b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.

10) § 13 a 191 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

11) § 191 až 196 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12) § 197 až 201 Obchodného zákonníka.

13) § 14 Obchodného zákonníka.

14) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 141/1961 Zb. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

17) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

18) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

19) § 45 a 45a zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

20) Zákon č. 566/2001 Z. z.

21) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

22) Zákon č. 566/2001 Z. z.

22a) § 123 zákona č. 566/2001 Z. z.

22b) § 107 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z.

23) § 130 zákona č. 566/2001 Z. z.

24) § 160 Obchodného zákonníka.

25) § 27 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.

25a) § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.

26) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

27) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z.

30) Napríklad Zákonník práce, Trestný zákon.