Oznámenie č. 159/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-159
Čiastka 68/2000
Platnosť od 19.05.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 2000, na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis 19.05.2000

159

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 1997 bola v Káhire podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 2000, na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

vedomé si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody podnecuje obchodné iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje všetky druhy majetkových hodnôt investovaných investorom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva a záruky,

b) podiely, akcie a pohľadávky spoločností alebo inú formu účasti na spoločnosti,

c) nároky na peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré má hospodársku hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, ktoré medziiným zahŕňajú literárne a umelecké práce vrátane záznamu zvuku, vynálezy vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, priemyselné vzory, polovodičové masky, obchodné tajomstvá, know-how, dôverné obchodné informácie, obchodné známky, služobné znaky a obchodné mená,

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy, licencie a povolenia vydané na základe zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo na využívanie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena formy, v ktorej sú investované hodnoty, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ označuje štátneho príslušníka štátu jednej zo zmluvných strán v súlade s jeho právnym poriadkom.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje akúkoľvek spoločnosť, ktorá je zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s právnym poriadkom štátu jednej zo zmluvnych strán.

3. Pojem „výnosy“ označuje príjmy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úroky, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje

- vo vzťahu k Slovenskej republike územie, nad ktorým Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom s cieľom výskumu, využívania a ochrany územia a prírodných zdrojov,

- vo vzťahu k Egyptskej arabskej republike územie a morské oblasti vrátane morského dna a častí priľahlých k vonkajšiemu teritoriálnemu moru, nad ktorým Egyptská arabská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom s cieľom výskumu, využívania a ochrany územia, morského dna, priľahlých častí a prírodných zdrojov.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude v súlade so svojou politikou v oblasti zahraničných investícií podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany na investovanie na jej území a takéto investície bude umožňovať v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Každá zmluvná strana v súlade so svojím právnym poriadkom bude udeľovať nevyhnutné povolenia vo vzťahu k takýmto investíciám a k vykonávaniu licenčných zmlúv a kontraktov na technickú, obchodnú alebo administratívnu spoluprácu.

3. Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytne investíciám a výnosom vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany, ak ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, aby zaväzovali jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany výhody akéhokoľvek zaobchádzania, preferencií alebo výsad, ktoré môže táto prvá zmluvná strana poskytovať na základe

a) akejkoľvek colnej únie, zóny voľného obchodu, menovej únie alebo podobných medzinárodných dohôd, ktoré vedú k takýmto úniám alebo inštitúciám, prípadne k iným formám regionálnej spolupráce, ktorej jedna zo zmluvných strán je alebo môže byť členom,

b) akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov jednej zo zmluvných strán utrpia škody v dôsledku vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, vzbury, povstania, nepokojov alebo podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne im táto zmluvná strana zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v tomto článku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku

a) zhabania ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany,

b) zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami ani vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škody utrpené pri zhabaní majetku alebo v dôsledku zničenia majetku.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov zmluvných strán nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam, ktoré majú rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona, na nediskriminačnom základe a s primeranou a účinnou kompenzáciou. Takáto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, ako sa vyvlastnenie stalo verejne známe, bude zahŕňať úrok podľa platnej obchodnej úrokovej sadzby odo dňa vyvlastnenia, vykoná sa bez meškania a účinne sa zrealizuje.

2. Dotknutý investor má právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým úradným orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi uvedenými v tomto článku.

3. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, ak zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom v ktorejkoľvek časti jej územia a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany zaručia investorom voľný prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi. Také prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne

a) kapitál a dodatočné finančné prostriedky na udržiavanie alebo zväčšenie investícií,

b) výnosy,

c) sumy na splatenie pôžičiek,

d) licenčné alebo iné poplatky,

e) výnosy z predaja alebo likvidácie investícií,

f) príjmy fyzických osôb podľa právneho poriadku štátu zmluvnej strany, v ktorej sa investície uskutočnili,

g) vyplatené kompenzácie v zhode s článkami 4 a 5.

2. Prevody sa vykonajú bez zbytočného meškania, v ľubovoľnej zameniteľnej mene podľa trhového výmenného kurzu v deň prevodu. V prípade absencie devízového trhu kurz, ktorý sa použije, bude platný kurz pre vnútorné investície.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak zmluvná strana alebo ňou splnomocnený zástupca uskutoční platbu vlastným investorom na základe záruky, ktorú udelili vo vzťahu k investíciám na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie práva alebo nároku investora štátu prvej zmluvnej strany alebo ním splnomocneného zástupcu bez ohľadu na to, či k nemu dochádza na základe zákona alebo na základe právneho úkonu,

b) oprávnenosť prvej zmluvnej strany alebo jej splnomocneného zástupcu uplatňovať práva a nároky tohto investora a prevziať záväzky vzťahujúce sa na investície z dôvodu postúpenia práv.

2. Postúpené práva a nároky neprevýšia rozsah pôvodných práv a nárokov investora.

Článok 8

Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v spojitosti s investíciami na území štátu tejto druhej zmluvnej strany, bude predmetom rokovaní medzi stranami v spore.

2. Ak sa akýkoľvek spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov od podania písomnej požiadavky, investor bude oprávnený predložiť spor

a) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) zriadenému Dohovorom na riešenie investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov, otvorenému na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965 v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo

b) medzinárodnému rozhodcovi alebo rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel.

3. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť konzultáciami alebo rokovaniami.

2. Ak sa spor nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti jednou zo zmluvných strán o konzultácie alebo rokovanie, postúpi sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa zriadi pre každý jednotlivý prípad takýmto spôsobom. Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o arbitrážne rozhodnutie. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý po súhlase oboch zmluvných strán bude vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania ostatných dvoch členov súdu.

4. Ak do lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku neprebehne potrebné vymenovanie, môže sa o vymenovanie požiadať predseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný podpredseda. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je konečné a záväzné. Každá zmluvná strana bude znášať náklady za svojho člena a za svoju účasť v rozhodcovskom konaní. Náklady za predsedu a ostatné náklady budú znášať obe zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd si určí vlastné rokovacie pravidlá.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitných záväzkov

1. V prípade, že niektorú otázku rieši súčasne táto dohoda a iná medzinárodná dohoda záväzná pre obe zmluvné strany, nič v tejto dohode nebráni ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo jej investorom, ktorí vlastnia investície na území štátu druhej zmluvnej strany, využiť predpis, ktorý je pre nich výhodnejší.

2. Ak zaobchádzanie poskytované jednou zmluvnou stranou investorom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo iným osobitným ustanovením zmlúv je výhodnejšie ako to, ktoré sa poskytuje na základe tejto dohody, použije sa výhodnejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Použiteľnosť tejto dohody

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať na investície uskutočnené investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím jej platnosti, ako aj po nej, ale nebudú sa vzťahovať na akýkoľvek spor týkajúci sa investícií, ktorý vznikol pred nadobudnutím jej platnosti.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie vnútorných ústavných podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť v deň prijatia druhej notifikácie.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov. Po uplynutí platnosti tohto obdobia sa bude automaticky predlžovať o ďalších päť rokov, ak jeden rok pred uplynutím doby jej platnosti jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia článkov 1 až 11 v platnosti desať rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v Káhire 30. apríla 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu sa za rozhodujúce považuje anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Šesták v. r.

Za vládu

Egyptskej arabskej republiky:

Nawal el Tatawy v. r.