Oznámenie č. 171/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnou agentúrou pre normalizáciu a metrológiu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-171
Čiastka 75/2000
Platnosť od 03.06.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 10. apríla 2000, na základe článku 9 ods. 1.

Pôvodný predpis 03.06.2000

171

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. apríla 2000 bola na Štrbskom Plese podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnou agentúrou pre normalizáciu a metrológiu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 10. apríla 2000, na základe článku 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.