Vyhláška č. 205/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-205
Čiastka 87/2000
Platnosť od 30.06.2000 do31.12.2000
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z.
Znenie 01.07.2000

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 23. júna 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/1999 Z. z., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 208/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 349/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

2. V § 2 sa číslo „5“ nahrádza číslom „3“.

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred 1. júlom 2000, sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.

4. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.

5. Príloha č. 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZOZNAM

položiek tovaru obchodného charakteru, na ktorý sa neuplatňuje dovozná prirážka

Kód colného sadzobníka Názov tovaru
0102 10 Živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá
0105 11 Hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 12 00 Moriaky a morky s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 19 Husi, kačice a perličky s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
ex 3 Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem pstruhov a kaprov
0402 29 11 Špeciálne mlieka „pre dojčatá“ v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nie väčším ako 500 g, s obsahom tuku väčším ako 10 % hmotnosti
0901 11 00 Nepražená káva s kofeínom
1001 Pšenica a súraž
1003 00 Jačmeň
1005 Kukurica
1006 Ryža
1302 19 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky
1801 00 00 Kakaové bôby, tiež v zlomkoch, surové alebo pražené
2009 11 Pomarančová šťava zmrazená
2009 20 19 Grapefruitová šťava s hustotou väčšou ako 1 ,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2009 30 19 Šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého citrusového plodu s hustotou väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2009 30 51 až 2009 30 59 Citrónová šťava s hustotou nie väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote nie väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2009 40 19 Ananásová šťava s hustotou väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 eur za 100 kg netto hmotnosti
2301 Múčka, drvina a pelety z mäsa, drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky
2302 Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilia alebo strukovín
2303 Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezký, bagasa a iný odpad z výroby cukru, pivovarnícke a liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet
2304 00 00 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrahovaní sójového oleja
2305 00 00 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, vznikajúce extrahovaním arašidového oleja
2306 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, vznikajúce extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov, iné ako položiek 2304 alebo 2305
2307 00 Vínny kal; surový vínny kameň
2308 Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných na výživu zvierat, inde neuvedené ani nezahrnuté
2309 90 Prípravky používané na výživu zvierat - ostatné
2501 003 1 Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený, na chemickú reakciu (separácia Na od Cl) na výrobu iných výrobkov
2503 00 Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná, zrážaná a koloidná
2504 10 00 Prírodná tuha (grafit) v prášku alebo vo vločkách
2506 Kremeň (okrem prírodného piesku); kremenec surový alebo nahrubo okresaný alebo rozrezaný pílou, alebo inak rozrezaný na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
2507 Kaolín a iné kaolínové íly, tiež kalcinované
2508 Ostatné íly (okrem expandovaných ílov čísla 6806), andaluzit, kyanid a sillimanit, tiež kalcinované; mullit, alebo dinasové hliny
2528 90 00 Prírodná kyselina boritá s obsahom najviac 85 % H3BO3 v sušine
2529 21 00 Kazivec obsahujúci nie viac ako 97 % hmotnosti fluoridu vápenatého
2601 Železné rudy a ich koncentráty vrátane pyritových výpražkov (výpalkov)
2602 00 00 Mangánové rudy a ich koncentráty vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrátov s obsahom 20 % mangánu alebo s väčším, počítané na suchú hmotnosť
2610 00 00 Chrómové rudy a ich koncentráty
2613 Molybdénové rudy a ich koncentráty
2701 Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2708 Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov
2709 00 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
2711 21 00 Zemný plyn v plynnom stave
2712 Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež farbené
2716 00 00 Elektrická energia
2803 00 Uhlík (uhlíkové sadze a iné formy uhlíka inde neuvedené ani nezahrnuté)
2804 69 00 Kremík obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti kremíka
2809 Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné
2810 00 Oxidy bóru; kyseliny borité
2818 20 00 Oxid hlinitý, iný ako umelý korund
2824 10 00 Oxid olovnatý
2836 20 00 Uhličitan sodný
2844 40 20 Umelé rádioaktívne izotopy - len na zdravotnícke účely
2844 40 30 Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov - len na zdravotnícke účely
2844 40 80 Ostatné - len na zdravotnícke účely
2915 21 00 Kyselina octová
2921 41 00 Anilín a jeho soli
2933 71 00 6-Hexánlaktám (epsilon kaprolaktám)
30 Farmaceutické výrobky
3101 00 00 Živočíšne alebo rastlinné hnojivá, tiež navzájom zmiešané alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmiešaním alebo chemickou úpravou živočíšnych alebo rastlinných produktov
3215 19 00 Tlačiarenská farba iná ako čierna
3816 00 00 Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné ako výrobky PHS 3801
3906 90 90 Ostatné akrylové polyméry v primárnych formách - ostatné
ex 3920 20 21 Ostatné fólie z polymérov propylénu, nepórovité, nelaminované, nevystužené ani inak nekombinované s inými materiálmi, v hrúbke nie väčšej ako 0,1 mm, biaxiálne orientované
4001 Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné kaučuky, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4002 Syntetický kaučuk a faktis odvodený z olejov, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch; zmesi výrobkov PHS 4001 s výrobkami tohto čísla, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch
4003 00 00 Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4101 Surové kože z hovädzieho dobytka alebo z koni a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané
4103 Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako vylúčené poznámkou 1b) alebo 1c) zo 41. kapitoly colného sadzobníka
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok
4502 00 00 Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (aj štvorcových) kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na zátky)
5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná
5105 Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane ústrižkov česanej vlny)
5201 00 Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5303 Juta a iné textilné lykové vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), surové, spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5304 Sisalové a iné textilné vlákna rodu agávy, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
6902 Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek
7004 Ploché sklo ťahané alebo fúkané, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7005 Tabuľové sklo plavené a tabuľové sklo na povrchu matné alebo leštené, s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7019 11 00 Sklenená striž s dĺžkou nie väčšou ako 50 mm
7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, blokoch alebo v iných základných tvaroch
7202 Ferozliatiny
7204 Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch
7213 Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele v nepravidelne navinutých zvitkoch
7408 11 00 Drôty z rafinovanej medi, s prierezom, ktorého najväčší rozmer je väčší ako 6 mm
7601 10 00 Surový (nespracovaný) hliník nelegovaný
7602 00 90 Hliníkový šrot
7801 99 91 Olovené zliatiny
7804 20 00 Olovený prášok a vločky
7901 12 10 Surový zinok nelegovaný, obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku
7901 20 00 Surové zinkové zliatiny
8104 11 00 Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka
8401 30 00 Nevyhorené palivové články (kazety)
8506 60 90 Galvanické články a batérie, zinkovzdušné, iné ako valcové alebo gombíkové články
8545 11 00 Elektródy používané v peciach
8701 20 Cestné návesové ťahače
8713 Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo s iným mechanickým pohonným zariadením
9018 Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9021 Ortopedické pomôcky a prístroje vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele, alebo implantované v organizme, na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022 19 00 Rôntgenové prístroje, iné ako na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely