Zákon č. 219/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-219
Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000
Účinnosť od 01.08.2000
Aktuálne znenie 01.08.2000

219

ZÁKON

z 22. júna 2000,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. a zákona č. 80/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 15 ods. 1 sa slová „Uplynutím piatich kalendárnych rokov od účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „Dňom 1. septembra 2005“.

2. V § 15 ods. 2 sa slová „uplynutia piatich kalendárnych rokov odo dňa účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2005“ a slová „až po uplynutí piatich kalendárnych rokov odo dňa účinnosti tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „po 1. septembri 2005“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.