Zákon č. 323/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-323
Čiastka 132/2000
Platnosť od 11.10.2000
Účinnosť od 01.11.2000
Aktuálne znenie 01.11.2000

323

ZÁKON

z 22. septembra 2000,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z. a zákona č. 116/2000 Z. z. sa mení takto:

V § 6 odsek 2 znie:

(2) Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 2 riadi prezident Policajného zboru.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákonom č. 353/1997 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 73/1998 Z. z., zákonom č. 256/1998 Z. z., zákonom č. 116/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.