Vyhláška č. 281/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 174/1998 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-281
Čiastka 117/2000
Platnosť od 06.09.2000 do30.04.2004
Najbližšie účinné znenie 06.09.2000
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Pôvodný predpis 06.09.2000

281

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. augusta 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 174/1998 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 174/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Vrátenie dane sa poskytuje zahraničným zástupcom len tých štátov, ktoré poskytujú vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie osobám Slovenskej republiky, a to maximálne v rozsahu ustanovenom v § 3, 4 a 5.

(2) Ak cudzí štát neposkytuje vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie osobám Slovenskej republiky v rozsahu vrátenia dane poskytovaného Slovenskou republikou, prizná sa zahraničným zástupcom týchto štátov vrátenie dane len v takom rozsahu, ako poskytuje tento štát osobám Slovenskej republiky.

(3) O uplatnení princípu vzájomnosti podľa odsekov 1 a 2 a o vrátení dane podľa § 3, 4 a 5 zahraničným zástupcom tých štátov, v ktorých Slovenská republika nemá zastúpenie, informuje Správu služieb diplomatickému zboru Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Princíp vzájomnosti sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich zástupcov.“.

2. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Uvedený limit celkovej ceny vrátane dane na jednom doklade možno upraviť nadväzne na uplatnenú vzájomnosť podľa § 2.“.

3. V § 8 ods. 3 sa slová „do konca“ nahrádzajú slovami „do desiateho dňa druhého“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.