Oznámenie č. 315/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-315
Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. januára 1997, na základe článku 10.

Pôvodný predpis 07.10.2000

315

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. januára 1997, na základe článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Uzbeckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si spoločne rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu na zásadách rovnosti a vzájomných výhod medzi oboma štátmi,

uvedomujúc si význam cestovného ruchu na vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi národmi,

presvedčené o úlohe, akú môže rozvoj cestovného ruchu spĺňať pri ďalšom upevňovaní vzťahov medzi štátmi,

vedené princípmi a odporúčaniami svetovej konferencie Organizácie Spojených národov o cestovnom ruchu a medzinárodnom cestovaní, ako aj odporúčaniami Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a v súlade s odporúčaniami Svetovej organizácie cestovného ruchu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom venovať osobitnú pozornosť rozvíjaniu a rozširovaniu svojich vzájomných vzťahov a spolupráce v oblasti cestovného ruchu s cieľom lepšie spoznať život, históriu a kultúru národov svojich krajín.

Článok 2

1. Zmluvné strany budú podporovať skupinové a individuálne cesty turistov z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa budú usilovať o odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú vzájomný cestovný styk občanov štátov zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú usilovať o rozvoj všetkých foriem vzájomného cestovného ruchu a na ten účel budú podporovať spoluprácu pri rozvoji nových foriem cestovného ruchu.

Článok 4

Zmluvné strany budú rozvíjať a vytvárať podmienky na spoluprácu podnikateľských subjektov, orgánov, organizácií a inštitúcií oboch štátov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a v záujme tejto spolupráce prijmú potrebné opatrenia v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom.

Článok 5

Zmluvné strany budú podľa svojich možností podporovať spoluprácu pri výstavbe zariadení v oblasti cestovného ruchu na území štátov zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať a napomáhať uskutočňovanie vzájomných návštev novinárov rozhlasových a televíznych spoločností a tlače, ako aj odborníkov v oblasti cestovného ruchu s cieľom lepšie informovať verejnosť o možnostiach cestovného ruchu na území štátov zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany budú v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom podporovať vytvorenie priaznivých podmienok na propagáciu cestovného ruchu štátu druhej zmluvnej strany, ako aj vzájomnú výmenu a distribúciu informácií a publikácií týkajúcich sa cestovného ruchu štátov zmluvných strán.

Článok 8

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o rozvoji materiálno-technickej základne cestovného ruchu štátov zmluvných strán.

Článok 9

1. Zmluvné strany vytvoria podľa potreby spoločnú komisiu, ktorej úlohou bude sledovať vykonávanie tejto dohody a navrhovať v záujme jej uskutočňovania vhodné opatrenia a riešenia.

2. Táto spoločná komisia sa bude po predchádzajúcej dohode striedavo schádzať na území Slovenskej republiky a na území Uzbeckej republiky.

Článok 10

Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Článok 11

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Dané v Bratislave 17. januára 1997 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za vládu

Uzbeckej republiky:

Tachir Rachimov v. r.