Zákon č. 115/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-115
Čiastka 49/2000
Platnosť od 07.04.2000
Účinnosť od 01.05.2000
Aktuálne znenie 01.05.2000

115

ZÁKON

zo 17. marca 2000,

ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z. sa mení takto:

V § 3 sa vypúšťa odsek 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.