Oznámenie č. 314/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-314
Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

nadobudlo platnosť 4. mája 2000

Pôvodný predpis 07.10.2000

314

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2000 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania podpísanému v Štrasburgu 13. februára 1992 (č. 551/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 4. mája 2000.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania

Článok 13 ods. 3

Žiadosti o prevzatie trestného konania sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Žiadosť o odovzdanie trestného konania do cudziny je príslušné zaslať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o vec v štádiu po podaní obžaloby. V ostatných prípadoch je príslušná zaslať žiadosť do cudziny Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Článok 18 ods. 2

Bez vplyvu na článok 18 ods. 3 Slovenská republika vyzýva ostatné zmluvné strany, aby svoje žiadosti a pripojené doklady, ktoré nie sú v slovenskom jazyku alebo v jednom z oficiálnych jazykov Rady Európy, zasielali s pripojeným prekladom do jedného z týchto jazykov.