Oznámenie č. 184/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-184
Čiastka 79/2000
Platnosť od 15.06.2000
Pôvodný predpis 15.06.2000

184

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 2000 bol nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou podpísaného 3. septembra 1999 potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Republikou československou a Zväzom sovietskych socialistických republík uzavretá výmenou nót

(Ženeva 9. júna 1934)

2. Zmluva medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine a Protokol k Zmluve

(Moskva 29. júna 1945, č. 186/1946 Zb.)

3. Protokol o popise štátnej hranice medzi Československom a Zväzom sovietskych socialistických republík stanovenej v dobe od novembra 1945 do apríla 1946

(Užhorod 8. mája 1946)

4. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Moskva 11. decembra 1947, č. 31/1949 Zb.)

5. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

(Moskva 6. júla 1957, č. 1/1958 Zb.)

6. Protokol k Dohode medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou zo 6. júla 1957

(Moskva 6. júla 1957)

7. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vysporiadaní zostávajúcich majetkových a finančných otázok vzniknutých pred 9. májom 1945 (výmena nót 7. 5.,13. 7. 1959)

(Moskva 13. júla 1959)

8. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení a Protokol k Dohode

(Praha 2. decembra 1959, č. 116/1960 Zb.)

9. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o ďalšom rozšírení spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie

(Praha 17. apríla 1962)

10. Dohoda o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní

(Moskva 21. decembra 1970)

11. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

(Moskva 28. februára 1972, č. 70/1972 Zb.)

12. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Moskva 27. apríla 1972, č. 143/1973 Zb.)

13. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam

(Praha 18. marca 1975, č. 5/1976 Zb.)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a výroby leteckej techniky

(Praha 21. mája 1975)

15. Protokol z XI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Košice 18. mája 1979)

16. Protokol z XII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Kyjev 20. mája 1980)

17. Protokol z XIII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 24. mája 1981)

18. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva

(Praha 14. decembra 1981, čiastka 8/1982 Zb.)

19. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov

(Praha 17. decembra 1981, č. 92/1982 Zb.)

20. Protokol k Dohode o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní podpísanej 21. decembra 1970

(Praha 31. marca 1982, čiastka 27/1983 Zb.)

21. Protokol zo XIV. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Užhorod 17. mája 1982)

22. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach

(Moskva 12. augusta 1982, č. 95/1983 Zb.)

23. Protokol z XV. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 21. mája 1983)

24. Protokol zo XVI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Kyjev 27. mája 1984)

25. Protokol zo XVII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 19. mája 1985)

26. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach

(Praha 6. decembra 1985, č. 53/1986 Zb.)

27. Protokol z XVIII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Užhorod 20. septembra 1986)

28. Protokol z XIX. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 14. júna 1987)

29. Program spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v Československej socialistickej republike do roku 2000

(Praha 4. júla 1988)

30. Protokol z XXI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 21. mája 1989)

31. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom uznávaní Typových osvedčení spôsobilosti na leteckú prevádzku civilných lietadiel

(Praha 17. apríla 1991)

32. Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajiny

(Kyjev 15. novembra 1991)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmluvných dokumentov uzavretých po 1. januári 1993.